Шах с тан­ко­ве

Бъл­га­рия по­тъ­на в не­леп ре­жим на обяс­не­ния за скла­ди­ра­не­то на аме­ри­кан­с­ка во­ен­на тех­ни­ка у нас

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Мом­чил МИЛЕВ

За пър­ви път след края на сту­де­на­та вой­на САЩ ще раз­по­ло­жат своя во­ен­на тех­ни­ка - тан­ко­ве, бро­нет­ран­с­пор­тьо­ри и са­мо­ход­на ар­ти­ле­рия - в дър­жа­ви от Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па, вклю­чи­тел­но и в Бъл­га­рия.

Тя ще бъ­де дос­та­тъч­на за обо­руд­ва­не­то на теж­ка бри­га­да и ще се из­пол­з­ва за тре­ни­ров­ка на во­ен­нос­лу­же­щи на ро­та­ци­о­нен прин­цип. То­ва, ко­е­то се знае от из­вес­т­но вре­ме, бе­ше офи­ци­а­ли­зи­ра­но от аме­ри­кан­с­кия сек­ре­тар по от­б­ра­на­та Аш­тън Кар­тър във втор­ник. Въп­ре­ки че ста­ва пуб­ли­чен факт ед­ва се­га, за съ­щес­т­ву­ва­не­то на та­зи ини­ци­а­ти­ва се го­во­ри още от ми­на­ла­та есен, ко­га­то ли­де­ри­те на на­тов­с­ки­те дър­жа­ви се до­го­во­ри­ха в Уелс, че тряб­ва да пред­п­ри­е­мат спеш­ни мер­ки за па­ри­ра­не на зап­ла­хи- те по из­точ­ния и юж­ния фланг на Ев­ро­па.

Зна­ко­во­то из­каз­ва­не на Аш­тън Кар­тър бе­ше нап­ра­ве­но в ес­тон­с­ка­та сто­ли­ца Та­лин - са­мо на око­ло 200 км от гра­ни­ца­та с Рус­ка­та фе­де­ра­ция. То бе­ше не­що ка­то заг­ряв­ка за клю­чо­ва­та сре­ща на во­ен­ни­те ми­нис­т­ри от дър­жа­ви­те - член­ки на НАТО, в Брюк­сел, ко­я­то се про­ве­де та­зи сед­ми­ца. По вре­ме на фо­ру­ма бе обя­ве­но, че про­то­ти­път на си­ли­те за не­за­бав­но дейс­т­вие на пак­та VJTF ве­че е сгло­бен и око­ло 2000 во­ен­нос­лу­же­щи, ос­нов­но от Гер­ма­ния и Хо­лан­дия, са го­то­ви да ре­а­ги­рат на во­ен­но­по­ли­ти­чес­ка кри­за в рам­ки­те на 2-3 дни. За да мо­же то­ва да се случ­ва, САЩ ще оси­гу­ря­ва стра­те­ги­чес­ки въз­ду­шен пре­воз и още ня­кол­ко клю­чо­ви во­ен­ни въз­мож­нос­ти, с ко­и­то по­ве­че­то съ­юз­ни­ци не раз­по­ла­гат. Вър­хов­ни­ят глав­но­ко­ман­д­ващ на НАТО ген. Брийд­лав пък по­лу­чи по-го­ле­ми пра­во­мо­щия и ще мо­же да при­веж­да си­ли­те в бой­на го­тов­ност, за да мо­же да ги из­пол­з­ва вед­на­га след ка­то по­лу­чи зе­ле­на свет­ли­на от по­ли­ти­ци­те.

За жа­лост в то­зи во­до­раз­де­лен за Се­вер­но­ат­лан­ти­чес­кия али­анс мо­мент Бъл­га­рия си из­б­ра ро­ля­та на веч­ния не­до­раз­б­рал. Но­ва­та стра­те- гия на НАТО за бър­за ре­ак­ция при кри­зи про­во­ки­ра в Со­фия мал­ка по­ли­ти­чес­ка бу­ря и ха­о­тич­но го­во­ре­не.

