Полуживи ле­ген­ди

Фут­бол­на­та А гру­па се про­ме­ни кар­ди­нал­но за­ра­ди кризата в ЦСКА и „Лев­с­ки“

Capital - - СПОРТ - Ге­ор­ги ФИЛИПОВ

Ако има лед­ни­ко­ви пе­ри­о­ди във фут­бо­ла, то в бъл­гар­с­кия нас­тъп­ва то­ва ля­то. Част от ди­но­зав­ри­те ще из­м­рат, а ня­кои ви­до­ве рис­ку­ват да из­чез­нат за­ви­на­ги. А след края му фут­бол­на­та кар­ти­на ня­ма да е та­ка­ва, как­ва­то я поз­на­ва­ме в съз­на­тел­ния си жи­вот.

То­дор Бат­ков, кой­то от 17 го­ди­ни е свър­зан с уп­рав­ле­ни­е­то на “Лев­с­ки” и от 11 го­ди­ни пря­ко с из­д­ръж­ка­та, се от­тег­ли. След 21 го­ди­ни на­ли­ва­не на па­ри в “Ло­ко­мо­тив” (Со­фия) Ни­ко­лай Ги­гов съ­що сло­жи край на при­със­т­ви­е­то си във фут­бо­ла след от­не­ма­не­то на ли­цен­за на от­бо­ра за А гру­па. А са­ми­ят клуб е зас­т­ра­шен от из­чез­ва­не по по­до­бие на слав­ния ня­ко­га “Сеп­тем­в­ри” без фи­нан­си­ра­не и с ми­ни­мал­на пуб­ли­ка и ро­ля вър­ху спор­т­ния жи­вот в Со­фия. ЦСКА е на път да се мул­тип­ли­ци­ра в ня­кол­ко кон­ку­ри­ра­щи се за вни­ма­ние- то на пуб­ли­ка­та и за пра­во­то да пол­з­ват ба­зи­те клу­бо­ве в ама­тьор­с­ки­те пър­вен­с­т­ва. Очер­та­ва­ща­та се бит­ка мо­же да бъ­де “бра­то­у­бийс­т­ве­на” или да ро­ди ка­чес­т­ве­но нов и си­лен от­бор. Без ЦСКА за пър­ви път от 1948 г. със си­гур­ност пър­вен­с­т­во­то ня­ма да е съ­що­то, а вни­ма­ни­е­то на фут­бол­на­та об­щес­т­ве­ност, ко­е­то и без то­ва от го­ди­ни гу­би ин­те­рес към бит­ки­те по бъл­гар­с­ки­те те­ре­ни, ще бъ­де раз­д­во­е­но меж­ду А и В гру­па. Тол­ко­ва мно­го и тол­ко­ва дра­ма­тич­ни про­ме­ни в го­ле­ми­те бъл­гар­с­ки клу­бо­ве не е има­ло от раз­фор­ми­ро­ва­не­то на ЦСКА и “Лев­с­ки” през 1985 г. по по­ли­ти­чес­ка за­по­вед, но до­ри то­га­ва нас­лед­ни­ци­те им “Сре­дец” и “Ви­то­ша” ос­та­ват да иг­ра­ят в А гру­па.

