Но­ви­те ек­с­т­ри на „Ди­е­ма ек­с­т­ра“

След пър­во­то „преб­ро­я­ва­не“на спор­т­ни­те фе­но­ве „Но­ва броудкастинг груп“под­гот­вя по­ви­со­ки це­ли за тв опе­ра­то­ри­те

Capital - - КОМПАНИИ - Па­у­ли­на МИХАЙЛОВА

Ако има не­що, око­ло ко­е­то се обе­ди­ня­ват всич­ки учас­т­ни­ци на те­ле­ви­зи­он­ния па­зар в Бъл­га­рия, то е, че зри­те­ли­те в та­зи стра­на не са свик­на­ли да пла­щат за то­ва, ко­е­то вър­ви по ек­ра­ни­те им.

Или по-точ­но - свик­на­ли са да пла­щат мал­ко за всич­ко на­куп. За­то­ва и все­ки опит да бъ­дат на­ка­ра­ни да из­ва­дят до­пъл­ни­тел­ни па­ри е об­ре­чен да вър­ви теж­ко. А по­не­же го­во­рим за па­за­ра с най­нис­ки­те це­ни за тв дос­тав­ка в Ев­ро­па (то­ест об­ща­та „пит­ка“за съз­да­те­ли­те на съ­дър­жа­ние и раз­п­рос­т­ра- ни­те­ли­те е мал­ка), две­те гру­пи труд­но пос­ти­гат раз­би­ра­тел­с­т­во по­меж­ду си. До­ба­ве­те се­га и фак­та, че от ед­на­та стра­на сто­ят две го­ле­ми ме­дий­ни ком­па­нии (bTV и „Но­ва броудкастинг груп“), а от дру­га­та - мал­ко на брой го­ле­ми соб­с­т­ве­ни­ци на пла­те­ни плат­фор­ми и над 250 квар­тал­ни и ре­ги­о­нал­ни та­ки­ва, и кар­тин­ка­та ста­ва крис­тал­но яс­на - ек­шън без край.

По­ред­на се­рия от ек­шъ- на гле­дах­ме в края на зи­ма­та, ко­га­то „Но­ва“от­де­ли част от спор­т­но­то си съ­дър­жа­ние в па­ке­та „Ди­е­ма ек­с­т­ра“. Се­га се за­да­ва но­ви­ят епи­зод, в кой­то тв гру­па­та ще по­ис­ка още. А уве­ли­ча­ва­не­то на ек­с­т­ри­те и то­зи път ед­ва ли ще ми­не глад­ко.

Кол­ко се ока­за­ха за­па­лян­ков­ци­те

В „Ди­е­ма ек­с­т­ра“„Но­ва“обе­ди­ни два ка­на­ла - „Ди­е­ма спорт“(с бъл­гар­с­ка­та фут­бол­на А гру­па, по-зре­лищ­ни­те дер­би­та от Ан­г­лийс­ка­та вис­ша ли­га и др.) и „Трейс спорт старс“с лайф­с­тайл но­ви­ни за по-по­пу­ляр­ни­те спор­тис­ти. Па­ке­тът за­поч­на да се пред­ла­га от на­ча­ло­то на март, а ин­те­рес­но­то око­ло не­го бе­ше, че не са­мо на зри­те­ли­те той се пред­ла­га сре­щу до­пъл­ни­тел­на це­на (4 лв.), но и ус­ло­ви­я­та за не­го към са­ми­те опе­ра­то­ри на пла­те­на те­ле­ви­зия са по-раз­лич­ни от до­се­гаш­ни­те. Първо - те по­лу­ча­ват от­с­тъп­ка от край­на­та це­на за зри­те­ля (30%), а не са сво­бод­ни да го про­да­ват как­то на­ме­рят за доб­ре, и вто­ро - длъж­ни са да да­дат на „Но­ва“га­ран­ции, че ще пос­тиг­нат оп­ре­де­ле­но про­ник­ва­не на па­ке­та сред або­на­ти­те си, и то фи­нан­со­ви. То­ест те тряб­ва­ше да се ан­га­жи­рат, че ще пла­щат за оп­ре­де­лен брой зри­те­ли. Пре­го­во­ри­те очак­ва­но бя­ха ин­фар­к­т­ни за всич­ки и съ­що очак­ва­но прик­лю­чи­ха с ус­ло­вия, срав­ни­тел­но при­ем­ли­ви за го­ле­ми­те опе­ра­то­ри и труд­но прег­лът­на­ти от мал­ки­те.

Как­во по­каз­ва рав­нос­мет­ка­та се­га?