„При­я­тел­с­ки огън“

Мал­ко след реч­та на сек­ре­та­ря Аш­тън Кар­тър във втор­ник бъл­гар­с­ки­ят во­е­нен ми­нис­тър Ни­ко­лай Нен­чев из­ле­зе с, ме­ко ка­за­но, стран­но и обър­к­ва­що изяв­ле­ние по те­ма­та. „Днес имах сре­ща с пос­ла­ни­ка на САЩ Н. пр. Мар­си Рийс по ней­на мол­ба, по вре­ме на ко­я­то бях ин­фор­ми­ран, че пред­с­тои изяв­ле­ние на аме­ри­кан­с­ка­та стра­на за раз­по­ла­га­не на тех­ни­ка в ня­кол­ко из­точ­но­ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви. В раз­го­во­ра ни оба­че не бе­ше пре­дос­та­ве­на дру­га ин­фор­ма­ция и под­роб­нос­ти за броя и ви­да на тех­ни­ка­та. Към Бъл­га­рия до то­зи мо­мент не е от­п­ра­вя­но офи­ци­ал­но пред­ло­же­ние за раз­по­ла­га­не­то на аме­ри­кан­с­ка тех­ни­ка и пер­со­нал. Ако по­доб­но ис­ка­не пос­тъ­пи, за то­ва ще бъ­де уве­до­ме­но как­то бъл­гар­с­ко­то об­щес­т­во, та­ка и ос­та­на­ли­те бъл­гар­с­ки ин­с­ти­ту­ции. Ед­ва то­га­ва ще за­поч­не про­це­ду­ра­та по при­е­ма­не и съг­ла­су­ва­не на пред­ло­же­ни­е­то“, ениг­ма­тич­но обя­ви Нен­чев от сай­та на от­б­ра­ни­тел­но­то ве­дом­с­т­во, без да се по­я­вя­ва пуб­лич­но.

По съ­що­то вре­ме пос­ла- ни­кът на САЩ в НАТО Дъг­лас Лут ве­че ра­зяс­ня­ва­ше пред жур­на­лис­ти под­роб­нос­ти­те за аме­ри­кан­с­ка­та ини­ци­а­ти­ва по из­точ­ния фланг на али­ан­са, с ко­я­то ми­нис­тър Нен­чев ка­то че ли не бе­ше осо­бе­но на­яс­но. „Не­ка да по­яс­ня. Раз­по­ла­га­ме еки­пи­ров­ка, дос­та­тъч­на за ед­на бри­га­да, но не и са­ма­та бри­га­да, не и во­ен­нос­лу­же­щи­те. Тан­ко­ве­те ще са праз­ни. Бро­нет­ран­с­пор­тьо­ри­те „Брад­ли“съ­що ще са праз­ни - пар­ки­ра­ни, съх­ра­ня­ва­ни и под­дър­жа­ни за тре­ни­ро­въч­ни це­ли в ра­йо­ни­те на по­ли­го­ни­те на те­ри­то­ри­я­та на шест­те най-из­точ­ни стра­ни от НАТО. Впос­лед­с­т­вие вой­ни­ци­те ще ид­ват, ще про­веж­дат уче­ние след уче­ние, ще взи­мат еки­пи­ров­ка­та или част от нея, ще се уп­раж­ня­ват за­ед­но със съ­юз­ни­ци­те и пос­ле пак ще я връ­щат на пар­кин­га. Та­ка че то­ва ще бъ­де, та­ка да се ка­же, не­що ка­то Rent-a-car за во­ен­на под­го­тов­ка“, об­раз­но опи­са пос­ла­ник Лут.

И за да ня­ма съм­не­ния в ле­гал­ност­та и ле­ги­тим­ност­та на аме­ри­кан­с­ка­та ини­ци­а­ти­ва, дип­ло­ма­тът до­пъл­ни: „Ис­кам да от­бе­ле­жа, че не са­мо про­веж­да­щи­те се тре­ни­ров­ки в из­точ­на­та част на НАТО, но и пред­ва­ри­тел­но­то раз­по­ла­га­не на во­ен­на еки­пи­ров­ка се случ­ва на­пъл­но по по­ка­на на пра­ви­тел­с­т­ва­та на те­зи съ­юз­ни­ци. Та­ка че не сла­га­ме ни­то един танк, бро­не­тан­с­пор­тьор, пре­воз­но сред­с­т­во, хъм­ви или джип в ко­я­то и да е съ­юз­ни­чес­ка дър­жа­ва, без да ни е по­ка­ни­ла да го нап­ра­вим. И сме фор­ма­ли­зи­ра­ли те­зи по­ка­ни с об­мя­на на ек­с­п­ли­цит­на дип­ло­ма­ти­чес­ка ко­рес­пон­ден­ция, за да сме си­гур­ни, че сме же­ла­ни, пре­ди да оти­дем къ­де­то и да би­ло.“Спо­ред аме­ри­кан­с­кия пред­с­та­ви­тел в НАТО част от еки­пи­ров­ка­та ве­че е в Ев­ро­па и цел­та е тя да бъ­де раз­по­ло­же­на в шест­те стра­ни до края на го­ди­на­та. Ста­ва ду­ма за ня­кол­кос­то­тин бро­ни­ра­ни ма­ши­ни и три-че­ти­ри пъ­ти по­ве­че пре­воз­ни сред­с­т­ва и под­дър­жа­ща тех­ни­ка, до­пъл­ни пос­ла­ник Лут.

