ПРО­ФИЛ

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Би­сер Манолов е един от че­ти­ри­ма­та кан­ди­да­ти за уп­ра­ви­тел на БНБ. Има над 20 го­ди­ни опит в бан­ко­ва­та сис­те­ма. Бил е гла­вен ди­лър на Уник­ре­дит Бул­банк. От края на 2002 г. е пред­се­да­тел на УС на Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те в бан­ки­те - по­зи­ция, ко­я­то за­е­ма два ман­да­та до 2011 г. Из­би­ран е два пос­ле­до­ва­тел­ни ман­да­та за член на УС на прес­тиж­на­та меж­ду­на­род­на асо­ци­а­ция за де­по­зит­но зас­т­ра­хо­ва­не, ба­зи­ра­на в Швей­ца­рия. По­нас­то­я­щем е член на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те в бан­ки­те ка­то пред­с­та­ви­тел на Асо­ци­а­ци­я­та на тър­гов­с­ки­те бан­ки. Ма­гис­тър по икономика. Раз­го­ва­ря­ме с не­го за пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та пред бан­ко­вия сек­тор и БНБ и за ви­зи­я­та му ка­то по­тен­ци­а­лен гу­вер­ньор на БНБ.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.