Ис­ка­ме да фи­нан­си­ра­ме пуб­лич­ни про­ек­ти в Бъл­га­рия

Ав­с­т­рийс­ка­та Hypo Noe Gruppe:

Capital - - ФИНАНСИ -

Кол­ко доб­ре поз­на­ва­те Бъл­га­рия и па­за­ра, на кой­то стъп­ва­те? В.Ф.: Пър­ви­те ни стъп­ки тук са от 2008 г., а през 2005 г. дъ­щер­на­та ни ком­па­ния Hyppo First Facilty за­поч­на да пред­ла­га ус­лу­ги­те си в стра­на­та. Към мо­мен­та ве­че има­ме за кли­ен­ти об­щи­ни и кор­по­ра­тив­ни кли­ен­ти.

Как­во на­ла­га про­мя­на в дис­тан­ци­он­ния мо­дел на ра­бо­та, щом е бил ефек­ти­вен до­се­га? В.Ф.: Ис­ка­ме да сме бли­зо до кли­ен­ти­те. Има­ме нуж­да да раз­бе­рем в дъл­бо­чи­на пот­реб­нос­ти­те им, за да мо­жем да оси­гу­рим оно­ва фи­нан­си­ра­не, от ко­е­то на­ис­ти­на се нуж­да­ят. Н.А.: За нас е мно­го важ­но да след­ва­ме кли­ен­ти­те си във всич­ки фа­зи от тех­ни­те про­ек­ти. Не мо­жем да го пра­вим от дис­тан­ция. Тряб­ва да сме тук, за да сме на­яс­но с про­ме­ни­те в биз­не­са им и да ре­а­ги­ра­ме бър­зо, ко­га­то е на­ло­жи­тел­но. Ето, в мо­мен­та об­щи­ни­те се раз­ви­ват, ико­но­ми­чес­ка­та сре­да се про­ме­ня, ситуацията в Гър­ция се ме­ни вся­ка ми­ну­та.

Има ли не­що спе­ци­фич­но, ко­е­то от­ли­ча­ва бъл­гар­с­ки­те ви кли­ен­ти от те­зи в дру­ги­те ду­нав­с­ки дър­жа­ви, къ­де­то ра­бо­ти­те? В.Ф.: То­ва, за ко­е­то се на­ла­га по-дъл­го да раз­го­ва­ря­ме с на­ши­те кли­ен­ти, е ве­ри­га­та по до­ба­вя­не на стой­ност и за то­ва как дъл­гос­роч­ни­те от­но­ше­ния мо­гат да се раз­ви­ват.

Каз­ва­те, че ис­ка­те да раз­бе­ре­те нуж­ди­те на сво­и­те кли­ен­ти, но те са прос­тич­ки - дъл­ги па­ри на нис­ка лих­ва. В.Ф.: Не всич­ко се из­чер­п­ва с нис­ка­та лих­ва. По­ня­ко­га об­щи­ни­те се хвър­лят да стро­ят сгра­да на най-нис­ка­та въз­мож­на це­на, но заб­ра­вят да пог­лед­нат раз­хо­ди­те за под­дръж­ка­та й, ко­и­то мо­гат да над­х­вър­лят пър­во­на­чал­на­та ин­вес­ти­ция. Има слу­чаи, в ко­и­то за тях е по-доб­ре да са прос­то на­е­ма­те­ли на пос­т­ро­е­но­то. Ние по­ма­га­ме да на­ма­лят рис­ко­ве­те.

То­ест вие спо­де­ля­те рис­ка със сво­и­те кли­ен­ти? В.Ф.: Да, то­ва, ко­е­то оси­гу­ря­ва­ме, е по­е­ма­не­то на ня­кои от рис­ко­ве­те. Н.А.: Ние мо­жем да га­ран­ти­ра­ме, че вре­ме­то и раз­хо­ди­те за стро­и­тел­с­т­во­то ня­ма да над­х­вър­лят пред­ва­ри­тел­ни­те раз­че­ти, за­що­то мно­го вни­ма­тел­но из­би­ра­ме пар­т­ньо­ри­те си и из­вър­ш­ва­ме мо­ни­то­ринг във всич­ки фа­зи.

