Тър­сим още как­во да ку­пим

Глав­ни­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Но­ва броудкастинг груп“Ди­дие Що­сел:

Capital - - КОМПАНИИ -

Как­во но­во в „Но­ва те­ле­ви­зия“? Как­во да очак­ват зри­те­ли­те? Но­во­то е, че без вся­как­во съм­не­ние „Но­ва“е те­ле­ви­зия но­мер ед­но в Бъл­га­рия сред ак­тив­но­то на­се­ле­ние в стра­на­та ве­че вто­ри по­ре­ден се­зон. То­ва ста­на яс­но още през ми­на­лия „ви­сок“се­зон за бран­ша, та­зи тен­ден­ция про­дъл­жа­ва и се­га - през про­лет­ния се­зон (счи­та­но от 9 март). Съ­що­то се от­на­ся и за ця­ла­та гру­па на MTG в Бъл­га­рия, ко­я­то е без­с­по­рен ли­дер в то­зи пе­ри­од сред съ­ща­та це­ле­ва гру­па.

По кой по­ка­за­тел е най­го­ля­ма? По по­ка­за­те­ля дял от ау­ди­то­ри­я­та. „Но­ва“е найг­ле­да­на­та те­ле­ви­зия днес.

И от­ко­га е та­ка? От сеп­тем­в­ри 2014 г. В те­ле­ви­зи­я­та има два т.нар. ви­со­ки се­зо­на - през есен­та и зи­ма­та и през про­лет­та. То­га­ва обик­но­ве­но се пус­кат всич­ки но­ви про­дук­ции и го­ле­ми шо­у­та. И как­то ве­че спо­де­лих, през пос­лед­ни­те два се­зо­на ние сме най-гле­да­на­та те­ле­ви­зия сред ак­тив­но­то на­се­ле­ние в стра­на­та. През про­лет­ния се­зон „Но­ва“е и най-пред­по­чи­та­на сред три­те най-ин­те­рес­ни за рек­ла­мо­да­те­ли­те де­мог­раф­с­ки гру­пи.

То­ва как из­г­леж­да в чис­ла? Има три де­мог­раф­с­ки гру­пи, важ­ни за рек­ла­мо­да­те­ли­те: хо­ра на въз­раст меж­ду 18 и 34 го­ди­ни, меж­ду 18 и 49 го­ди­ни и же­ни меж­ду 25 и 54 го­ди­ни. Сред те­зи гру­пи ние има­ме най-го­лям дял от те­ле­ви­зи­он­ни­те зри­те­ли.

Кол­ко зри­те­ли? Срав­не­ни­е­то се пра­ви в про­цен­ти. Сред­но „Но­ва“има 23.6% дял от ау­ди­то­ри­я­та сред зри­те­ли­те на въз­раст меж­ду 18 и 49 го­ди­ни, 22.5% от мла­да­та и труд­на за дос­ти­га­не це- ле­ва гру­па - 18 - 34 г., и прив­ли­ча 26% от же­ни­те на въз­раст меж­ду 25 и 54 го­ди­ни.

А bTV кол­ко има? И в три­те де­мог­раф­с­ки гру­пи те са един-два пун­к­та по-нис­ко от нас.

Спо­ред чии из­мер­ва­ния е то­ва? Спо­ред из­мер­ва­ни­я­та на Nielsen - то­ва е един­с­т­ве­на­та не­за­ви­си­ма меж­ду­на­род­на пий­пъл­мет­рич­на аген­ция, ко­я­то има опит в из­мер­ва­не­то на тв ау­ди­то­ри­я­та в цял свят.

Има още ед­на аген­ция, ко­я­то ме­ри гле­да­е­мост­та в Бъл­га­рия. Как­во по­каз­ват ней­ни­те чис­ла? За мен ня­ма дру­га аген­ция. Има са­мо ед­на, ко­я­то за нас има зна­че­ние и на ко­я­то вяр­ва­ме. Всич­ки опа­се­ния, ко­и­то из­ра­зя­вах­ме през пос­лед­ни­те 2-3 го­ди­ни по от­но­ше­ние на дру­га­та аген­ция, се пот­вър­ди­ха пуб­лич­но не мно­го от­дав­на.

