ПРО­ФИЛ

Capital - - ОБЩЕСТВО -

Гер­га­на Крумова е за­вър­ши­ла ма­гис­т­ра­ту­ра по пси­хо­ло­гия във ВСУ „Чер­но­ри­зец Хра­бър“, спе­ци­ал­ност пси­хо­ло­гия и пси­хо­па­то­ло­гия на раз­ви­ти­е­то. От шест го­ди­ни ра­бо­ти в 137 СОУ „Ан­гел Кън­чев“ка­то учи­ли­щен пси­хо­лог. Сер­ти­фи­ци­ра­на е ка­то обу­чи­тел по клю­чо­ви со­ци­ал­ни уме­ния и ком­пе­тен­т­нос­ти и ка­то ко­уч в об­ра­зо­ва­ни­е­то. Каз­ва, че в ра­бо­та­та си се во­ди от лю­бов­та към де­ца­та и вяр­ва, че мо­жем да се рад­ва­ме на тех­ни­те ус­пе­хи са­мо ко­га­то те рас­тат и учат с раз­би­ра­не, до­ве­рие и под­к­ре­па от всич­ки.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.