Спо­ред вас как­ва пот­реб­ност от фи­нан­си­ра­не в ми­ли­о­ни ле­во­ве имат об­щи­ни­те и го­ле­ми­те кор­по­ра­тив­ни кли­ен­ти в Бъл­га­рия? В.Ф.: Ко­га­то го­во­рим за об­щи- ни­те, те се нуж­да­ят от сред­с­т­ва за съ­фи­нан­си­ра­не на про­ек­ти по ли­ния на ев­ро­пейс­ки­те фон­до­ве. Има про­ек­ти, ко­и­то мо­гат да се из­пъл­нят и без ев­ро­пейс­ки па­ри. Н.А.: През пос­лед­ни­те го­ди­ни в Бъл­га­рия се пос­т­рои мно­го пуб­лич­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, но се­га пред­с­тои под­го­тов­ка­та на по­го­ле­ми про­ек­ти, нап­ри­мер във во­дос­наб­дя­ва­не­то. Там, къ­де­то обек­ти­те ве­че са пос­т­ро­е­ни, очак­ва­ме да дой­де фа­за­та, в ко­я­то ще е не­об­хо­ди­мо фи­нан­си­ра­не за ре­ха­би­ли­та­ции и ре­мон­ти.

Про­ек­ти­те, към ко­и­то сте се на­со­чи­ли, ед­ва ли пред­ла­гат ви­со­ка до­ход­ност, още по­ве­че че въз­в­ра­ща­е­мост­та е раз­тег­ле­на във вре­ме­то... Н.А.: Все пак има мар­жи­ни на пе­чал­ба, а и сме свик­на­ли да ра­бо­тим в кон­ку­рен­т­на сре­да.

Пра­ва ли съм, че оно­ва, ко­е­то пра­ви­те, е да взе­ма­те ев­ти­ни па­ри от Ев­ро­па, ко­и­то пос­ле да­ва­те на­за­ем при доб­ра до­ход­ност у нас? Н.А.: Ние не ис­ка­ме прос­то да да­ва­ме ев­ти­ни па­ри, а да да­ва­ме па­ри за доб­ри про­ек­ти. Ако про­ек­тът е до­бър, и пе­чал­ба­та е доб­ра. Ако фи­нан­си­раш про­ект, кой­то не е мно­го ка­чес­т­вен, ня­ма как да нап­ра­виш го­ля­ма пе­чал­ба.

Как­ви са очак­ва­ни­я­та ви за раз­ви­ти­е­то на бъл­гар­с­ка­та икономика? Н.А.: Бъл­гар­с­ка­та икономика се раз­ви­ва по-бър­зо, от­кол­ко­то дру­ги. Очак­ва­ме рас­теж от 3 - 3.3% през 2016-2017 г. Ние ве­че виж­да­ме съ­жи­вя­ва­не, стро­и­тел- ст­во­то се ак­ти­ви­зи­ра. По­тен­ци­ал­на зап­ла­ха би би­ла Гър­ция, но не смя­там, че то­ва ще за­сег­не теж­ко ико­но­ми­ка­та ви. Из­но­сът за там не е го­лям, а и до­ри да на­ма­лее, тър­се­не­то ще се въз­с­та­но­ви бър­зо. Не очак­вам и сът­ре­се­ние в бан­ко­вия ви сек­тор, за­що­то над­зо­рът по­ло­жи дос­та­тъч­но уси­лия по то­зи въп­рос.

Кои са ви кон­ку­рен­ти за кли­ен­ти­те, ко­и­то се на­дя­ва­те да спе­че­ли­те в Бъл­га­ри - пен­си­он­ни фон­до­ве, тър­гов­с­ки бан­ки? Н.А.: И все по­ве­че зас­т­ра­хо­ва­тел­ни ком­па­нии. Те не са ни прос­то кон­ку­рен­ция, а в по­ве­че­то слу­чаи - пар­т­ньо­ри. В. Ф.: Про­ек­ти­те, към ко­и­то се ори­ен­ти­ра­ме, са дос­та го­ле­ми, за­то­ва и се опит­ва­ме да се обе­ди­ним и да спо­де­ля­ме рис­ко­ве­те.

Кол­ко дъл­го от­не­ма про­це­сът по одоб­ре­ние на за­ем от вас? В.Ф.: До три ме­се­ца е на­пъл­но ре­а­лис­тич­но да се стиг­не до фи­нан­си­ра­не. Ние не сме го­ля­ма бан­ка с мно­го пер­со­нал. Ре­ше­ни­я­та се взи­мат бър­зо. Н.А.: Раз­би­ра се, за­ви­си от ма­ща­ба на про­ек­та и от фа­за­та, в ко­я­то се на­ми­ра той. Обик­но­ве­но сред­на­та су­ма на фи­нан­си­ра­не­то от нас е меж­ду 5 и 15 млн. ев­ро. Ко­га­то ста­ва въп- рос за по-го­ле­ми су­ми, тър­сим пар­т­ньор­с­т­ва.