А ако го­во­рим за при­хо­ди и фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти на „Но­ва“, как сто­ят не­ща­та? Ка­то ця­ло рек­лам­ни­ят па­зар за пър­ви път от на­ча­ло­то на кризата през 2008 и 2009 г. се въз­с­та­но­вя­ва през яну­а­ри 2015 г. А то­ва е доб­ра но­ви­на и за ико­но­ми­ка­та на стра­на­та - оз­на­ча­ва, че рек­ла­мо­да­те­ли­те имат дос­та­тъч­но уве­ре­ност и бю­дже­ти, за да ин­вес­ти­рат.

Твър­ди­те, че сте но­мер ед­но на па­за­ра, но при­хо­ди­те на bTV за 2014 г. са по-го­ле­ми от ва­ши­те. За ми­на­ла­та го­ди­на мо­же би. Но за пър­во­то три­ме­се­чие на та­зи го­ди­на мис­ля, че за пър­ви път при­хо­ди­те ни са по-ви­со­ки от тех­ни­те.

Ка­къв е пла­нът за та­зи го­ди­на? Ще бъ­дем по-го­ле­ми от тях. На­дя­вам се, то­ва е ам­би­ци­я­та ми. За нас доб­ра­та но­ви­на е, че за пър­ви­те три ме­се­ца на та­зи го­ди­на има­ме 17% ръст на при­хо­ди­те. Рас­тем дос­та бър­зо, при то­ва 14-о три­ме­се­чие по­ред. Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во­то е да за­дър­жим ръс­та и мис­ля, че ще го пос­тиг­нем та­ка, че за го­ди­на­та да сме №1 ме­дий­на гру­па по при­хо­ди в Бъл­га­рия. А фи­нан­со­ви­ят ви ре­зул­тат? Ка­то част от меж­ду­на­род­на ком­па­ния, ко­я­то е лис­т­ва­на на бор­са­та, ние ло­кал­но ня­ма­ме пра­во да раз­к­ри­ва­ме фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти.

По дан­ни, ко­и­то ние има­ме, ком­па­ни­я­та е на за­гу­ба... Не знам как­ви дан­ни има­те и до­пус­кам, че ин­фор­ма­ци­я­та ви е за ин­ди­ви­ду­ал­ни­те ре­зул­та­ти на ня­кое от дру­жес­т­ва­та в рам­ки­те на „Но­ва броудкастинг груп“, но ка­то ця­ло ние сме пе­че­ливш биз­нес и през 2014 г. гру­па­та е ре­а­ли­зи­ра­ла опе­ра­тив­на пе­чал­ба. На бъл­гар­с­кия па­зар ху­ба­во­то е, че сме два го­ле­ми иг­ра­ча. Имен­но за­ра­ди то­ва от фи­нан­со­ва глед­на точ­ка не­ща­та сто­ят доб­ре и за bTV, и за нас. На­ли­чи­е­то на две го­ле­ми ме­дий­ни гру­пи е бла­гоп­ри­ят­на струк­ту­ра на па­за­ра за нас.

А как­во но­во да очак­ват зри­те­ли­те от вас през есен­та? Нап­ри­мер пред­с­тои нов се­зон на „X фак­тор“, кой­то за нас ка­то фор­мат е стра­хо­тен ус­пех и сме си­гур­ни, че ще про­дъл­жи да бъ­де та­къв. Ще стар­ти­рат и две но­ви шо­у­та, ед­но­то от ко­и­то се зав­ръ­ща на ек­ран - „Фер­мер си тър­си же­на“. За пръв път обя­вих­ме на­пъл­но нов тип се­ри­ал - „Со­фия ден и нощ“, кой­то, вяр­ва­ме, ще бъ­де мно­го ин­те­ре­сен, осо­бе­но на по-мла­да­та ау­ди­то­рия. Знам, че до­се­га не сме би­ли тол­ко­ва ак­тив­ни при се­ри­а­ли­те, но смя­та­ме да про­ме­ним то­ва. Най-ве­ро­ят­но през 2016 г. ще стар­ти­ра­ме и още един се­ри­ал, за да има­ме по-ди­вер­си­фи­ци­ра­но пор­т­фо­лио с ри­а­ли­ти шо­у­та, из­бор на та­лан­ти, го­ле­ми шо­у­та на жи­во ка­то „Две кап­ки во­да“и се­ри­а­ли.