Съд­ба­та на ЦСКА и “Ло­ко­мо­тив” бе­ше пре­доп­ре­де­ле­на от ре­ше­ни­я­та на ко­ми­си­и­те на БФС за не­под­но­вя­ва­не на ли­цен­зи­те им. Из­пъл­ни­тел­ни­ят ко­ми­тет на БФС от­ка­за да тър­си вра­тич­ка в пра­вил­ни­ци­те за спа­се­ни­е­то на два­та клу­ба чрез пре­от­с­тъп­ва­не на ли­цен­зи и прех­вър­ли топ­ка­та на УЕФА. От­там ка­те­го­рич­но от­х­вър­ли­ха въз­мож­нос­ти­те за за­о­би­ка­ля­не на ли­цен­зи­он­ни­те пра­ви­ла. Спо­ред за­поз­на­ти из- точ­ни­ци, с ко­и­то “Ка­пи­тал” раз­го­ва­ря, УЕФА по прин­цип не пра­ви по­доб­ни на­ме­си в на­ци­о­нал­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция на пър­вен­с­т­ва­та. Но пък УЕФА има кон­т­рол вър­ху на­ци­о­нал­ни­те ли­цен­зи­он­ни ко­ми­сии, за­що­то те из­да­ват и ли­цен­зи­те за учас­тие в ев­ро­пейс­ки­те тур­ни­ри под тях­на­та еги­да. В слу­чая пис­мо­то, под­пи­са­но от ръ­ко­во­ди­те­ля на от­дел “Ли­цен­зи­ра­не и фи­нан­сов фе­ър­п­лей” към УЕФА Ан­д­рей Тра­вер­со дой­де доб­ре дош­ло за ръ­ко­вод­с­т­во­то на БФС, за да се па­ри­рат схе­ми и при­зи­ви за за­о­би­ка­ля­не на пра­ви­ла­та в име­то на слав­но­то ми­на­ло на ЦСКА и “Ло­ко­мо­тив”. Без ли­цен­зи два­та от­бо­ра мо­гат да стар­ти­рат от В гру­па в ама­тьор­с­кия фут­бол, но ня­ма да са за­щи­те­ни сре­щу обя­вя­ва­не на про­це­ду­ра по не­със­то­я­тел­ност за­ра­ди зад­лъж­ня­лост­та. Без фи­нан­си­ра­не “Ло­ко­мо­тив” мо­же да бъ­де обя­вен във фа­лит и лик­ви­ди­ран. При ЦСКА ва­ри­ан­ти­те са по­ве­че и са свър­за­ни с мно­гоп­лас­то­ви­те ин­те­ре­си и зна­чи­тел­но по-го­ля­мо­то вли­я­ние на пуб­ли­ка­та.

Кой ко­го в ЦСКА

Слу­ча­ят при ЦСКА е кол­ко­то ясен, тол­ко­ва и зап­ле­тен. Нас­то­я­щи­ят “Про­фе­си­о­на­лен фут­бо­лен клуб ЦСКА” АД с ос­нов­ни ак­ци­о­не­ри Ивай­ло Ман­джу­ков и Мил­ко Георгиев (кой­то пред­с­тав­ля­ва ин­те­ре­си­те на Юли­ян Ин­джов) не нап­ра­ви ни­как­ви пос­тъп­ки да ос­та­не в А гру­па. След об­що­то съб­ра­ние на клу­ба ми­на­лия пе­тък Ман­джу­ков приз­на по­ра­же­ние в опи­ти­те за спа­се­ние на клу­ба. За раз­ли­ка от не­го из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор Алек­сан­дър Тодоров се обя­ви за вли­за­не на син­дик и оз­д­ра­вя­ва­не. Та­зи чис­то те­о­ре­тич­на про­це­ду­ра оба­че е не­ре­а­лис­тич­на, за­що­то е не­об­хо­ди­мо по ня­ка­къв на­чин да бъ­дат на­ме­ре­ни сред­с­т­ва за пок­ри­ва­не­то на над 23 ми­ли­о­на ле­ва за­дъл­же­ния. А ЦСКА е из­п­раз­нен и от съ­дър­жа­ние, и от финанси. На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те пус­на в про­даж­ба три за­па­зе­ни от ПФК ЦСКА АД мар­ки за об­що 3.7 ми­ли­о­на ле­ва, ко­и­то имат твър­де съм­ни­тел­на прак­ти­чес­ка и ма­те­ри­ал­на стой­ност. НАП про­да­ва три ем­б­ле­ми - две със звез­да­та (раз­ли­ка­та е, че ед­на­та има три звез­ди от­го­ре). Тре­та­та ем­б­ле­ма е на спре­лия да из­ли­за през 2000 г. вес­т­ник “Ли­де­рът ЦСКА”. Три­те мар­ки бя­ха за­ло­же­ни в НАП ка­то обез­пе­че­ние за дъл­жи­ми­те да­нъ­ци и оси­гу­ров­ки при уп­рав­ле­ни­е­то на “Ти­тан”. Дру­га част от за­дъл­же­ни­я­та бе­ше обез­пе­че­на и със зе­ми в ра­йо­на на Ка­ра­де­ре, в бли­зост до град Бя­ла.

