Гръм в елек­т­рон­ния об­лак

Кон­цен­т­ра­ци­я­та на власт­та в ди­ги­тал­но­то уп­рав­ле­ние пре­диз­ви­ка бо­рич­ка­ния в ана­ло­го­во­то

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Ма­рия МА­НО­ЛО­ВА

По ли­ни­я­та на елек­т­рон­но­то уп­рав­ле­ние от две сед­ми­ци те­че ви­со­ко нап­ре­же­ние.

По­ли­ти­чес­ко­то раз­д­виж­ва­не по та­зи те­ма е във вър­хо­ва за пос­лед­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни точ­ка и шан­сът ця­ло­то ад­ми­нис­т­ра­тив­но ту­ло­ви­ще на дър­жа­ва­та най- нак­рая да по­е­ме в ед­на струк­ту­ри­ра­на ди­ги­тал­на по­со­ка то­зи път из­г­леж­да ре­а­лен. Знак за то­ва е и съз­да­ва­не­то на спе­ци­ал­на аген­ция за елек­т­рон­но уп­рав­ле­ние, ко­я­то Ми­нис­тер­с­ки­ят съ­вет одоб­ри пре­ди дни. Око­ло уреж­да­не­то на пра­во­мо­щи­я­та й в за­кон и из­бис­т­ря­не­то на пос­лед­ни­те де­тай­ли оба­че се раз­вих­ри се­ри­оз­на бит­ка. И ня­ма как да не е та­ка, след ка­то за­ло­гът е кой да уп­рав­ля­ва елек­т­рон­но­то уп­рав­ле­ние.

Бъч­ва­ро­ва или Мос­ков­с­ки

Кол­ко­то и да е ди­ги­тал­но, зад вся­ко уп­рав­ле­ние сто­ят хо­ра. Вклю­чи­тел­но в мо­мен­та на съз­да­ва­не­то му раз­п­ре­де­ля­не­то на от­го­вор­нос­ти­те око­ло то­ва, оп­ре­де­ля­не­то на по­зи­ци­и­те в бъ­де­ще и най-ве­че - уп­рав­ле­ни­е­то на фи­нан­со­ви­те по­то­ци. Та­ка на­ре­че­на­та Digital agenda е при­о­ри­тет за осъз­на­ла­та ве­че изос­та­ва­не­то си от све­та Ев­ро­па. И Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия из­лъч­ва всич­ки сиг­на­ли, че ня­ма да пес­ти за ин­вес­ти­ци­и­те в елек­т­рон­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра. То­ест по всич­ко ли­чи, че ди­ги­тал­ни­те ма­гис­т­ра­ли ще имат се­ри­оз­но фи­нан­си­ра­не.

За­то­ва и ана­ло­го­ва­та власт се сбо­рич­ка кой да има дос­тъ­па до тях.

Със съз­да­ва­не­то на но­ва­та дър­жав­на аген­ция за е- уп­рав­ле­ние се раз­мес­т­ва ця­ла­та струк­ту­ра око­ло Ми­нис­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та (МТИТС), се­гаш­на­та Из­пъл­ни­тел­на аген­ция „Елек­т­рон­ни съ­об­щи­тел­ни мре­жи и ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми“(ИА ЕСМИС) и „Ин­фор­ма­ци­он­но об­с­луж­ва­не“.