С ед­на ду­ма, оказ­ва се, че че­ти­ри­те раз­п­рос­т­ра­ни­те­ля с на­ци­о­нал­но пок­ри­тие са пос­тиг­на­ли га­ран­ци­и­те, ко­и­то да­до­ха на „Но­ва“, при то­ва с лек плюс, а ре­ги­о­нал­ни­те и квар­тал­ни­те или ед­ва ги из­рав­ня­ват, или са под тях. Ко­е­то чис­то фи­нан­со­во оз­на­ча­ва, че пър­ва­та гру­па „из­би­ва“пла­ща­ни­я­та към те­ле­ви­зи­я­та и за нея ос­та­ва не­що (30% от 4 лв. на або­нат), а вто­ра­та прос­то гу­би, пла­щай­ки по поч­ти 3 лв. за не­съ­щес­т­ву­ва­щи кли­ен­ти.

Оцен­ка­та на „Но­ва“за ре­зул­та­ти­те от новия па­кет е, че той е по-ус­пе­шен от очак­ва­но­то (виж ин­тер­вю­то с глав­ния из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ком­па­ни­я­та Ди­дие Що­сел). Кон­к­рет­ни­те чис­ла оба­че се па­зят в тай­на с из­к­лю­че­ние на то­ва, че зри­те­ли­те му са шес­т­циф­ре­но число.

Спо­ред про­уч­ва­не на „Ка­пи­тал“са­мо „Бул­сат­ком“, БТК, „Бли­зу“и „Мо- бил­тел“об­що са ус­пе­ли да про­да­дат „Ди­е­ма ек­с­т­ра“на око­ло 100 хил. або­на­та (от об­що 1.6 млн. кли­ен­ти), ка­то раз­п­ре­де­ле­ни­е­то по­меж­ду им е срав­ни­тел­но про­пор­ци­о­нал­но на па­зар­ни­те им дя­ло­ве. Нап­ри­мер „Бул­сат­ком“има бли­зо 40 хил. кли­ен­ти, „Бли­зу“- над 25 хил., и т.н., ка­то пос­тиг­на­ти­те або­на­мен­ти са мал­ко над да­де­ни­те от тях га­ран­ции - при „Бли­зу“нап­ри­мер те са би­ли за 20 хил. до­ма­кин­с­т­ва.

“При то­ва по­ло­же­ние за все­ки от че­ти­ри­те пар­т­ньор­с­т­во­то с те­ле­ви­зи­я­та е ба­лан­си­ра­но и те, до­ри да не пе­че­лят осо­бе­но, са ле­ко на плюс“, ко­мен­ти­ра ме­ни­джър от ин­дус­т­ри­я­та, по­же­лал име­то му да не се ци­ти­ра.

Дос­та по-раз­лич­но е по­ло­же­ни­е­то при мал­ки­те опе­ра­то­ри, ко­и­то е из­вес­т­но, че ня­ма­ха и по­зи­ци­и­те да се до­го­во­рят за по­мал­ко про­ник­ва­не на новия па­кет сред кли­ен­те­ла- та им. „Има­ме ус­ло­ви­е­то да пла­ща­ме за 750 або­на­ти все­ки ме­сец, а в мо­мен­та има­ме мал­ко над 300 кли­ен­ти“, ка­за соб­с­т­ве­ник на мре­жа с мал­ко над 10 хил. вклю­че­ни до­ма­кин­с­т­ва.

Важ­но е да се от­бе­ле­жи, че в слу­чая „Но­ва“се це­ли по-ско­ро в су­ма па­ри, ко­я­то да по­лу­ча­ва от все­ки опе­ра­тор, а ци­ти­ра­ни­те брой­ки або­на­ти са на ме­сеч­на ба­за - за тол­ко­ва кли­ен­та сред­но­ме­сеч­но тряб­ва да пла­ща да­де­ни­ят соб­с­т­ве­ник на плат­фор­ма. В мо­мен­та нап­ри­мер ситуацията е дос­та не­из­год­на за опе­ра­то­ри­те, за­що­то пе­ри­о­дът от сре­да­та на май до сре­да­та на юли е „по­лу­мър­тъв“за­ра­ди лип­са­та на ат­рак­тив­ни ма­чо­ве (ня­ма ни­то бъл­гар­с­ко фут­бол­но пър­вен­с­т­во, ни­то ан­г­лийс­ка ли­га). В ре­зул­тат раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те пла­щат на те­ле­ви­зи­я­та, а кли­ен­ти­те им вре­мен­но се от­каз­ват от ус­лу­га­та, до­ка­то пър­ви­те не са в по­зи­ция да им по­ис­кат пос­то­я­нен або­на­мент за­ра­ди сви­ре­па­та кон­ку­рен­ция.