Два дни по-къс­но аме­ри­кан­с­ки­ят сек­ре­тар по от­б­ра­на­та Кар­тър лично уточ­ни пред жур­на­лис­ти в Брюк­сел, че два от ме­ха­ни­зи­ра­ни­те ба­та­льо­ни ве­че са в Ев­ро­па, а още един ще бъ­де пре­дис­ло­ци­ран ско­ро. Той до­ба­ви оба­че, че САЩ не пла­ни­рат да уве­ли­чат чис­ле­ност­та на пос­то­ян­но раз­по­ло­же­ни­те в Ев­ро­па во­ен­нос­лу­же­щи, кои- то в мо­мен­та са око­ло 65 хил. ду­ши. „Вмес­то то­ва се стре­мим към ус­той­чи­во при­със­т­вие чрез ро­та­ция на си­ли­те. То­ва е по-ефек­ти­вен под­ход от глед­на точ­ка на го­тов­ност­та и ан­га­жи­ра­не­то с тре­ни­ров­ки“, ко­мен­ти­ра Кар­тър в чет­вър­тък.

Ни чул, ни ви­дял

След оче­вид­но не­у­ме­ло­то включ­ва­не на бъл­гар­с­кия во­е­нен ми­нис­тър по те­ма­та за раз­по­ла­га­не­то на аме­ри­кан­с­ка­та во­ен­на тех­ни­ка це­ли­ят уп­рав­ля­ващ елит на дър­жа­ва­та ни вле­зе в ре­жим на обяс­не­ние, за да за­ма­же дип­ло­ма­ти­чес­кия гаф. За­що­то от изяв­ле­ни­е­то на Нен­чев из­ли­за, че или бъл­гар­с­ки­те влас­ти не зна­ят как­во се случ­ва, или САЩ дейс­т­ват през гла­ва­та им. За­то-

Ро­та­ци­я­та на щат­с­ка бой­на тех­ни­ка ще бъ­де от­б­ра­ни­тел­на ини­ци­а­ти­ва, ко­я­то ня­ма да се при­пок­ри­ва с на­тов­с­ки­те си­ли за бър­зо ре­а­ги­ра­не VJTF.

ва и ден по-къс­но вън­ш­ни­ят ми­нис­тър Да­ни­ел Ми­тов пуб­лич­но ко­ри­ги­ра ко­ле­га­та си, ка­то обя­ви, че Бъл­га­рия е да­ла раз­ре­ше­ние за раз­по­ла­га­не на теж­ка тех­ни­ка на НАТО на ней­на те­ри­то­рия, но не пос­то­ян­но, а за про­веж­да­не на уче­ния.

Съ­ща­та те­за лан­си­ра ден по-къс­но ве­че и са­ми­ят Нен­чев пред жур­на­лис­ти в Брюк­сел. „Не счи­там, че има раз­ми­на­ва­не. Не­пос­ред­с­т­ве­но след сре­ща­та ми с аме­ри­кан­с­ка­та пос­ла­нич­ка и из­каз­ва­не­то на сек­ре­та­ря по от­б­ра­на­та на САЩ по­лу­чих мно­жес­т­во въп­ро­си и те бя­ха да­ли та­зи тех­ни­ка ще ос­та­не за пос­то­ян­но в Бъл­га­рия. На то­зи въп­рос от­го­ва­рях, че към нас и към мен не е пос­тъ­пи­ло ис­ка­не - ни­то офи­ци­ал­но, ни­то не­о­фи­ци­ал­но, за тех­ни­ка, ко­я­то да ос­та­не за пос­то­ян­но в Бъл­га­рия. Ка­сае се за тех­ни­ка, ко­я­то ще бъ­де из­пол­з­ва­на за уче­ния за оп­ре­де­лен пе­ри­од от вре­ме и ще бъ­де пре­мес­т­ва­на в дру­ги цен­т­ро­ве, ако има нуж­да“, обя­ви во­ен­ни­ят ми­нис­тър. Мал­ка­та под­роб­ност е, че в пър­во­на­чал­но­то му из­каз­ва­не ни­къ­де не се го­во­ри за пос­то­ян­но или вре­мен­но дис­ло­ци­ра­не - твър­ди се, че офи­ци­ал­но пред­ло­же­ние за раз­по­ла­га­не изоб­що не е нап­ра­ве­но. Ко­е­то оз­на­ча­ва, че ми­нис­тъ­рът или не е бил на­яс­но с про­це­ду­ра- та, или не е бил ин­фор­ми­ран, или е бил под­ве­ден.

