На Ко­вач­ки му тръг­на по рел­си

Дър­жа­ва­та да­де ли­ценз за то­вар­ни жп пре­во­зи на един от го­ле­ми­те длъж­ни­ци и кли­ен­ти на БДЖ

Capital - - КОМПАНИИ - Ка­ли­на ГОРАНОВА

На биз­нес­ме­на с ин­те­ре­си ос­нов­но в енер­ге­ти­ка­та Хрис­то Ко­вач­ки на­пос­ле­дък оп­ре­де­ле­но му вър­ви.

През ми­на­ла­та го­ди­на НОИ раз­с­ро­чи за­дъл­же­ния от 41 млн. лв. за оси­гу­ров­ки на слу­жи­те­ли­те в ми­на „Въг­ле­до­бив Бо­бов дол“. В края на 2014 г. ТЕЦ „Бо­бов дол“, ко­я­то има две се­ро­о­чис­т­ва­щи ин­с­та­ла­ции на три­те си бло­ка и мно­гок­рат­но бе­ше зап­лаш­ва­на от спи­ра­не за­ра­ди то­ва, че не из­пъл­ня­ва еко­нор­ми­те на ЕС, по­лу­чи ли­ценз, с кой­то ще мо­же да про­из­веж­да елек­т­ро­е­нер­гия през след­ва­щи­те пет го­ди­ни. А нас­ко­ро из­не­над­ва­що Ко­ми­си­я­та за енер­гий­но и вод­но ре­гу­ли­ра­не уве­ли­чи с 15% кво­ти­те на га­ран­ти­ра­но из­ку­пу­ва­на­та от НЕК елек­т­ро­е­нер­гия от топ­ло­фи­ка­ци­и­те и за­вод­с­ки­те цен­т­ра­ли, го­ля­ма част от ко­и­то се свър­з­ват с Ко­вач­ки.

Се­га той мо­же да се пох­ва­ли с още един ус­пех, то­зи път в друг биз­нес, съ­път­с­т­ващ ос­нов­ния му. В дни­те меж­ду 15 и 19 юни тран­с­пор­т­но­то ми­нис­тер­с­т­во е из­да­ло ли­ценз на „ТБД - То­вар­ни пре­во­зи“за же­ле­зо­пъ­тен тран­с­порт на сто­ки. Ком­па­ни­я­та е 100% соб­с­т­ве­ност на ТЕЦ „Бо­бов дол“, част от енер­гий­ния па­кет на Ко­вач­ки през „Кон­сор­ци­ум Енер­гия МК“. Ин­фор­ма­ци­я­та бе­ше пот­вър­де­на пред „Ка­пи­тал“от Из­пъл­ни­тел­на аген­ция „Же­ле­зо­път­на ад­ми­нис­т­ра­ция“- част от тран­с­пор­т­но­то ве­дом­с­т­во.

“Же­ле­зо­път­на ад­ми­нис­т­ра­ция“ве­че вед­нъж от­ка­за ли­ценз на кон­т­ро­ли­ра­на­та от Ко­вач­ки ком­па­ния. От вто­ри път оба­че не­ща­та са се по­лу­чи­ли.

Па­за­рът на жп пре­во­зи­те на то­ва­ри е от­во­рен от го­ди­ни и биз­не­сът по рел­си­те от­дав­на не за­поч­ва и не свър­ш­ва с БДЖ. Но фак­тът, че имен­но Ко­вач­ки по­лу­ча­ва ли­ценз за вход в не­го, е ва­жен по ня­кол­ко при­чи­ни.

Първо, той е най-го­ле­ми­ят кли­ент на „БДЖ - То­вар­ни пре­во­зи“, ко­е­то оз­на­ча­ва, че дър­жав­на­та ком­па­ния, пос­то­ян­но гу­бе­ща па­за­рен дял от час­т­ни­те опе­ра­то­ри, ще се раз­де­ли с още ед­но се­ри­оз­но пе­ро от биз­не­са си.

Вто­ро, за­що­то спе­ди­то­ри­те, ко­и­то ор­га­ни­зи­рат пре­во­зи­те на въг­ли­ща­та от ми­ни­те, имат за­дъл­же­ния към „БДЖ - То­вар­ни пре­во­зи“, а с по­лу­ча­ва­не­то на тран­с­пор­т­на не­за­ви­си­мост сти­му­ли­те за из­п­ла­ща­не­то им на­ма­ля­ват.

И тре­то, за­що­то дър­жа­ва­та от­но­во ще се опи­та да про­да- де „БДЖ - То­вар­ни пре­во­зи“, а ат­рак­тив­ност­та на ком­па­ни­я­та след от­па­да­не­то на най-го­ле­мия й кли­ент ще на­ма­лее още по­ве­че и тя до­пъл­ни­тел­но ще се обез­це­ни.