Из­вън те­зи за­ло­зи ЦСКА е прак­ти­чес­ки пре­су­шен от­към ак­ти­ви. Клу­бът ня­ма ста­ди­он ( той е дър­жа­вен под шап­ка­та на Ми­нис­тер­с­т­во­то на мла­деж­та и спор­та), ав­то­бу­сът е на ли­зинг, ня­кои от фут­бо­лис­ти­те ве­че раз­т­рог­на­ха до­го­во­ри­те си и на­пус­на­ха, а дру­ги­те мо­гат да го нап­ра­вят във все­ки мо­мент за­ра­ди дъл­жи­ми две зап­ла­ти. При то­ва по­ло­же­ние оз­д­ра­вя­ва­не­то мо­же да ми­не са­мо през на­ми­ра­не­то на нов соб­с­т­ве­ник, кой­то има го­тов­ност да из­п­ла­ща за­дъл­же­ни­я­та и да пред­с­та­ви план за пос­те­пен­но­то им из­чис­т­ва­не. В та­къв из­вед­нъж се пре­вър­на ос­но­ва­те­лят на „Ли­текс“Гри­ша Ган­чев, кой­то из­не­над­ва­що обя­ви, че ще ста­не съ­ак­ци­о­нер в ПФК ЦСКА АД и за­ед­но с Ин­джов ще за­поч­нат да въз­с­та­но­вя­ват по­зи­ци­и­те на дру­жес­т­во­то. Ре­ше­ни­е­то на Ган­чев дой­де след ня­кол­ко не­го­ви опи­та да спа­си ЦСКА.

Той първо тряб­ва­ше да се раз­бе­ре с Ва­сил Бож­ков за­ед­но да фи­нан­си­рат из­г­раж­да­не­то на нов клуб, но про­ек­тът не се ре­а­ли- зи­ра, офи­ци­ал­но “за­ра­ди раз­ми­на­ва­ния във виж­да­ни­я­та”. По не­о­фи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция на “Ка­пи­тал” точ­ка­та на ки­пе­не е би­ла око­ло бъ­де­що­то пол­з­ва­не на ба­зи­те - ста­ди­он „Бъл­гар­с­ка ар­мия“и ба­за­та в Пан­ча­ре­во. По-къс­но въп­ро­сът по­па­да­ше чес­то в ко­мен­та­ри­те на спор­т­ния ми­нис­тър Кра­сен Кра­лев, тъй ка­то те са соб­с­т­ве­ност на ми­нис­тер­с­т­во­то. “Ба­зи­те са тук, проб­ле­мът е, че фут­бо­лис­ти­те ги ня­ма. Пър­ви­ят въп­рос, на кой­то тряб­ва да се от­го­во­ри, е как­во ста­ва с нас­то­я­що­то дру­жес­т­во, ко­е­то е из­пад­на­ло в неп­ла­те­жос­по­соб­ност“, за­я­ви пред bTV Кра­сен Кра­лев по въп­ро­са, ка­то уточ­ни, че ще се пре­го­ва­ря с дру­жес­т­во­то, ко­е­то ис­ка да въз­с­та­но­ви „име­то, мар­ка­та и тра­ди­ци­и­те на ЦСКА”.

