1.6

Capital - - СВЯТ -

мл­рд. ев­ро ще тряб­ва да пла­ти Гър­ция на МВФ до 30 юни. Тя ня­ма как да го нап­ра­ви, ако не по­лу­чи ос­та­ва­щи­те 7.2 мл­рд. ев­ро от спа­си­тел­ния па­кет.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.