ТА­КА КА­ЗА ПРЕ­МИ­Е­РЪТ

Capital - - ИМЕНА -

„Не виж­дам ни­що ло­шо в ед­но пар­т­ньор­с­ко уче­ние меж­ду 7, 8, 10 дър­жа­ви. Не виж­дам ка­къв е проб­ле­мът. Вяр­но, про­рус­ки и ан­ти­а­ме­ри­кан­с­ки си­ли ви­на­ги се въз­буж­дат от ед­на та­ка­ва те­ма. Кой ис­ка да му ид­ва въ­о­ръ­же­ние в стра­на­та – ни­кой.“Бой­ко Бо­ри­сов ко­мен­ти­ра в Брюк­сел съ­об­ще­ни­е­то за раз­по­ла­га­не­то на аме­ри­кан­с­ка во­ен­на тех­ни­ка в стра­на­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.