На ед­на „бе­зо­пас­ност“раз­с­то­я­ние

През фев­ру­а­ри 2014 г. веч­ни­ят длъж­ник БДЖ из­ле­зе с не­ти­пи­чен за се­бе си ул­ти­ма­тум. Дър­жав­ни­те же­лез­ни­ци зап­ла­ши­ха, че ще спрат да во­зят въг­ли­ща­та от ми­ни­те, свър­за­ни с Хрис­то Ко­вач­ки, тъй ка­то не мо­гат да си съ­бе­рат взе­ма­ния за 15 млн. лв. за из­вър­ше­на­та тран­с­пор­т­на ус­лу­га. В сю­же­та на об­тя­га­не на от­но­ше­ни­я­та с най-го­ле­мия кли­ент се по­я­ви още ед­на важ­на ниш­ка - же­ла­ни­е­то на Ко­вач­ки да има соб­с­т­ве­на жп ком­па­ния и та­ка да ста­не не­за­ви­сим от дър­жав­ния пре­воз­вач.

Той по­да­де до­ку­мен­ти за ли­ценз чрез дру­жес­т­во­то „ТБД - То­вар­ни пре­во­зи“. Но по­лу­чи от­каз - ко­ми­си­я­та на ми­нис­тер­с­т­во­то кон­с­та­ти­ра про­пус­ки и не­дос­та­тъ­ци по от­но­ше­ние на изис­к­ва­ни­я­та за фи­нан- со­ва ста­бил­ност и за на­ли­чие на ма­те­ри­ал­на ба­за. На 2 сеп­тем­в­ри 2014 г. ми­нис­тъ­рът на тран­с­пор­та из­ле­зе със за­по­вед, че от­каз­ва да из­да­де ли­цен­за, а „ТБД - То­вар­ни пре­во­зи“об­жал­ва ре­ше­ни­е­то, ка­то на 28 май та­зи го­ди­на трич­ле­нен със­тав на Вър­хов­ния ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд от­х­вър­ли жал­ба­та. След­ва­ща­та ин­с­тан­ция е пет­ч­ле­нен със­тав на съ­да. Оче­вид­но оба­че юрис­ти­те на Ко­вач­ки не са и очак­ва­ли тя да се про­из­не­се по раз­ли­чен на­чин, за­що­то по­да­до­ха но­во ис­ка­не.

“То­зи път „ТБД - То­вар­ни пре­во­зи“от­го­во­ри на всич­ки изис­к­ва­ния на За­ко­на за же­ле­зо­път­ния тран­с­порт и На­ред­ба №42, съг­лас­но ко­и­то през юни 2015 г. на дру­жес­т­во­то е из­да­ден ли­ценз за пре­воз на то­ва­ри с жп тран­с­порт“, от­го­во­ри­ха на „Ка­пи­тал“от „Же­ле­зо­път­на ад­ми­нис­т­ра­ция“. „Съг­лас­но пред­с­та­ве­ни­те до­ка­за­тел­с­т­ва „ТБД - То­вар­ни пре­во­зи“ще из­вър­ш­ва пре­во­зи на то­ва­ри с жп тран­с­порт със соб­с­т­вен и на­ет под­ви­жен със­тав. Дру­жес­т­во­то при­те­жа­ва фи­нан­со­ва ста­бил­ност за осъ­щес­т­вя­ва­не на дей­ност­та си. Има на­ли­чен фи­нан­сов ре­сурс от соб­с­т­вен ка­пи­тал и оси­гу­рен овър­д­рафт от дру­жес­т­во­то соб­с­т­ве­ник ТЕЦ „Бо­бов дол“, про­дъл­жа­ват от там.

Се­га пред жп ком­па­ни­я­та на Ко­вач­ки пред­с­тои да пре­ми­не през про­це­ду­ра­та за по­лу­ча­ва­не на ли­ценз за бе­зо­пас­ност, за да мо­же да склю­чи до­го­вор с На­ци­о­нал­на ком­па­ния „Же­ле­зо­път­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра“за дос­тъп до мре­жа­та. Про­це­ду­ра­та е по-слож­на и де­тайл­на от та­зи за ли­цен­за, ка­то се про­ве­ря­ват пре­воз­ни­те сред­с­т­ва и на­ли­чи­е­то на не­об­хо­ди­ми­те спе­ци­а­лис­ти, но спо­ред из­точ­ни­ци от сек­то­ра, след ка­то ком­па­ни- ята е ус­пя­ла да по­лу­чи ли­ценз, преч­ки­те са мал­ко и от след­ва­щия отоп­ли­те­лен се­зон „ТБД - То­вар­ни пре­во­зи“най-ве­ро­ят­но ще е пъл­ноп­ра­вен учас­т­ник в дви­же­ни­е­то по рел­си­те.

