За кла­са­ци­я­та

Capital - - КОМПАНИИ -

„Ка­пи­тал 100“се из­гот­вя на ба­за обек­тив­ни кри­те­рии по дан­ни­те от ин­ди­ви­ду­ал­ни­те от­че­ти на ком­па­ни­и­те за 2014 г. Ин­фор­ма­ци­я­та е как­то от пре­дос­та­ве­ни от са­ми­те дру­жес­т­ва фи­нан­со­ви по­ка­за­те­ли, та­ка и от пуб­лич­ни из­точ­ни­ци ка­то Тър­гов­с­кия ре­гис­тър, ре­гу­ла­тор­ни ор­га­ни, БФБ и дру­ги ба­зи дан­ни. Кла­са­ци­я­та е пред­с­та­ви­тел­на за над 90% от го­ле­ми­те бъл­гар­с­ки ком­па­нии с го­диш­ни при­хо­ди над 100 млн. ле­ва. В таб­ли­ци­те е вклю­чен и вто­ри по­ка­за­тел за дей­ност­та на биз­не­са през из­ми­на­ла­та го­ди­на - фи­нан­со­ви­ят им ре­зул­тат след да­нъч­но об­ла­га­не, на ба­за­та на кой­то е из­гот­ве­на и кла­са­ци­я­та на най-пе­че­лив­ши­те ком­па­нии. В „Ка­пи­тал 100“вли­зат ре­гис­т­ри­ра­ни в Бъл­га­рия не­фи­нан­со­ви дру­жес­т­ва. В под­реж­да­не­то не по­па­дат бан­ки, зас­т­ра­хо­ва­те­ли, ли­зин­го­ви ком­па­нии, ин­вес­ти­ци­он­ни пос­ред­ни­ци и дру­жес­т­ва със спе­ци­ал­на ин­вес­ти­ци­он­на цел (АДСИЦ).

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.