От ед­на стра­на, ло­гич­но ми­нис­тъ­рът на тран­с­пор­та Ивай­ло Мос­ков­с­ки е при­тес­нен за раз­мес­т­ва­не­то в по­до­печ­но­то му ве­дом­с­т­во. От дру­га оба­че, ре­со­рен за ад­ми­нис­т­ра­тив­на­та ре­фор­ма и елек- трон­но­то уп­рав­ле­ние ви­цеп­ре­ми­ер е Ру­мя­на Бъч­ва­ро­ва. За мо­мен­та, по всич­ко ли­чи, по-сил­ни се оказ­ват по­зи­ци­и­те имен­но на Бъч­ва­ро­ва, ко­я­то ве­че съз­да­де екип, кой­то ре­гис­т­ри­ра ня­кои, ма­кар и мал­ки за­во­е­ва­ния в та­зи по­со­ка - част от дан­ни­те на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та ста­ват „от­во­ре­ни“, но­ви­ят дър­жа­вен соф­ту­ер ве­че ще е с от­во­рен код, ин­с­ти­ту­ци­и­те се прех­вър­лят на дър­жа­вен „об­лак“(ин­ф­рас­т­рук­ту­ра с го­лям спо­де­лен сър­въ­рен ка­па­ци­тет).

По­не към мо­мен­та Ивай­ло Мос­ков­с­ки гу­би. След раз­мес­т­ва­не­то на ве­дом­с­т­во­то му от не­го ще бъ­дат из­ва­де­ни ця­ла­та дър­жав­на оп­тич­на мре­жа, е-ус­лу­ги­те на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та и про­ек­ти­те за ши­ро­ко­лен­тов ин­тер­нет в сел­с­ки­те ра­йо­ни. На прак­ти­ка за тран­с­пор­т­но­то ве­дом­с­т­во ще ос­та­нат найп­роб­лем­ни­те ре­со­ри ка­то БДЖ, „Бъл­гар­с­ки по­щи“, ре­гу­ла­ци­я­та на ав­то­мо­бил­ния и же­ле­зо­път­ния тран­с­порт и циф­ро­во­то тв раз­п­рос­т­ра­не­ние.

Ка­бе­ли­те, ди­рек­то­рът и под­дръж­ка­та

Поп­рав­ки­те в За­ко­на за елек­т­рон­но­то уп­рав­ле­ние (ЗЕУ), ко­и­то тряб­ва да бе­то­ни­рат за­мис­ле­ни­те про­ме­ни, ще бъ­дат пуб­ли­ку­ва­ни до дни. Най-слож­ни­те по­ли­ти­чес­ки ре­ше­ния оба­че са ве­че взе­ти.

Първо. Към Дър­жав­на­та аген­ция за елек­т­рон­но уп­рав­ле­ние (ДАЕУ) ще бъ­дат при­чис­ле­ни ди­рек­ци­я­та „Елек­т­рон­но уп­рав­ле­ние“от тран­с­пор­т­но­то ми- нис­тер­с­т­во и ИА „ЕСМИС - а с то­ва и ця­ла­та дър­жав­на оп­тич­на мре­жа, вклю­чи­тел­но и из­пъл­ня­ва­щи­ят се про­ект за ши­ро­ко­лен­тов дос­тъп в сла­бо на­се­ле­ни­те ра­йо­ни за 40 млн. лв.

Вто­ро. Кад­ро­ви­ят въп­рос. Най- ве­ро­ят­ни­ят пред­се­да­тел на ДАЕУ е един от за­мес­т­ни­ци­те на Ивай­ло Мос­ков­с­ки - Ва­ле­ри Бо­ри­сов, твър­дят из­точ­ни­ци­те на „Ка­пи­тал“. Той всъщ­ност от­го­ва­ря имен­но за то­зи ре­сор вто­ри ман­дат - и два­та пъ­ти в еки­па на Мос­ков­с­ки.

