Как­во пред­с­тои

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Одоб­ре­на­та пре­ди ме­сец На­ци­о­нал­на стра­те­гия за св­ла­чи­ща­та 2015 - 2020 пред­виж­да да се до­пъл­ни и обе­ди­ни ре­гис­тъ­рът на св­ла­чи­ща­та, кой­то още е раз­х­вър­лян меж­ду раз­лич­ни ми­нис­тер­с­т­ва и три­те ге­о­за­щит­ни дру­жес­т­ва; за­ко­но­ва за­щи­та сре­щу уни­що­жа­ва­не­то на ук­ре­пи­тел­ни съ­о­ръ­же­ния и мо­ни­то­рин­го­ва тех­ни­ка; по-ви­со­ки так­си при но­во стро­и­тел­с­т­во в опас­ни те­ре­ни, ко­и­то да се ин­вес­ти­рат във ВиК мре­жа­та; да не се из­п­ла­щат по­мо­щи и обез­ще­те­ния на соб­с­т­ве­ни­ци, ко­и­то не са из­пъл­ни­ли пред­пи­са­ния за пред­паз­ва­не от св­ла­чи­ща; оси­гу­ря­ва­не на сред­с­т­ва за на­уч­но-при­лож­ни из­с­лед­ва­ния.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.