За да си га­ран­ти­ра пре­дим­с­т­во пред всич­ки дру­ги по­тен­ци­ал­но по­я­вя­ва­щи се клу­бо­ве с мар­ка „ЦСКА“, Ган­чев е ре­шил да рис­ку­ва и да се вклю­чи в нас­то­я­що­то дру­жес­т­во ка­то „ ори­ги­нал­ния ЦСКА“. При то­ва по­ло­же­ние еди­ни­ят из­ход е във В гру­па да има два от­бо­ра с мар­ка ЦСКА. Еди­ни­ят ще е без дъл­го­ве, уп­рав­ля­ван от Ва­сил Бож­ков и за­се­га по­лу­ча­ващ под­к­ре­па­та на ос­нов­ни­те фрак­ции на фе­но­ве­те. Дру­ги­ят ще е с дъл­го­ве, но под ръ­ко­вод­с­т­во­то на Гри­ша Ган­чев и с пъл­но­то пра­во да пол­з­ва ба­зи­те. Вто­ри­ят ва­ри­ант е ня­кой да се от­ка­же, по-ве­ро­ят­но Бож­ков.

Ган­чев прак­ти­чес­ки ще има ну­ле­ви ин­вес­ти­ции в из­г­раж­да­не­то на от­бо­ра. Той има го­тов със­тав на вто­ра­та фор­ма­ция на “Ли­текс”, ко­я­то бе­ше за­я­ве­на за учас­тие в Б гру­па след раз­фор­ми­ро­ва­не­то на мла­деж­ка­та гру­па. Очак­ва се да бъ­дат прив­ле­че­ни и ня­кол­ко от ем­б­ле­ма­тич­ни­те иг­ра­чи от нас­то­я­щия със­тав на чер­ве­ни­те. Проб­ле­мът си ос­та­ва из­чис­т­ва­не­то на за­дъл­же­ни­я­та, тъй ка­то ще изис­к­ват све­жи ре­сур­си. Слож­но ще ста­не и ако ЦСКА вле­зе в А гру­па след две го­ди­ни. По пра­ви­ла­та на УЕФА не мо­же един соб­с­т­ве­ник да има два от­бо­ра в ед­но пър­вен­с­т­во. Ган­чев твър­ди, че от го­ди­на и по­ло­ви­на ня­ма ни­що об­що с “Ли­текс” и фор­мал­но връз­ка ня­ма. Над 99% от ПФК “Ли­текс” се при­те­жа­ва от “Ли­текс ко­мерс” АД. Тя е соб­с­т­ве­ност на “Хид­ро елек­т­рик Бъл­га­рия” ЕАД (51.68%), ко­я­то се при­те­жа­ва от ре­гис­т­ри­ра­на­та в Бри­тан­с­ки­те Вир­джин­с­ки ос­т­ро­ви “Ли­текс ин­вес­т­мънт ли­ми­тид”.

Дру­ги 48.29% съ­що са на въп­рос­на­та оф­шор­ка, а ма­лък дял имат си­нът на Ган­чев - Да­на­ил, и Ра­дос­лав Ди­мит­ров. То­ва оба­че е са­мо фор­мал­на­та стра­на. За всич­ки е яс­но, че имен­но Гри­ша Ган­чев взи­ма ре­ше­ни­я­та и той лично пре­го­ва­ря по най­важ­ни­те въп­ро­си, ка­то нап­ри­мер наз­на­ча­ва­не-

то на нов тре­ньор.

Кой на ко­го в “Лев­с­ки”

