Вни­ма­вай с фо­ру­ма

Ме­ди­и­те са от­го­вор­ни за ко­мен­та­ри­те он­лайн, пос­та­но­ви ре­ше­ние на Ев­ро­пейс­кия съд по пра­ва­та на чо­ве­ка

Capital - - МЕДИА И РЕКЛАМА - Ве­сис­ла­ва АНТОНОВА

От ед­на сед­ми­ца на­сам под вся­ка ста­тия на сай­та frognews.bg ве­че стои след­ния текст: „ВАЖ­НО! „Фрог­нюз“Ви на­пом­ня, че е ог­ра­ни­че­на въз­мож­ност­та за ко­мен­та­ри за­ра­ди ре­ше­ние на съ­да в Ст­рас­бург, спо­ред ко­е­то вся­ка ме­дия в Бъл­га­рия но­си от­го­вор­ност за на­пи­са­но­то във фо­ру­ми­те. Бла­го­да­рим Ви, че сте наш чи­та­тел!“

„Пър­во­то, ко­е­то по­мис­лих, ка­то се за­поз­нах с ре­ше­ни­е­то на съ­да, че в Бъл­га­рия има дос­та­тъч­но хо­ра, ко­и­то са спо­соб­ни ед­нов­ре­мен­но да на­пи­шат оби­ден ко­мен­тар във фо­ру­ма и в съ­що­то вре­ме да за­ве­дат де­ло сре­щу теб за­ра­ди оби­да­та, ко­я­то са­ми са на­пи­са­ли“, обяс­ня­ва из­да­те­лят на frognews.bg Ог­нян Сте­фа­нов ре­ше­ни­е­то си да ог­ра­ни­чи ко­мен­та­ри­те под тек­с­то­ве­те.

То­ва е пър­ви­ят бъл­гар­с­ки сайт, кой­то ре­а­ги­ра поч­ти миг­но­ве­но на ре­ше­ни­е­то на Го­ля­ма­та ка­ма­ра на Ев­ро­пейс­кия съд по пра­ва­та на чо­ве­ка (ЕСПЧ) по ем­б­ле­ма­тич­но де­ло, про­дъл­жи­ло ня­кол­ко го­ди­ни. Ста­ва ду­ма за слу­чая с ко­мен­та­ри­те във фо­ру­ма на един от най-го­ле­ми­те он­лайн но­ви­нар­с­ки пор­та­ли в Ес­то­ния - „Дел­фи“, и кой но­си от­го­вор­ност за тях.

Ре­ше­ни­е­то...

В ре­ше­ни­е­то от 16 юни та­зи го­ди­на съ­дът пос­та­но­вя­ва, че из­да­те­лят има дос­та­тъч­но въз­мож­нос­ти да кон­т­ро­ли­ра случ­ва­що­то се в не­го­ва­та ме­дия и за­то­ва мо­же да бъ­де на­каз­ван, ко­га­то ко­мен­та­ри­те на тре­ти стра­ни на­кър­ня­ват дос­тойн­с­т­во­то на кон­к­ре­тен чо­век или зап­лаш­ват си­гур­ност­та и жи­во­та му.

След ка­то об­шир­но се по­зо­ва­ва на ре­гу­ла­ции и съ­деб­ни ре­ше­ния в ЕС, мне­ния на про­фе­си­о­нал­ни и пра­во­за­щит­ни ор­га­ни­за­ции, ЕСПЧ пос­та­но­вя­ва, че ре­ше­ни­е­то на ес­тон­с­кия Вър­хо­вен съд е по­ка­за­ло, че ако от „Дел­фи“бър­зо са ре­а­ги­ра­ли и са мах­на­ли спор­ни­те ко­мен­та­ри от фо­ру­ма, то­ва е щя­ло да им спес­ти об­ви­не­ние в кле­ве­та. Най-сил­ни­ят ар­гу­мент, за да бъ­де на­ка­зан из­да­те­лят, е фак­тът, че ко­мен­та­ри­те под ста­ти­я­та са ос­та­на­ли шест сед­ми­ци и не са би­ли пре­мах­на­ти въп­ре­ки ре­ак­ци­я­та на по­тър­пев­шия.