Тре­то. С поп­рав­ки­те в ЗЕУ ще бъ­де съз­да­ден и дъл­го­о­чак­ва­ни­ят Дър­жа­вен сис­те­мен опе­ра­тор. Но­ва­та струк­ту­ра ще из­вър­ш­ва ус­лу­ги за аген­ци­я­та за е-уп­рав­ле­ние, как­то и за от­дел­ни­те ад­ми- нис­т­ра­ции. В та­зи ро­ля ще вле­зе „Ин­фор­ма­ци­он­но об­с­луж­ва­не“АД, ко­я­то ще бъ­де пре­фор­ма­ти­ра­на - по­ве­че ня­ма да раз­ра­бот­ва соф­ту­ер, да се за­ни­ма­ва с ус­лу­ги за край­ни кли­ен­ти или да под­дър­жа сис­те­ми в съ­деб­на­та власт, как­то до­се­га. Вмес­то то­ва ще има дру­ги кон­к­рет­ни за­дъл­же­ния, ко­и­то ня­ма как да се из­пъл­ня­ват от час­т­ния биз­нес - най-ве­че уп­рав­ле­ние на про­ек­ти от име­то на дър­жа­ва­та, спе­ци­а­ли­зи­ра­ни оди­ти, наб­лю­де­ни­е­то на спо­де­ле­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра и до­го­во­ри­те за под­дръж­ка. Око­ло тран­с­фор­ма­ци­и­те на „Ин­фор­ма­ци­он­но об­с­луж­ва­не“със си­гур­ност ще има нап­ре­же­ние, но дру­жес­т­во­то ще има по­не го­ди­на гра­ти­сен пе­ри­од, в ко­я­то то­ва да се слу­чи.

За­дъл­же­ние за власт

Ако кон­цеп­ци­я­та за „цен­т­рал­ния влас­то­ви сър­вър“на елек­т­рон­но­то уп­рав­ле­ние (ДАЕУ) ос­та­не неп­ро­ме­не­на след края на по­ли­ти­чес­ки­те бо­рич­ка­ния и про­це­ду­ри­те по при­е­ма­не на за­ко­на, в ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та тряб­ва да нас­тъ­пи чув­с­т­ви­тел­на про­мя­на. Ни­кой про­ект за соф­ту­ер, елек­т­рон­ни сис­те­ми, ре­гис­т­ри и про­чее на ко­я­то и да е ин­с­ти­ту­ция ня­ма да мо­же да тръг­не без ней­но­то одоб­ре­ние. Пред­се­да­те­лят на аген­ци­я­та има за­дъл­же­ние да раз­пи­ше и стан­дар­ти към всич­ки ад­ми­нис­т­ра­ции, ко­и­то пла­ни­рат ди­ги­тал­ни про­ек­ти. Пак ДАЕУ ще ре­ша­ва да­ли съ­дър­жа­ни­е­то на об­щес­т­ве­на­та по­ръч­ка е це­ле­съ­об­раз­но и от­го­ва­ря на стра­те­ги­и­те и път­ни­те кар­ти за е-уп­рав­ле­ние в от­дел­ни­те сек­то­ри. „Иде­я­та е да не се ку­пу­ват из­лиш­ни не­ща, ка­то нап­ри­мер ipad-и за ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та или сър­въ­ри, ко­и­то са пет пъ­ти по-мощ­ни от не­об­хо­ди­мо­то“, обяс­ня­ва Ва­сил Ве­лич­ков, съ­вет­ник в еки­па на Ру­мя­на Бъч­ва­ро­ва. Спо­ред пър­во­на­чал­на­та идея ДАЕУ тряб­ва да има пра­во­мо­щия още при одоб­ря­ва­не­то на пе­ра­та за е-уп­рав­ле­ние в го­диш­ни­те бю­дже­ти на ин­с­ти­ту­ци­и­те.

Ако всич­ко то­ва се слу­чи, то без съм­не­ние ще е све­жа про­мя­на след над де­се­ти­ле­тие на раз­п­ре­де­ля­не, ус­во­я­ва­не или прос­то из­х­вър­ля­не на ми­ли­о­ни в не­чий джоб за не­яс­но ка­къв брой про­ек­ти, ко­и­то не са ко­ор­ди­ни­ра­ни от ни­ко­го и ин­тег­ри­ра­ни по­меж­ду си.

