Раз­п­рос­т­ра­не­ние

Capital - - КОМПАНИИ -

Спи­са­ни­е­то „Ка­пи­тал 100“из­ли­за на 2 юли и мо­же да бъ­де на­ме­ре­но в тър­гов­с­ка­та мре­жа - обек­ти­те на Inmedio, Relay, One Minute, Lafka и бен­зи­нос­тан­ции OMV, Lukoil, Shell Sofia. Або­на­ти­те на „Ка­пи­тал“ще по­лу­чат сво­е­то из­да­ние за­ед­но с вес­т­ни­ка - съ­от­вет­но за „Ка­пи­тал Daily“- на 2 юли, и „Ка­пи­тал“- на 4 юли. Всич­ки ана­ли­зи и кла­си­ра­ния ще бъ­дат дос­тъп­ни в биз­нес зо­на­та K:PRO на capital.bg (capital.bg/kpro). Там ще се на­ми­рат и всич­ки таб­ли­ци от из­да­ни­е­то в удо­бен за сва­ля­не фор­мат. Спи­са­ни­е­то мо­же да бъ­де че­те­но в ди­ги­та­лен фор­мат и през K:Reader в биб­ли­о­те­ка­та на Ка­пи­тал (capital.bg/ biblioteka).

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.