Кой от всич­ки­те ви про­ек­ти е най-ус­пе­шен? През про­лет­та то­ва бе­ше „Ка­то две кап­ки во­да“. Къс­мет­лии сме, за­що­то как­во­то и да нап­ра­вим, зри­те­ли­те го ха­рес­ват. Оче­вид­но то­ва е и за­що­то най-доб­ри­те про­ду­цен­ти ра­бо­тят с нас. А и се опит­ва­ме да раз­бе­рем как­во ис­ка ау­ди­то­ри­я­та и й го да­ва­ме. Но ус­пе­хът ни ид­ва до го­ля­ма сте­пен и бла­го­да­ре­ние на но­ви­ни­те и пуб­ли­цис­ти­ка­та.

„Раз­хо­дът ни за пла­ща­ния към мул­тип­лек­са тряб­ва да бъ­де спо­де­лен с дър­жа­ва­та.“

Ко­га­то по­ех ком­па­ни­я­та, зна­ех, че тряб­ва да из­г­ра­дя сил­ни но­ви­ни и пуб­ли­цис­ти­ка, но пре­ди то­ва тряб­ва­ше да се оп­ра­вят при­о­ри­тет­но дру­ги сло­то­ве. През 2013 г. прос­то взех­ме най-доб­ри­те кад­ри в та­зи об­ласт и уд­во­их­ме бю­дже­та за то­ва. Та­ка ус­пях­ме да пос­тиг­нем ли­дер­с­т­во. Сут­реш­ни­ят блок на „Но­ва“про­дъл­жа­ва да бъ­де аб­со­лю­тен ли­дер сред ак­тив­но­то на­се­ле­ние - нап­ри­мер от сеп­тем­в­ри 2014 г. до мо­мен­та „Зд­ра­вей, Бъл­га­рия“пе­че­ли 32.1% дял сред зри­те­ли­те в та­зи гру­па, до­ка­то bTV са с це­ли 8 пун­к­та по-ни­сък ре­зул­тат за то­зи пе­ри­од и сред та­зи гру­па (24.1%). При но­ви­ни­те в 19:00 ч. от 1 май но­ви­нар­с­ка­та еми­сия на „Но­ва“е най-гле­да­на­та и пред­по­чи­та­на и сред три­те де­мог­раф­с­ки гру­пи, ко­и­то спо­ме­нах­ме, ка­то най-осе­за­е­ма­та раз­ли­ка меж­ду нас и bTV е при мла­да­та ау­ди­то­рия (18-34 го­ди­ни), къ­де­то раз­ли­ка­та спря­мо еми­си­я­та на bTV e це­ли 9 пун­к­та. Сред­ни­ят дял на цен­т­рал­на­та еми­сия сред 18 - 49-го­диш­ни­те е 30.9%, до­ка­то де­лът на bTV за то­зи пе­ри­од e 26.9%.

То­ва ли е прайм­тай­мът? Прайм­тайм е в раз­лич­но вре­ме, за­ви­си как го де­фи­ни­раш. Но ка­то ця­ло то­ва е по­я­сът от 18 до 23 ч. или 23.30 ч. През ля­то­то той е по-кра­тък. Го­во- рей­ки за но­ви­ни­те са­ми по се­бе си, за­що­то те за мен са мно­го важ­ни, ние сме но­мер ед­но. Се­га през ля­то­то пус­нах­ме спе­ци­ал­но из­да­ние на но­ви­ни­те на „Но­ва“в 22 ч., за­що­то зна­ем, че мно­го хо­ра не са си в къ­щи за 19 ч. и не ис­ка­ме те да из­пус­кат но­ви­ни­те ни. За­то­ва пред­ло­жих­ме на зри­те­ли­те из­ця­ло но­ва еми­сия в 22 ч. с всич­ки но­ви те­ми, из­лез­ли меж­дув­ре­мен­но след цен­т­рал­ния блок. За мен то­ва е го­лям ус­пех.