Как­во след­ва за новия се­зон

След ка­то че­ти­ри­те го- ле­ми опе­ра­то­ра имат 100 хил. або­на­ти на „Ди­е­ма ек­с­т­ра“, а мал­ки­те, ма­кар и да не пос­ти­гат га­ран­ци­и­те си, до­ба­вят още дос­та (при об­що над 270 дос­тав­чи­ка из­чис­ле­ни­е­то е труд­но), из­ли­за, че „Но­ва броудкастинг груп“по­лу­ча­ва ми­ни­мум 100 000 по 2.80 лв. (4.00 ми­нус 30%) на ме­сец от новия си па­кет. То­ест - по 280 хил. лв. на ме­сец са­мо от чет­вор­ка­та на на­ци­о­нал­ни­те дос­тав­чи­ци, ко­е­то оз­на­ча­ва за осем­те ме­се­ца на та­зи го­ди­на 2.24 млн. лв., или 3.4 млн. го­диш­но пак са­мо от тях. При 5 млн. лв. го­диш­на так­са за бъл­гар­с­ко­то фут­бол­но пър­вен­с­т­во и още, ма­кар и дос­та по-мал­ко, за „Фор­му­ла 1“, яв­но ня­ма как те­зи две ос­нов­ни пе­ра на раз­ход да се пок­ри­ят са­мо от раз­п­рос­т­ра­ни­тел­с­ки так­си. В съ­що­то вре­ме оба­че не тряб­ва да се заб­ра­вя, че „Но­ва“не на­ма­ли так­си­те към опе­ра­то­ри­те за ос­нов­ния си па­кет ка­на­ли, въп­ре­ки че из­ва­ди от не­го най-ат­рак­тив­но­то спор­т­но съ­дър­жа­ние, до­ри нап­ро­тив. Не е яс­но оба­че как­во пред­с­тои да се слу­чи и с рек­лам­ни­те та­ри­фи, за­що­то гле­да­е­мост­та на прог­ра­ми­те от ос­нов­ния па­кет ед­ва ли е съ­ща­та след от­де­ля­не­то на „Ди­е­ма ек­с­т­ра“.

То­ест да, „уп­раж­не­ни­е­то с пла­те­ния спорт“е ус­пеш­но за „Но­ва“, за­що­то по­лу­ча­ва ек­с­т­ра при­ход, а и има всич­ки ос­но­ва­ния да се смя­та, че ще по­ис­ка и ще по­лу­чи още.

И точ­но то­ва пред­с­тои да се слу­чи.

Първо - пред­с­тои тв гру­па­та да по­ис­ка уве­ли­че­ние на га­ран­ци­и­те от го­ле­ми­те опе­ра­то­ри, с ко­и­то до­го­во­ри­те са за по ед­на го­ди­на - ло­гич­но, след ка­то те се спра­ви­ха с пър­во­то „ни­во“. Що се от­на­ся до мал­ки­те - до­го­во­ри­те с дос­та от тях са за по две го­ди­ни, ка­то за вто­ра­та пред­ва­ри­тел­но е фик­си­ра­но уве­ли­че­ние на брой­ка­та „пла­ти­ми“або­на­ти.

И вто­ро - спо­ред из­точ­ни­ци от ин­дус­т­ри­я­та пред­с­тои „Но­ва“да обо­со­би още един пла­тен ка­нал на съ­щия прин­цип, най-ве­ро­ят­но в рам­ки­те на па­ке­та „Ди­е­ма ек­с­т­ра“. Са­ми­ят Ди­дие Що­сел не от­ри­ча то­ва (виж ин­тер­вю­то).

И две­те офер­ти ед­ва ли ще бъ­дат при­е­ти с ова­ции от раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те. Прин­цип­но до­пъл­ни­тел­но­то фи­нан­со­во на­то­вар­ва­не е в пол­за на по­го­ле­ми­те раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли, ко­е­то дейс­т­ва в по­со­ка кон­со­ли­да­ция. За мо­мен­та тя е в ин­те­рес на са­ми­те съз­да­те­ли на съ­дър­жа­ние, но дъл­гос­роч­но - нап­ро­тив.

СНИМКА: REUTERS

За Ан­г­лийс­ка­та вис­ша ли­га зри­те­ли­те пла­щат, ко­га­то я има. Опе­ра­то­ри­те - неп­ре­къс­на­то

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.