“Лев­с­ки” ня­ма проб­ле­ми­те на ЦСКА, но пос­во­е­му клу­бът ня­ма да е съ­щи- ят след ре­ше­ни­е­то на То­дор Бат­ков офи­ци­ал­но да се от­тег­ли от соб­с­т­ве­ност­та и уп­рав­ле­ни­е­то. Не­о­фи­ци­ал­но има­ше се­ри­оз­ни съм­не­ния, че той от­дав­на не кон­т­ро­ли­ра ситуацията, тъй ка­то из­не­над­ва­що през 2011 г. ос­нов­на­та част от соб­с­т­ве­ност­та е пре­ми­на­ла в ръ­це­те на ки­пър­с­ка­та оф­шор­на ком­па­ния Diggeraso Limited. Бат­ков твър­де­ше, че е не­го­ва, въп­ре­ки че има­ше дос­та­тъч­но съм­ни­тел­ни бе­ле­зи, че е свър­за­на с де­пу­та­та от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки. В сря­да оба­че Бат­ков обя­ви, че раз­да­ва сво­и­те 98% от ак­ци­и­те на стой­ност 28 ми­ли­о­на ле­ва на три­ма ду­ши по­рав­но - Иво То­нев, ад­во­кат Алек­сан­дър Ан­ге­лов и биз­нес­ме­на от Плов­див Ни­ко­лай Ива­нов, и се от­тег­ля след 11го­диш­но уп­рав­ле­ние. По за­яв­ле­ни­я­та му той ня­ма да по­лу­чи ни­що, но ос­нов­ни­ят въп­рос е в чии ръ­це ос­та­вя дру­гия най-по­пу­ля­рен бъл­гар­с­ки клуб. “В край­на смет­ка бях впе­чат­лен от пред­с­та­ве­ни­те ни плат­фор­ми и прог­ра­ма за ре­ал­но оси­гу­ре­но фи­нан­си­ра­не, ко­е­то да га­ран­ти­ра нор­ма­лен бю­джет на „Лев­с­ки“, за­я­ви Бат­ков при пред­с­та­вя­не­то им.

От три­ма­та но­ви соб­с­т­ве­ни­ци един­с­т­вен Ни­ко­лай Ива­нов има по­тен­ци­а­ла да из­дър­жа “Лев­с­ки” в труд­ни мо­мен­ти. Ком­па­ни­и­те от уп­рав­ля­ва­ния от не­го „Юпи­тер хол­динг“са с обо­рот от 37.087 млн. ле­ва за из­ми­на­ла­та го­ди­на, а пе­чал­ба­та на най-сил­но­то дру­жес­т­во от гру­па­та, “Юпи­тер 05”, за 2013 г. е 7.5 ми­ли­о­на ле­ва. Ос­та­на­ли­те два­ма оба­че из­г­леж­дат по­ве­че ка­то под­с­та­ве­ни ли­ца. Иво То­нев, кой­то дъл­ги го­ди­ни бе­ше из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на “Ло­ко­мо­тив” (Со­фия) вле­зе в “Лев­с­ки” при пре­диш­ния уп­рав­лен­с­ки ман­дат на ГЕРБ. То­га­ва той бе­ше и пред­се­да­тел на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на Бъл­гар­с­кия спор­тен то­та­ли­за­тор, а пре­ди то­ва бе­ше об­щин­с­ки съ­вет­ник на ГЕРБ. Бат­ков го опис­ва ка­то “чо­век на де­ло­то”, а То­нев бе­ше лично ан­га­жи­ран с из­г­раж­да­не­то на новия сек­тор А на ста­ди­он “Ге­ор­ги Ас­па­ру­хов”. Из­вън фут­бол­ни­те си ак­тив­нос­ти оба­че То­нев труд­но мо­же да се оп­ре­де­ли ка­то ус­пе­шен биз­нес­мен, кой­то има по­тен­ци­а­ла да по­ма­га фи­нан­со­во на “Лев­с­ки” в тру­ден мо­мент. Той учас­т­ва в ня­кол­ко ком­па­нии в съд­ру­жие с меж­ду три­ма и пе­ти­ма дру­ги соб­с­т­ве­ни­ци и ни­то ед­на от тях не ре­а­ли­зи­ра впе­чат­ля­ва­щи пе­чал­би.