Об­щи­ни­те са це­ле­ви кли­ент за вас, но там по­ли­ти­ка­та се сме­ня на все­ки че­ти­ри го­ди­ни. То­ва не ви ли при­тес­ня­ва? В.Ф.: Оно­ва, от ко­е­то се нуж­дае на­се­ле­ни­е­то в те­зи об­щи­ни, не се оп­ре­де­ля от те­зи, ко­и­то са на власт. То­ва, ко­е­то за­поч­ват кме­то­ве­те, от­не­ма вре­ме и трае дъл­го. Ако нап­ра­виш пре­чис­т­ва­тел­на стан­ция, тя ще ра­бо­ти по­не 20 го­ди­ни и ня­ма да има зна­че­ние коя по­ли­ти­чес­ка си­ла е пред­п­ри­е­ла пър­ви­те стъп­ки по пос­т­ро­я­ва­не­то й. То­ва съ­о­ръ­же­ние ще се из­п­ла­ща от пот­ре­би­те­ли­те.

Как обез­пе­ча­ва­те за­е­ми­те си за по­доб­ни про­ек­ти? В.Ф.: С пуб­лич­ни га­ран­ции, но и с дру­ги ин­с­т­ру­мен­ти. На­ше­то раз­би­ра­не е, че тряб­ва да сме до кли­ен­ти­те си как­то в доб­ри, та­ка и в труд­ни вре­ме­на, та­ка че обик­но­ве­но оси­гу­ря­ва­ме про­ви­зии и из­бяг­ва­ме да прис­тъп­ва­ме към про­даж­би и от­пис­ва­ния.

До­вол­ни ли сте от съ­деб­на­та сис­те­ма и на­чи­на, по кой­то се за­щи­та­ват ин­те­ре­си­те на кре­ди­то­ри­те в Бъл­га­рия? Н.А.: Ан­га­жи­мен­тът на ин­с­ти­ту­ци­и­те е да на­ла­гат пра­во­вия ред и счи­там, че стра­на­та нап­ра­ви дос­та се­ри­о­зен прог­рес по то­зи въп­рос. Не е на­ша ра­бо­та да от­п­ра­вя­ме пре­по­ръ­ки към по­ли­ти­ци­те, но те тряб­ва да нап­ра­вят та­ка, че за­ко­ни­те да се спаз­ват.

„Очак­ва­ме рас­теж от 3 - 3.3% през 2016-2017 г. в Бъл­га­рия.“

Как­ви са кон­к­рет­ни­те ви це­ли за за­е­ма­не на па­зар­ни по­зи­ции и обем на от­пус­на­то фи­нан­си­ра­не в Бъл­га­рия през та­зи го­ди­на? Н.А.: На­яс­но сме, че та­зи го­ди­на е труд­на с из­бо­ри­те на­е­сен. За­се­га се фо­ку­си­ра­ме ос­нов­но към кор­по­ра­тив­ни­те кли­ен­ти. Ние не се це­лим в ня­ка­къв па­за­рен дял. Ис­ка­ме прос­то да при­със­т­ва­ме на па­за­ра през ця­ло­то вре­ме и кли­ен­ти­те да зна­ят, че ни има. Ние мо­жем да пра­вим биз­нес, но не се чув­с­т­ва­ме длъж­ни на вся­ка це­на да пра­вим биз­нес.

Има ли не­що, ко­е­то би про­ме­ни­ло по­зи­тив­но­то ви от­но­ше­ние към Бъл­га­рия и би ви от­б­лъс­на­ло? Н.А.: Ако нас­тъ­пи съ­щес­т­ве­на про­мя­на в по­ли­ти­ка­та от се­гаш­ния й курс, то­га­ва ще пре­мис­лим. Но не виж­да­ме ин­ди­ка­ции за не­що по­доб­но към мо­мен­та.

Ин­тер­вю­то взе Гер­га­на МИХАЙЛОВА

СНИМКА: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

Пе­тер Ха­ролд (вдяс­но), Вол­ф­ганг Фи­ха­у­зер и Ни­ко­лай Лео Рай­нер Ан­то­ни­ус де Ар­нол­ди взе­мат ре­ше­ни­я­та за биз­не­са на гру­па­та в Бъл­га­рия

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.