ПРО­ФИЛ

Capital - - КОМПАНИИ -

Ди­дие Що­сел е гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Но­ва броудкастинг груп“от 2012 г. Пре­ди то­ва е за­мес­т­ник-пред­се­да­тел на бор­да на ди­рек­то­ри­те на „Но­ва тв“от 2009 г. Бил е пред­се­да­тел на бор­да на ди­рек­то­ри­те на „Бол­кан ме­дия груп“за 2007 - 2009 г. През 2002 г. уч­ре­дя­ва Apace Media. Ди­дие Що­сел е пред­се­да­тел на бор­да на Eastern European Media Holdings S.A., дру­жес­т­во­то, ко­е­то при­те­жа­ва 5% от ак­ци­и­те в „Но­ва тв“. Има ма­гис­тър­с­ка сте­пен от INSEAD и е спе­ци­а­ли­зи­рал уп­рав­ле­ние на ин­с­ти­ту­ци­и­те в ЕС в уни­вер­си­те­та ENA в Па­риж. Пре­ди прис­ти­га­не­то си в Бъл­га­рия през 2005 г. е за­е­мал раз­лич­ни по­зи­ции в ор­га­ни­за­ции в Лон­дон, вклю­чи­тел­но гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „HSBC Ин­вес­ти­ци­он­но бан­ки­ра­не“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.