Тре­ти­ят нов соб­с­т­ве­ник - Алек­сан­дър Ан­ге­лов, е оп­ре­де­лян от Бат­ков ка­то „из­г­ра­ден юрист, дос­то­ен и чес­тен чо­век”, но е по­ве­че из­вес­тен ка­то ад­во­ка­та на Пе­ев­с­ки. Са­ми­ят той от­х­вър­ля пос­лед­но­то твър­де­ние. “Аз не съм ад­во­кат на Де­лян Пе­ев­с­ки. Поз­на­вам го от 3-4 го­ди­ни, а в „Лев­с­ки“съм от 10 го­ди­ни. Ра­бо­тя ка­то ад­во­кат и поз­на­вам мно­го хо­ра, та­ка че да се пра­ви по­доб­на връз­ка е спе­ку­ла­ция”, ка­за той. Той е поз­на­вал и Цве­тан Ва­си­лев, и Де­лян Пе­ев­с­ки, но при раз­ри­ва меж­ду два­ма­та е пре­ми­нал в ла­ге­ра на де­пу­та­та. В ед­но свое ин­тер­вю Ва­си­лев до­ри раз­каз­ва как през ап­рил 2014 г. Ан­ге­лов му е по­ис­кал от име­то на Пе­ев­с­ки „без­въз­мез­д­но прех­вър­ля­не на па­ке­ти от ак­ции от поч­ти всич­ки те­зи дру­жес­т­ва (БТК, два­та мул­тип­лек­са, „Ду­на­рит“, „Пет­рол“)“.

Пос­лед­ни­те два­ма не из­г­леж­дат да са хо­ра­та, ко­и­то би­ха мог­ли да пок­ри­ят дуп­ки­те в бю­дже­та, как­ва­то мо­же и да ня­ма, но е по-ве­ро­ят­но да има. Спо­ред То­нев раз­ход­на­та част тряб­ва да се вмес­ти в 6.5 ми­ли­о­на ле­ва. „Су­ма­та ще се сфор­ми­ра от при­ход­на­та част - от спон­со­ри, ко­и­то са три, как­то и мно­го пе­ра, по ко­и­то клу­бът мо­же да на­би­ра сам сред­с­т­ва. Клу­бът ще хар­чи тол­ко­ва, кол­ко­то из­ка­ра. Ако из­ка­ра­ме по­ве­че, прос­то по-бър­зо ще си из­п­ла­тим дъл­го­ве­те“, ка­за То­нев. Прак­ти­ка­та по­каз­ва, че въп­ре­ки всич­ки опи­ти “Лев­с­ки” да вле­зе в ре­жим на ико­но­мии и да се вмес­т­ва в рам­ки­те на при­хо­ди­те, то­ва не се по­лу­ча­ва. Оби­чай­но си­ни­те се нуж­да­ят от по око­ло 5 ми­ли­о­на ле­ва на го­ди­на вън­ш­но фи­нан­си­ра­не. От­че­тът на тръст “Си­ня Бъл­га­рия” за пър­во­то по­лу­го­дие на 2015 г. пот­вър­ж­да­ва та­зи тен­ден­ция. Клу­бът е имал поч­ти 2 ми­ли­о­на ле­ва при­хо­ди и поч­ти 4.5 ми­ли­о­на раз­хо­ди. До края на се­зо­на ве­ро­ят­но ще са не­об­хо­ди­ми още 2 ми­ли­о­на ле­ва за нор­мал­но­то съ­щес­т­ву­ва­не на клу­ба. Ко­е­то по­раж­да ос­нов­ни­ят въп­рос: от­къ­де ще дой­дат и кой ще ги пла­ти? А до­то­га­ва в Бо­ри­со­ва­та гра­ди­на ще тряб­ва да имат от­го­вор на въп­ро­са кой е ис­тин­с­ки­ят ЦСКА и как ще се връ­ща в елит­ния фут­бол.

СНИМКА: LAP.BG

Фе­но­ве­те те­пър­ва ще из­би­рат кой е тех­ни­ят ЦСКА

СНИМКА: LAP.BG

Аго­ни­я­та на То­дор Бат­ков ка­то соб­с­т­ве­ник на „Лев­с­ки“прик­лю­чи

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.