Ка­къв дял от при­хо­ди­те ви ид­ват от рек­ла­ма и ка­къв - от так­си от раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те? То­ва са до­го­вор­ни от­но­ше­ния с на­ши­те пар­т­ньо­ри и ня­ма­ме пра­во да раз­к­ри­ва­ме та­ка­ва кон­фи­ден­ци­ал­на ин­фор­ма­ция. Тра­ди­ци­он­но то­ва дос­ко­ро бе­ше биз­нес, за­ви­сим от рек­ла­ма­та. През 2007-2008 г. рек­ла­ма­та има­ше 90% дял в при­хо­ди­те. Се­га съ­от­но­ше­ни­е­то е мно­го по-ба­лан­си­ра­но. Не заб­ра­вяй­те, че ние има­ме при­хо­ди от рек­ла­ма, при­хо­ди от раз­п­рос­т­ра­ни­тел­с­ки так­си и при­хо­ди от ди­ги­тал­но­то ни при­със­т­вие, за­що­то сме най-го­ле­ми­ят иг­рач на ди­ги­тал­ния па­зар на съ­дър­жа­ние и се стре­мим да ди­вер­си­фи­ци­ра­ме из­точ­ни­ци­те си на при­хо­ди, ко­е­то всъщ­ност ис­ка все­ки. Та­ка че биз­нес мо­де­лът ни се­га е дос­та пос­та­би­лен от­п­ре­ди.

Пла­ни­ра­те ли уве­ли­че­ние на при­хо­ди­те от раз­п­рос­т­ра­не­ние? Пла­ни­ра­ме да има­ме ба­лан­си­ра­но пор­т­фо­лио на при­хо­ди­те си. Ако съ­дър­жа­ни­е­то про­дъл­жа­ва да пос­къп­ва, ще вдиг­нем та­ри­фи­те си и ние. Съ­дър­жа­ни­е­то пос­къп­ва еже­год­но, осо­бе­но ко­га­то го­во­рим за спор­т­ни пра­ва. Нап­ри­мер при ан­г­лийс­ко­то пър­вен­с­т­во пра­ва­та пос­къп­на­ха със 7080%. Яс­но е, че в слу­чая не тол­ко­ва по­ви­ша­ва­ме при­хо­ди­те си, кол­ко­то на­вак­с­ва­ме уве­ли­че­ни­е­то на соб­с­т­ве­ни­те ни раз­хо­ди.

Как­во ста­на с „Ди­е­ма ек­с­т­ра“? За нас „Ди­е­ма ек­с­т­ра“е дъл­гос­ро­чен про­ект, кой­то ще се раз­ви­ва през след­ва­щи­те 5 - 10 го­ди­ни. В съ­що­то вре­ме спор­т­ни­те пра­ва са мно­го скъ­пи и хо­ра­та тряб­ва да раз­бе­рат, а ние виж­да­ме, че те ве­че го осъз­на­ват, че ако ис­кат да гле­дат ви­со­ко­ка­чес­т­вен спорт, тряб­ва да си пла­щат за не­го. За­що­то то­ва съ­дър­жа­ние ние не го по­лу­ча­ва­ме без­п­лат­но.

За­се­га ус­пе­шен про­ект ли е „Ди­е­ма ек­с­т­ра“? Мно­го по-ус­пе­шен от очак­ва­ни­я­та ни.

Кол­ко або­на­ти има? Не раз­к­ри­ва­ме те­зи дан­ни, но чис­ло­то е шес­т­циф­ре­но. До­го­во­ри­те ви с раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те за „Ди­е­ма ек­с­т­ра“ед­но­го­диш­ни ли са? Как­то про­ек­тът „ Ди­е­ма ек­с­т­ра“, та­ка и до­го­во­ри­те за не­го с раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те са дъл­гос­роч­ни. Пред­ла­га­ме па­ке­та на всич­ки плат­фор­ме­ни опе­ра­то­ри в до­пъл­не­ние на до­го­во­ри­те, ко­и­то има­ме с тях, а те съ­от­вет­но го пред­ла­гат на або­на­ти­те си. Все­ки раз­п­рос­т­ра­ни­тел има въз­мож­ност да сключ­ва със сво­и­те або­на­ти и дъл­гос­ро­чен до­го­вор за „Ди­е­ма ек­с­т­ра“, ко­е­то да­ва съ­от­вет­ни при­ви­ле­гии на або­на­ти­те.