Мал­ко по-къс­но Нен­чев все пак приз­на, че в ня­как­ва сте­пен е бил на­яс­но как­во се случ­ва. Как­то се зна­е­ше не­о­фи­ци­ал­но, те­ма­та е би­ла обект на раз­го­во­ри по вре­ме на по­се­ще­ни­е­то на глав­но­ко­ман­д­ва­щия на су­хо­път­ни­те си­ли на САЩ в Ев­ро­па ген. Бен Хо­джис. Вис­ши­ят аме­ри­кан­с­ки во­е­нен бе­ше в Бъл­га­рия в на­ча­ло­то на то­зи ме­сец. „С ген. Хо­джис имах­ме сре­ща и той спо­ме­на, че се очак­ва да бъ­де пос­та­вен то­зи въп­рос по то­зи на­чин. Ако се ка­сае дейс­т­ви­тел­но за вре­мен­но пре­би­ва­ва­не, за съв­мес­т­но из­пол­з­ва­не и тре­ни­ров­ки, ние се по­зо­ва­ва­ме на ед­но спо­ра­зу­ме­ние от 2006 г. и то е под­пи­са­но, до­кол­ко­то си спом­ням, от Ивай­ло Кал­фин. Та­ка че ис­кам да бла­го­да­ря на БСП, че ни да­ва въз­мож­ност и ни улес­ня­ва да при­е­мем как­то тех­ни­ка, та­ка и дру­ги бой­ни еди­ни­ци, как­то и до 2500 аме­ри­кан­с­ки вой­ни­ци“, ка­за пред „Ка­пи­тал“во­ен­ни­ят ми­нис­тър, оче­вид­но го­во­рей­ки за двус­т­ран­ния до­го­вор със САЩ в сфе­ра­та на от­б­ра­на­та, на ба­за­та на кой­то са из­г­ра­де­ни три­те бъл­гар­с­ко-аме­ри­кан­с­ки ба­зи. „Не мо­га да ка­жа ко­га точ­но ще дой­де тех­ни­ка­та, най-ве­ро­ят­но до края на го­ди­на­та. Най-ве­ро­ят­но се ка­сае за ня­кол­ко де­сет­ки тан­ка и дру­га тех­ни­ка, за ко­я­то към мо­мен­та ня­ма­ме кон­к­рет­на ин­фор­ма­ция... Пър­во­на­чал­но се за­го­во­ри за 75 тан­ка, ко­и­то щя­ха да бъ­дат раз­п­ре­де­ле­ни в 9-10 стра­ни. Пос­ле се за­го­во­ри за 250. Не сме ко­мен­ти­ра­ли кол­ко точ­но ще са в Бъл­га­рия. Та­зи тех­ни­ка ще се ро­ти­ра меж­ду дър­жа­ви­те и ще я из­пол­з­ва­ме за съв­мес­т­ни тре­ни­ров­ки там, къ­де­то има нуж­да от нея. То­ва е не­що, от ко­е­то съм убе­ден, че бъл­гар­с­ки­те во­ен­нос­лу­же­щи имат дъл­бо­ка не­об­хо­ди­мост“, ка­за още Нен­чев.

Край­ни­ят ре­зул­тат от съз­да­ла­та се си­ту­а­ция е, че на ду­ми Бъл­га­рия пре­тен­ди­ра да е ло­я­лен и пред­ви­дим съ­юз­ник в НАТО, но с дейс­т­ви­я­та си по-ско­ро де­мон­с­т­ри­ра об­рат­но­то. Ця­ла­та ре­то­ри­ка по те­ма­та съз­да­ва илю­зия, че зап­ла­ха­та за стра­на­та ид­ва не от­вън, а ед­ва ли не от пар­т­ньо­ри­те в али­ан­са. Пог­лед­на­то от­с­т­ра­ни, из­г­леж­да та­ка ся­каш Бъл­га­рия пре­ван­тив­но раз­вя­ва бя­ло зна­ме, без ни­кой да я е зап­лаш­вал. Ко­е­то е кон­т­рап­ро­дук­тив­но и стра­те­ги­чес­ки вред­но.

СНИМКА: ВЕЛКО АН­ГЕ­ЛОВ

Два от прос­ло­ву­ти­те аме­ри­кан­с­ки де­бю­ти­ра­ха у нас по вре­ме на уче­ни­е­то „Ка­би­ле 2015“, ко­е­то се про­ве­де в чет­вър­тък

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.