Спо­ред но­ви­те поп­рав­ки в за­ко­на тряб­ва да се по­я­вят и пуб­лич­ни ре­гис­т­ри на всич­ки про­ек­ти за еуп­рав­ле­ние, къ­де­то вся­ко ве­дом­с­т­во да впис­ва идеи-

Но­ва­та дър­жав­на аген­ция ще одоб­ря­ва все­ки про­ект за е-уп­рав­ле­ние от­тук на­та­тък.

те си, пре­ди да са стиг­на­ли до ни­во об­щес­т­ве­на по­ръч­ка. Пред­виж­да се и ре­гис­тър на всич­ки ак­ти­ви - ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми и хар­ду­ер. Вся­ка ад­ми­нис­т­ра­ция ще има от­го­вор­но за то­ва ли­це, ко­е­то пък ще е обект на на­ка­за­ния и гло­би, ако дан­ни­те не са из­ряд­ни. Из­пол­з­ва­не­то на спо­де­ле­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра ще се на­сър­ча­ва (по ду­ми­те на ди­рек­то­ра на ка­би­не­та на Бъч­ва­ро­ва - Ан­тон Ге­ру­нов, пър­ви­те ин­с­ти­ту­ции тряб­ва да пре­мес­тят дан­ни­те си на дър­жав­ния об­лак още през ля­то­то). С про­ме­ни­те в За­ко­на за дос­тъп до ин­фор­ма­ция ин­с­ти­ту­ци­и­те са за­дъл­же­ни да пуб­ли­ку­ват оп­ре­де­ле­ни дан­ни в ма­шин­но че­тим фор­мат. То­зи про­цес тръг­ва труд­но, за­що­то мно­го от тях се оп­рав­да­ват с лип­са на спе­ци­а­лис­ти по уп­рав­ле­ние ба­зи дан­ни, но ДАЕУ ще има за­дъл­же­ния да вка­ра то­зи про­цес в рел­си.

Но­ва­та аген­ция ще от­го­ва­ря и за по­ли­ти­ки­те в об­ласт­та на елек­т­рон­ни­те удос­то­ве­ри­тел­ни ус­лу­ги и иден­ти­фи­ка­ция (елек­т­ро­нен под­пис, елек­т­ро­нен пе­чат и др). От 2014 г. в ЕС има ди­рек­ти­ва, ко­я­то рег­ла­мен­ти­ра 12 та­ки­ва ус­лу­ги, а нас­то­я­щи­ят бъл­гар­с­ки за­кон уреж­да са­мо ед­на от тях. Пра­ви­ла­та оче­вид­но ще тряб­ва да бъ­дат пре­на­пи­са­ни и иде­я­та е ДАЕУ да има клю­чо­ва ро­ля в то­зи про­цес.

Въз­мож­но ли е изоб­що всич­ко то­ва

За­мис­ле­на­та про­мя­на е тек­то­нич­на и ще се нуж­дае от тру­ден за из­во­ю­ва­не кон­сен­сус. А под­вод­ни­те ка­мъ­ни са мно­го - от ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та на най-нис­ко ни­во, ко­я­то е свик­на­ла елек­т­рон­ни­те ус­лу­ги да са не­що слож­но и не­за­дъл­жи­тел­но, до най-ви­со­ки­те ни­ва на уп­рав­ле­ние, за ко­и­то се­гаш­ни­ят ха­ос ос­та­вя дос­та­тъч­но вра­ти за сво­бод­ни тъл­ку­ва­ния. Кри­тич­на точ­ка ще е и след­ва­ща­та смя­на на власт­та, ко­я­то мо­же да обър­не про­це­са на 180 гра­ду­са, ако ре­ши. Един­с­т­ве­но­то ре­ше­ние за всич­ки те­зи проб­ле­ми, из­г­леж­да, са про­ме­ни­те, кол­ко­то е въз­мож­но по­ве­че и по­о­се­за­е­ми за граж­да­ни­те и фир­ми­те, да се слу­чат въз­мож­но най-бър­зо и с твър­да ръ­ка.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.