При пре­го­во­ри­те с раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те им пос­та­вих­те изис­к­ва­ния за ми­ни­мал­ни га­ран­ции - фи­нан­со­ви, за брой або­на­ти. Та­ка про­че­тох във вес­т­ни­ци­те. Ре­ал­ност­та е по­раз­лич­на. Има­ме си раз­лич­ни пре­го­во­ри с всич­ки опе­ра­то­ри и не е точ­но та­ка, как­то каз­ва­те.

А как е, как се во­дят те­зи пре­го­во­ри? То­ва са тър­гов­с­ки от­но­ше­ния и ня­ма за­що да ги раз­к­ри­ва­ме. Ние пред­ла­га­ме ка­на­ли­те си през всич­ки опе­ра­то­ри в стра­на­та. Има­ме до­го­вор с все­ки от тях и те го пред­ла­гат на або­на­ти­те си. Има тър­се­не за па­ке­та и те го про­да­ват дос­та по-доб­ре от очак­ва­ни­я­та ни. Как­то ве­че спо­ме­нах, „Ди­е­ма ек­с­т­ра“за нас е дъл­гос­ро­чен про­ект, по­до­бен на то­ва, ко­е­то Sky нап­ра­ви чрез Sky Sport с ан­г­лийс­кия фут­бол. Ние вяр­ва­ме сил­но в бъл­гар­с­кия фут­бол. То­ва за нас не е иг­ра за ед­на го­ди­на и тряб­ва да сме си­гур­ни, че хо­ра­та раз­би­рат, че за да гле­дат до­бър фут­бол, тряб­ва да пла­щат.

От 1 яну­а­ри 2016 г. ще уве­ли­чи­те ли ми­ни­мал­ни­те га­ран­ции, ко­и­то ис­ка­те от опе­ра­то­ри­те за „Ди­е­ма ек­с­т­ра“? Не ста­ва въп­рос за ми­ни­мал­ни га­ран­ции, за­що­то ка­на­ли­те нап­ра­во „ле­тят“над очак­ва­ни­я­та ни - на­ши­те и на опе­ра­то­ри­те. Те са го­лям тър­гов­с­ки ус­пех и сле­до­ва­тел­но дис­ку­сии за ми­ни­мал­ни га­ран­ции са из­лиш­ни.

Ще се опи­та­те ли да пов­то­ри­те то­зи ус­пех? Ще пус­не­те ли още един пла­тен ка­нал? Ако има­ме още съ­дър­жа­ние - аб­со­лют­но да. Кол­ко­то по­ве­че съ­дър­жа­ние има­ме, тол­ко­ва по­ве­че ка­на­ли ще пус­ка­ме.

Го­во­рим за нов пла­тен ка­нал. В нас­то­я­щия мо­мент - не. Първо тряб­ва да се уве­рим, че има­ме до­пъл­ни­тел­но съ­дър­жа­ние. Щом си го оси­гу­рим, то­га­ва мо­же да прис­тъ­пим към пус­ка­не­то на нов ка­нал.

Пак ли ста­ва въп­рос за спор­тен ка­нал? Да, са­мо спорт. Пог­лед­не­те нап­ри­мер Sky - имат пет или шест ка­на­ла. „Ди­е­ма ек­с­т­ра“е па­кет, той ще ос­та­не с то­ва, ко­е­то има в не­го. Ня­ма да ма­ха­ме ни­що от не­го, нап­ро­тив - ще до­ба­вя­ме все по­ве­че съ­дър­жа­ние. А за да го по­ка­жем, ни тряб­ват още ка­на­ли. То­ва е на­чи­нът. Но­во­то спор­т­но съ­дър­жа­ние, ко­е­то при­до­би­ва­ме, ще оти­ва в то­зи па­кет и та­ка ще се съз­да­ват но­ви ка­на­ли. Нап­ри­мер ако има­ме пра­ва­та за още ед­на чуж­да фут­бол­на ли­га, те ще оти­дат в нов ка­нал ка­то част от па­ке­та „ Ди­е­ма ек­с­т­ра“. Но днес кон­цеп­ци­я­та за ка­на­ли­те ве­че из­г­леж­да ле­ко ос­та­ря­ла, за­що­то хо­ра­та прос­то ис­кат да гле­дат то­ва, ко­е­то ги въл­ну­ва, не се ин­те­ре­су­ват по кой ка­нал е.