Ре­ше­ни­е­то оти­ва и по-да­леч и оку­ра­жа­ва от­дел­ни­те дър­жа­ви да за­ло­жат то­зи прин­цип в на­ци­о­нал­ни­те за­ко­но­да­тел­с­т­ва: „Пра­ва­та и ин­те­ре­си­те на от­дел­ни ли­ца и на об­щес­т­во­то ка­то ця­ло поз­во­ля­ват на стра­ни­те член­ки да на­ло­жат от­го­вор­ност на но­ви­нар­с­ки­те пор­та­ли в ин­тер­нет (…), ако те не ус­пя­ват да взе­мат мер­ки за не­за­бав­но пре­мах­ва­не на оче­вид­но не­за­кон­ни ко­мен­та­ри, вклю­чи­тел­но и ко­га­то не са би­ли уве­до­ме­ни от пред­по­ла­га­е­ма­та жер­т­ва или от тре­ти ли­ца“, гла­си до­ку­мен­тът.

Въп­ре­ки че не е мах­нал нав­ре­ме обид­ни­те ко­мен­та­ри във фо­ру­ма си, „Дел­фи“е имал мо­де­ра­тор на плат­фор­ма­та за де­ба­ти, да­вал е въз­мож­ност на все­ки чи­та­тел да уве­до­ми из­да­ни­е­то за обид­ни пос­то­ве, пре­ка­ле­но по­диг­ра­ва­тел­ни или под­с­т­ре­ка­ва­щи, след ко­е­то е би­ло въз­мож­но и от­с­т­ра­ня­ва­не­то на тек­с­та. Съ­щес­т­ву­ва­ла е и сис­те­ма за ав­то­ма­тич­но из­т­ри­ва­не на ко­мен­та­ри с не­цен­зур­ни ду­ми и из­ра­зи. На сай­та си „Дел­фи“под­роб­но е опи­сал, че мне­ни­я­та във фо­ру­ма не из­ра­зя­ват по­зи­ция на ре­дак­ци­я­та и ав­то­ри­те на ко­мен­та­ри но­сят от­го­вор­ност за ду­ми­те си.

...и от­з­ву­кът от не­го

Го­ля­ма част от се­ри­оз­ни­те из­да­ния в Бъл­га­рия имат мо­де­ра­то­ри на фо­ру­ми­те си и поз­во­ля­ват ко­мен­та­ри в он­лайн плат­фор­ми­те си са­мо на ре­гис­т­ри­ра­ни пот­ре­би­те­ли. Все­ки, вля­зъл на сай­та на да­де­но из­да­ние, е за­дъл­жен да при­е­ме пра­ви­ла­та на фо­ру­ма. Нап­ри­мер мо­де­ра­то­ри­те на capital.bg имат пра­во да скри­ват или из­т­ри­ват мне­ния, ко­га­то те съ­дър­жат: спам или не­по­ис­ка­ни тър­гов­с­ки съ­об­ще­ния; мне­ния, ко­и­то не са по те­ма­та на ма­те­ри­а­ла, кой­то ко­мен­ти­рат; не­цен­зур­ни или вул- гар­ни из­ра­зи, оби­ди на ра­со­ва, сек­су­ал­на, ет­ни­чес­ка или вер­с­ка ос­но­ва; обид­ни опи­са­ния на фи­зи­чес­ки, ин­те­лек­ту­ал­ни или мо­рал­ни ка­чес­т­ва на кон­к­рет­ни лич­нос­ти, вклю­чи­тел­но към дру­ги учас­т­ни­ци във фо­ру­ма; лич­ни дан­ни спо­ред За­ко­на за за­щи­та на лич­ни­те дан­ни и др.

