Висш ма­о­ис­т­ки съ­вет

Вдъх­но­ве­ни от глав­ния про­ку­рор, кад­ро­ви­ци­те на съ­деб­на­та власт ре­ши­ха да оба­дят пра­во­съд­ния ми­нис­тър на пре­ми­е­ра

Capital - - ИМЕНА -

Те­а­тъ­рът на аб­сур­да, на­ре­чен Висш съ­де­бен съ­вет (ВСС), за­поч­ва да се прев­ръ­ща в ежед­не­вие. В опит да ата­ку­ват за по­ре­ден път пра­во­съд­ния ми­нис­тър Хрис­то Ива­нов кад­ро­ви­ци­те на Темида на пос­лед­но­то си за­се­да­ние взе­ха ре­ше­ние да го „оба­дят“на пре­ми­е­ра Бой­ко Бо­ри­сов.

По­во­дът е из­каз­ва­не на ми­нис­тъ­ра от по­не­дел­ник, че об­съж­да­не­то на съ­деб­на­та ре­фор­ма със съ­ди­и­те от плов­див­с­кия апе­ла­ти­вен ра­йон е пре­ми­на­ло ка­то „пар­тий­но съб­ра­ние в Се­вер­на Ко­рея“, имай­ки пред­вид, че на не­го са се из­каз­ва­ли пре­дим­но ад­ми­нис­т­ра­тив­ни ръ­ко­во­ди­те­ли на съ­ди­ли­ща­та от ре­ги­о­на.

Де­ба­тът, кой­то про­дъл­жи око­ло час, бе­ше мар­ки­ран от Со­тир Ца­ца­ров, кой­то ци­ти­ра по­кой­ния ли­дер на Ки­тайс­ка­та ко­му­нис­ти­чес­ка пар­тия Мао Цзе­дун. Глав­ни­ят про­ку­рор първо при­пом­ни, че пре­ди да ста­не ми­нис­тър, Хрис­то Ива­нов е оп­ри­ли­чил про­ве­де­ния от Ца­ца­ров фун­к­ци­о­на­лен ана­лиз на про­ку­ра­ту­ра­та на „до­ку­мент на цен­т­рал­ния ко­ми­тет на ко­му­нис­ти­чес­ка­та пар­тия“, а след то­ва за­я­ви: „Не­ка не въз­п­ри­е­ма­ме под­хо­да, че кой­то не е с нас, е про­тив нас. Не­ка да цъф­тят 100 цве­тя. Не­ка има 100 мне­ния по за­ко­на за съ­деб­на­та власт. Цел­та на ми­нис­тъ­ра яв­но е да цъф­ти са­мо не­го­во­то цве­те“, пе­риф­ра­зи­рай­ки ло­зун­га от ран­ния ма­о­изъм „Не­ка раз­цъф­тят 100 цве­тя, не­ка си съ­пер­ни­чат 100 шко­ли“.

Ду­ми­те на Ца­ца­ров пре­диз­ви­ка­ха ре­ак­ция от чле­на на съ­ве­та Га­ли­на Ка­ра­гьо­зо­ва, ко­я­то от­бе­ля­за, че хун­вей­би­ни­те на Мао са ви­нов­ни за смърт­та на хи­ля­ди ин­те­лек­ту­ал­ци по вре­ме на „Кул­тур­на­та ре­во­лю­ция“(всъщ­ност бли­зо 200 хи­ля­ди ду­ши) и из­пол­з­ва­не­то на по­до­бен ци­тат не е умес­т­но.

Пос­лед­ва реп­ли­ка на глав­ния про­ку­рор, кой­то об­ви­ни Ка­ра­гьо­зо­ва, че е „не­до­че­ла“и впос­лед­с­т­вие раз­ка­за за ре­фор­ми­те на Дън Ся­о­пин, кой­то бил прик­лю­чил „Кул­тур­на­та ре­во­лю­ция“.

Чле­нът на съ­ве­та Мил­ка Ито­ва при­зо­ва по­зи­ци­я­та сре­щу Хрис­то Ива­нов да бъ­де из­п­ра­те­на и до Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия, но пред­ло­же­ни­е­то й не бе­ше при­е­то, за раз­ли­ка от то­ва на Ди­ми­тър Узу­нов, кой­то за­я­ви: „Пре­ми­е­рът тряб­ва да е за­поз­нат с по­ве­де­ни­е­то на ми­нис­тъ­ра си.“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.