А це­ни­те за са­ма­та „Но­ва“? Ще рас­тат ли? „Но­ва те­ле­ви­зия“е без­п­лат­на и всич­ки опе­ра­то­ри имат склю­че­ни до­го­во­ри за ка­на­ла, без да пла­щат за не­го.

Да, но е в па­кет с ос­та­на­ли­те ка­на­ли, кой­то не е без­п­ла­тен. Це­на­та за то­зи па­кет ще рас­те ли? Ос­та­на­ли­ят ни па­кет от прог­ра­ми се пре­дос­та­вя въз­мез­д­но, за кой­то па­кет има­ме дъл­гос­роч­ни до­го­во­ри с опе­ра­то­ри­те, та­ка че те зна­ят как­во ще се слу­чи.

След ка­то сте тол­ко­ва до­вол­ни от то­зи па­зар, за­що пла­ща­те на мул­тип­лек­са, на „НУРТС ди­джи­тъл“? Циф­ро­ви­за­ци­я­та за­поч­на пре­ди две го­ди­ни. То­га­ва про­ник­ва­не­то на без­п­лат­на­та ефир­на те­ле­ви­зия бе­ше 15-17%. Ко­е­то е се­ри­о­зен про­цент от на­се­ле­ни­е­то. Се­га циф­ро­ва­та ефир­на те­ле­ви­зия има око­ло 10% про­ник­ва­не. Пад­на дос­та. За­що? За­що­то пла­те­ни­те опе­ра­то­ри си вър­шат доб­ре ра­бо­та­та. То­ест циф­ро­ви­за­ци­я­та си бе­ше един про­вал. Бих го на­ре­къл про­вал, ако на ек­ра­ни­те на хо­ра­та ня­ма­ше ни­що. Се­га има. Не знам да­ли сте очак­ва­ли да има 20 ка­на­ла на мул­тип­лек­са. Но на бъл­гар­с­кия рек­ла­мен па­зар ня­ма мяс­то за по­ве­че от ня­кол­ко ка­на­ла. Ре­зул­та­ти­те на циф­ро­ви­за­ци­я­та са та­ки­ва, как­ви­то са, и то­ва не е дра­ма. Но по­пи­тах­те за­що пла­ща­ме. Пла­ща­ме, за­що­то в це­лия то­зи про­ект има со­ци­а­лен еле­мент. За­то­ва учас­т­ва­ме в не­го. Стар­ти­рах­ме с два ка­на­ла, пос­ле мах­нах­ме еди­ния, за­що­то ня­ма­ше сми­съл от не­го. Но со­ци­ал­ни­ят еле­мент ос­та­ва. На­ша ра­бо­та ли е да пла­ща­ме за со­ци­ал­на дей­ност - ето то­ва тряб­ва да го об-

„Кол­ко­то по­ве­че съ­дър­жа­ние има­ме, тол­ко­ва по­ве­че ка­на­ли ще пус­ка­ме.“

съ­дим с дър­жа­ва­та. За­що­то то­зи раз­ход, пла­ща­не­то на мул­тип­лек­са спо­ред нас тряб­ва да бъ­де спо­де­лен с нея. Циф­ро­ви­за­ци­я­та е скъп на­чин за раз­п­рос­т­ра­не­ние на те­ле­ви­зия, кой­то има мно­го мал­ко ико­но­ми­чес­ки сми­съл за нас, и тряб­ва да на­ме­рим на­чин со­ци­ал­ни­ят и ико­но­ми­чес­ки­ят мо­мент да бъ­дат съв­мес­те­ни ня­как.

Ва­ша­та по­зи­ция е, че дър­жа­ва­та тряб­ва да пла­ти част от так­са­та към мул­тип­лек­са? На­ша­та по­зи­ция е, че сме щас­т­ли­ви да по­мог­нем. За­що­то всич­ки жи­ве­ем в та­зи дър­жа­ва. Но тряб­ва да ни се по­мог­не на нас и то­ва е си­гур­но.

А меж­дув­ре­мен­но си пла­ща­те... Пла­ща­ме си, за­що­то има­ме до­го­вор. Ние сме ко­рек­т­ни, из­пъл­ня­ва­ме до­го­во­ри­те си и за­то­ва сме ува­жа­ва­на ком­па­ния. Но сме от­во­ре­ни за дис­ку­сии.