За­мес­т­ник глав­ни­ят ре­дак­тор на вес­т­ник „Се­га“Пе­тьо Цеков ко­мен­ти­ра: „Стро­го пог­лед­на­то, фо­ру­ми­те на се­ри­оз­ни­те бъл­гар­с­ки ме­дии, как­то и го­ле­ми­те, не­за­ви­си­ми он­лайн фо­ру­ми би тряб­ва­ло да спрат, за­що­то рис­ку­ват да пов­то­рят съд­ба­та на ес­тон­с­кия но­ви­нар­с­ки пор­тал „Дел­фи“. Той обяс­ни, че „Се­га“има мо­де­ра­то­ри на фо­ру­ма си, об­що­ва­лид­ни пра­ви­ла за учас­тие в дис­ку­си­и­те, яс­на сис­те­ма за кон­т­рол на обид­на­та и неп­ри­лич­на­та лек­си­ка. „Всич­ко то­ва оба­че ня­ма как да ни спа­си от фак­та, че ня­кой от пот­ре­би­те­ли­те мо­же да се за­сег­не и да съ­ди ме­ди­и­те. До­се­га то­ва не се е случ­ва­ло, но след ре­ше­ни­е­то на съ­да в Ст­рас­бург ня­ма при­чи­на да не се слу­чи“, ка­те­го­ри­чен е Цеков. Спо­ред не­го ре­ше­ни­е­то на Ев­ро­пейс­кия съд по пра­ва­та на чо­ве­ка ве­ро­ят­но е спра­вед­ли­во, но би мог­ло да има теж­ки пос­ле­ди­ци вър­ху крех­ка­та сво­бо­да на сло­во­то в Бъл­га­рия. „Въп­ре­ки че в Бъл­га­рия ня­ма пре­це­ден­т­но пра­во и съ­деб­на­та ни сис­те­ма е дос­та неп­ред­с­ка­зу­е­ма, мно­го фо­ру­ми ще бъ­дат при­ну­де­ни или да спрат, или да за­ло­жат но­ви, още по-ви­со­ки рес­т­рик­ции“, ко­мен­ти­ра той. Как­то всъщ­ност пръв нап­ра­ви то­ва

ПРОФ. НЕ­ЛИ ОГ­НЯ­НО­ВА,

„Съ­дът при­е­ма, че из­да­ни­я­та тряб­ва да пра­вят нуж­но­то за иден­ти­фи­ци­ра­не на ав­то­ри­те на ко­мен­та­ри­те, „за да е въз­мож­но евен­ту­а­лен ад­ре­сат на враж­деб­на реч да се за­щи­та­ва по съ­де­бен ред сре­щу тях“. В съ­що­то вре­ме ано­ним­на­та реч он­лайн ос­та­ва за­кон­на. Ре­ше­ни­е­то на Го­ля­ма­та ка­ма­ра се ква­ли­фи­ци­ра ка­то „по­ка­на за ав­то­цен­зу­ра“и в Бъл­га­рия та­къв ефект ве­че има, ня­кои из­да­ния зат­во­ри­ха фо­ру­ми­те си за­ра­ди ре­ше­ни­е­то „Дел­фи“.

frognews.bg. Спо­ред ре­дак­то­ри­те и мо­де­ра­то­ри­те на фо­ру­ми, с ко­и­то „Ка­пи­тал“раз­го­ва­ря, рес­т­рик­ци­и­те ще от­б­лъс­нат он­лайн пот­ре­би­те­ли­те и ще до­ве­дат до за­гу­би на он­лайн рек­ла­ма. „То­ва ще бъ­де удар по вът­реш­ни­те фо­ру­ми и доб­ра но­ви­на за со­ци­ал­ни­те ме­дии, ко­и­то не са за­сег­на­ти от ре­ше­ни­е­то на ЕСПЧ“, ка­за зам. глав­ни­ят ре­дак­тор на „Се­га“. В съ­що­то вре­ме спо­ред не­го всич­ки яс­но тряб­ва да си приз­на­ем, че ези­кът на ом­ра­за­та, хей­тър­с­т­во­то, не­тър­пи­мост­та към мне­ни­е­то на дру­гия - всич­ко то­ва е прев­зе­ло вир­ту­ал­но­то прос­т­ран­с­т­во. „Фо­ру­ми­те и со­ци­ал­ни­те ме­дии пре­ли­ват от оби­ди. Но не всич­ки! Съ­дът в Ст­рас­бург оба­че, а ве­ро­ят­но и все­ки бъл­гар­с­ки съд, би дейс­т­вал в по­доб­ни слу­чаи прин­цип­но, без да си да­ва смет­ка за прак­ти­ки­те в от­дел­ни­те фо­ру­ми“, ко­мен­ти­ра Цеков. Спо­ред Ог­нян Сте­фа­нов от frognews.bg ре­ше­ни­е­то на съ­да е до­ня­къ­де спра­вед­ли­во, за­що­то ка­чес­т­во­то на ко­мен­та­ри­те в бъл­гар­с­ки­те фо­ру­ми е да­леч от то­ва на бри­тан­с­ки­те ме­дии.