Ако той си оти­де за миг

При по­до­бен раз­вой на съ­би­ти­я­та не­съм­не­но ще пос­т­ра­да дър­жав­на­та „БДЖ - То­вар­ни пре­во­зи“, ко­я­то ще за­гу­би кли­ен­та, оси­гу­ря­ващ око­ло 30% от сто­ки­те, ко­и­то тя тран­с­пор­ти­ра. А сти­му­лът на Хрис­то Ко­вач­ки да се раз­п­ла­ти с дър­жав­на­та же­лез­ни­ца ще ста­ва все по-ма­лък.

Проб­ле­ми­те със за­дъл­же­ни­я­та на Ко­вач­ки за­поч­ват през есен­та на 2012 г., ка­то БДЖ за­ве­де де­ло сре­щу пре­диш­ния спе­ди­тор на то­ва­ри­те от ми­ни­те на Ко­вач­ки „Ти рейл Бъл­га­рия“. От про­лет­та на 2013 г. ми­ни­те за­поч­ват да из­пол­з­ват за спе­ди­тор оф­шор­на­та Ти Би Ел, но от есен­та на съ­ща­та го­ди­на и то­зи спе­ди­тор за­поч­ва да тру­па за­дъл­же­ния към пре­воз­ва­ча. След об­тя­га­не­то на от­но­ше­ни­я­та от фев­ру­а­ри 2014 г. все пак нат­ру­па­ни­те су­ми ле­ко за­поч­ват да на­ма­ля­ват. В мо­мен­та на дър­жав­ния жп опе­ра­тор се дъл­жат око­ло 9 млн. лв., ка­то от та­зи су­ма прос­ро­че­ни се во­дят 5.5 млн. лв.

И без за­гу­ба­та на най-го­ле­мия кли­ент „БДЖ - То­вар­ни пре­во­зи“от го­ди­ни от­с­тъп­ва по­зи­ции на па­за­ра. По дан­ни на же­ле­зо­път­ния бранш към мо­мен­та де­лът на дър­жав­на­та ком­па­ния при пре­во­зи­те на то­ва­ри по рел­си ве­че е пад­нал под 50%. В сег­мен­та има още осем опе­ра­то­ра, част от ко­и­то спе­ци­а­ли­зи­ра­ни в оп­ре­де­ле­ни дей­нос­ти. Най-го­ле­ми­ят кон­ку­рент на БДЖ е „Бъл­гар­с­ка же­ле­зо­път­на ком­па­ния“- бъл­гар­с­ко­то дру­жес­т­во на ру­мън­с­ка­та Grup Feroviar Roman ко­я­то има око­ло 20% от па­за­ра. На вто­ро мяс­то е „Ди Би Шен­кер рейл Бъл­га­рия“със 17%, ка­то ком­па­ни­я­та се за­ни­ма­ва ос­нов­но с тран­зит­ни пре­во­зи. Те са фо­кус и на „Рейл кар­го ке­ри­ър Бъл­га­рия“, част от гру­па­та на ав­с­т­рийс­ки­те же­лез­ни­ци. Ру­сен­с­ка­та „Бул­мар­кет“и „Газ­т­рейд“пък са сил­ни в пре­во­зи­те на го­ри­ва.

Да­ва­не­то на ли­цен­за на Ко­вач­ки се случ­ва и в дос­та не­под­хо­дящ мо­мент за дър­жав­на­та ком­па­ния. На ход за по­ре­ден път е про­даж­ба­та на то­вар­но­то по­де­ле­ние, с ко­я­то да се пок­ри­ят част от дъл­го­ве­те на хол­дин­га. Оцен­ка­та на дру­жес­т­во­то тряб­ва да е го­то­ва до края на ме­се­ца. Тя ве­ро­ят­но ще по­ка­же, че то се е обез­це­ни­ло, а към мо­мен­та ня­ма и офи­ци­ал­но за­я­вен ин­те­рес за по­куп­ка­та му. Бъл­гар­с­ка­та бан­ка за раз­ви­тие, ко­я­то е по­пе­чи­тел по вто­рия об­ли­га­ци­о­нен за­ем на ком­па­ни­я­та от 2007 г. за­поч­на и раз­п­ро­даж­ба на 500 за­ло­же­ни то­вар­ни ва­го­на ка­то въз­мож­ност да се на­ма­лят за­дъл­же­ни­я­та към об­ли­га­ци­о­не­ри­те от об­що 140 млн. лв. С да­ва­не­то на ли­ценз на Ко­вач­ки, ако не дру­го, по­не мо­же да се яви ку­пу­вач за ва­го­ни­те.

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Ед­на тре­та от биз­не­са на дър­жав­ния жп пре­воз­вач на то­ва­ри си за­ми­на­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.