Как­во се случ­ва с он­лайн биз­не­са ви, до­кол­ко­то раз­би­ра­ме, то­ва е фо­кус на ком­па­ни­я­та? Яс­но е, че днес ве­че ня­ма как да имаш ме­диа, без тя да има мно­го сил­но при­със­т­вие он­лайн. Вся­ка част от ме­ди­а­та ста­ва ди­ги­тал­на. Ин­тег­ри­рах­ме всич­ки­те си он­лайн плат­фор­ми с „Не­тин­фо“. И се по­лу­чи ед­но би­жу. Пос­лед­ния уи­кенд гле­дах ста­тис­ти­ки­те. Ние сме един­с­т­ве­на­та ком­па­ния в Бъл­га­рия, ко­я­то дос­ти­га до над 80% от на­се­ле­ни­е­то в ин­тер­нет. На ме­сеч­на ба­за над 80% от ин­тер­нет пот­ре­би­те­ли­те вли­зат в на­ши сай­то­ве и плат­фор­ми. В САЩ има са­мо три ком­па­нии, ко­и­то пос­ти­гат то­ва - Google, Facebook и Yahoo. За мен то­ва оз­на­ча­ва, че ние сме част от та­зи елит­на гру­па, ко­я­то дос­ти­га до над 80% от он­лайн пот­ре­би­те­ли­те. Ако го­во­рим за ви­део, в САЩ YouTube има око­ло 60% дос­тъп. И ни­кой друг не е в та­зи ка­те­го­рия. VBox7.com за­ед­но с NovaPlay в Бъл­га­рия има над 50%. Та­ка че пак сме в елит­ния клуб. Ние сме ек­ви­ва­лент на го­ле­ми­те гло­бал­ни ком­па­нии в Бъл­га­рия. Все­ки ден каз­вам на еки­па си, че при­чи­на­та се­га да сме при­ну­де­ни да ра­бо­тим по-здра­во от вся­ко­га е, че се­га сре­щу се­бе си има­ме Google и Facebook. За да ос­та­нем на ни­во­то им, тряб­ва да сме кон­ку­рен­т­ни. То­ва, ко­е­то пос­тиг­нах­ме и хо­ра­та пре­ди нас са пос­тиг­на­ли в „Не­тин­фо“с ин­же­не­рин­гов и мар­ке­тин­гов та­лант, е ед­но бъл­гар­с­ко би­жу.

Как­ви бя­ха труд­нос­ти­те при ин­тег­ри­ра­не­то на тол­ко­ва плат­фор­ми? Труд­нос­ти - не точ­но. Аз пос­ве­ща­вам мно­го от вре­ме­то си на то­ва. Око­ло 4050% от вре­ме­то ми е за­е­то с ди­ги­тал­но­то ни пред­с­та­вя­не. Виж­дам, че там е бъ­де­ще­то. Ко­га­то хо­ра­та на­о­ко­ло виж­дат, че съм на­пъл­но ан­га­жи­ран с то­ва, и те са ан­га­жи­ра­ни. Ин­тег­ри­рах­ме и еки­пи­те на про­даж­би и мар­ке­тинг с цел по­доб­ря­ва­не на ра­бо­та­та.