Ре­дак­то­рът в offnews Ге­ор­ги Сав­чев да­ва и оп­ти­мис­ти­чен пог­лед към ре­ше­ни­е­то на съ­да. Спо­ред не­го стрик­т­но­то спаз­ва­не на доб­рия тон в ко­мен­та­ри­те под ста­тии ще по­ви­ши ка­чес­т­во­то на де­ба­та. „Ве­ро­ят­но ще при­ну­ди и тро­ло­ве­те да из­мис­лят в дви­же­ние ар­гу­мен­ти вмес­то на­пад­ки, но съ­щев­ре­мен­но ще ка­чи и раз­хо­ди­те на ме­ди­я­та за мо­де­ра­ция“, ка­за Сав­чев. Спо­ред не­го пър­ва­та стъп­ка при по­ве­че­то бъл­гар­с­ки он­лайн ме­дии - за те­зи, ко­и­то още не са го нап­ра­ви­ли, ще е за­дъл­жи­тел­на­та ре­гис­т­ра­ция на пот­ре­би­те­ля в мо­мен­та, в кой­то той ре­ши да пуб­ли­ку­ва ко­мен­тар.

За раз­ли­ка от бъл­гар­с­кия па­зар ре­ше­ни­е­то по де­ло­то „Дел­фи“не пре­диз­ви­ка нер­в­ност сред бри­тан­с­ки­те ме­дии нап­ри­мер. „Те са ус­та­но­ви­ли от­дав­на пре­дим­с­т­ва­та и рис­ко­ве­те, ко­и­то пре­дос­та­вя за тях ин­тер­нет сре­да­та. Как­то бе­ше ус­та­но­ве­но от из­с­лед­ва­не­то от 2013 г. на World Association of Newspapers and New Publishers, ме­ди­и­те раз­би­рат, че ко­мен­та­ри­те в он­лайн фо­ру­ми­те се асо­ци­и­рат с тех­ния бранд, и за­то­ва са при­е­ли пра­ви­ла за мо­де­ри­ра­не на ко­мен­та­ри­те“, ко­мен­ти­ра Бой­ко Бо­ев, ме­ди­ен юрист, прак­ти­ку­ващ в Лон­дон. За­ра­ди об­щес­т­ве­ния си ха­рак­тер Би Би Си е при­е­ла найс­т­рик­т­ни­те пра­ви­ла по от­но­ше­ние на ко­мен­та­ри­те на тре­ти ли­ца. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва, за да се за­щи­тят от ис­ко­ве във връз­ка с ко­мен­та­ри на тре­ти ли­ца, бри­тан­с­ки­те ме­дии ак­тив­но учас­т­ва­ха в об­съж­да­не­то на поп­рав­ки в за­ко­на за кле­ве­та­та, при­ет през 2013 г., кой­то пред­виж­да, че ищ­ци­те тряб­ва да съ­дят ав­то­ра на кле­вет­ни­чес­ки ко­мен­тар. „Ме­ди­я­та но­си от­го­вор­ност един­с­т­ве­но ако е би­ла из­вес­те­на от ище­ца за въп­рос­ния ко­мен­тар и е от­ка­за­ла да съ­дейс­т­ва да иден­ти­фи­ци­ра ав­то­ра на ко­мен­та­ра или не е пре­мах­на­ла ко­мен­тар на ав­тор с не­из­вес­т­на са­мо­лич­ност“, до­пъл­ва Бо­ев.

ИЛЮСТРАЦИЯ: ИННА ПАВ­ЛО­ВА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.