Нап­ра­вих­те ли сък­ра­ще­ния? Не. При он­лайн биз­не­са въп­ро­сът не е кол­ко хо­ра да сък­ра­тиш, а как по-бър­зо да по­рас­неш, то­ест кол­ко още да на­е­меш. Все­ки ме­сец на­е­ма­ме но­ви хо­ра в он­лайн биз­не­са. Проб­ле­мът ми по-ско­ро е, че не мо­га да на­ме­ря хо­ра дос­та­тъч­но бър­зо - най-ве­че раз­ра­бот­чи­ци. Въз­мож­нос­ти­те са не­ог­ра­ни­че­ни. Нап­ри­мер при съ­дър­жа­ни­е­то. Го­ля­ма­та но­ви­на при нас е, че обя­вя­ва­ме 7 Talents (Се­дем та­лан­та) - пър­ва­та по ро­да си бъл­гар­с­ка про­ду­цен­т­с­ка и дис­т­ри­бу­ци­он­на ком­па­ния за web ви­део. Тя ще бъ­де един вид свър­з­ва­що зве­но меж­ду съз­да­те­ли­те на ви­де­о­съ­дър­жа­ние, ме­дии, рек­ла­мо­да­те­ли и пот­ре­би­те­ли. Ще ра­бо­тим ди- рек­т­но и ин­ди­ви­ду­ал­но с на­ши­те кли­ен­ти, ка­то ще ги пред­с­тав­ля­ва­ме и ме­на­жи­ра­ме и в съ­що­то вре­ме ще дис­т­ри­бу­ти­ра­ме и мо­не­ти­зи­ра­ме тях­но­то ви­де­о­съ­дър­жа­ние в на­ше­то ди­ги­тал­но пор­т­фо­лио, ко­е­то е най-го­ля­мо­то в стра­на­та, как­то и в YouTube, би­дей­ки те­хен ди­рек­тен сер­ти­фи­ци­ран пар­т­ньор. Ще пред­ла­га­ме ин­ди­ви­ду­ал­но из­ра­бо­те­ни па­ке­ти на на­ши­те пар­т­ньо­ри, ко­и­то мо­гат да включ­ват ши­рок на­бор от ус­лу­ги.

Мис­ли­те ли, че се­га съ­дър­жа­ни­е­то на „Но­ва“е доб­ре мо­не­ти­зи­ра­но? Ако го­во­рим за те­ле­ви­зи­я­та - да. Що се от­на­ся до он­лайн про­дук­ти­те - те се мо­не­ти­зи­рат ос­нов­но през про­да­ва­не на рек­ла­ма по мо­де­ла за Video on demand. И мо­га да ви ка­жа, че сме раз­п­ро­да­де­ни. За­то­ва имам нуж­да от още съ­дър­жа­ние.

Зна­чи нап­ра­вих­те би­жу. За про­даж­ба ли е то­ва би­жу? Вие про­да­ва­те ли си би­жу­та­та? Нап­ро­тив. MTG е аб­со­лют­но ре­ше­на да ос­та­не на то­зи па­зар и как­то не­ед­нок­рат­но е за­я­вя­ва­ла, про­я­вя­ва ин­те­рес към при­до­би­ва­не и на дру­ги биз­не­си на ме­дий­ния па­зар. Проб­ле­мът е, че ня­ма мно­го оп­ции.

Как­во по-кон­к­рет­но тър­си­те? Нап­ри­мер зна­е­те, че при­до­бих­ме 25% от Grabo.bg и Trendo.bg. Има­ме ин­те­рес да при­до­би­ем още биз­не­си, за да се раз­рас­т­ва­ме в свър­за­ни ди­ги­тал­ни сег­мен­ти.

То­ест тър­си­те не­що ди­ги­тал­но... Да, как­то ве­че спо­де­лих, не ос­та­на­ха оп­ции, свър­за­ни с те­ле­ви­зи­он­ния па­зар.

Спо­ред новия ва­ри­ант на За­ко­на за елек­т­рон­ни­те съ­об­ще­ния опе­ра­то­ри­те тряб­ва да обя­вя­ват пуб­лич­но броя на або­на­ти­те си по ус­лу­ги. Стои ли още на дне­вен ред въп­ро­сът с кри­е­не­то на те­зи дан­ни? Аз лично пре­го­ва­рям са­мо с го­ле­ми­те опе­ра­то­ри. При тях то­зи въп­рос не стои. Те ни пре­дос­та­вят ед­ни дан­ни и ние им се до­ве­ря­ва­ме. Ви­на­ги ко­га­то сме пра­ви­ли одит на те­зи дан­ни, те са се пот­вър­ж­да­ва­ли. Що се от­на­ся до мал­ки­те, мо­же да има из­не­на­ди. Но въп­ро­сът със си­вия па­зар е на­бо­ля­ла те­ма за дис­ку­сия от ця­ла­та ин­дус­т­рия на раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те, не са­мо за нас.

Ин­тер­вю­то взе Па­у­ли­на МИХАЙЛОВА

“За та­зи го­ди­на при­хо­ди­те ни ще са по-го­ле­ми от те­зи на bTV, на­дя­вам се.“

СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.