ПРО­ФИЛ

Capital - - ФИНАНСИ -

Ав­с­т­рийс­ка­та бан­ко­ва гру­па Hypo Noe от­к­ри пред­с­та­ви­тел­с­т­во в Бъл­га­рия, ко­е­то ще пре­дос­та­вя дъл­гос­роч­но фи­нан­си­ра­не и кон­сул­ти­ра­не в пуб­лич­ния сек­тор, как­то и за про­ек­ти­те на го­ле­ми кор­по­ра­тив­ни кли­ен­ти. Ос­но­ва­на през 1888 г., ком­па­ни­я­та има ак­ти­ви за бли­зо 16 мл­рд. ев­ро в края на 2014 г. Нав­ли­за­не­то в Бъл­га­рия е обя­ве­но ка­то част от стра­те­ги­я­та на гру­па­та за за­е­ма­не на по­зи­ции в Ду­нав­с­кия ре­ги­он. Вол­ф­ганг Фи­ха­у­зер (В.Ф.) и Ни­ко­лай Лео Рай­нер Ан­то­ни­ус де Ар­нол­ди (Н.А.) от ме­ни­дж­мън­та на Hypo Noe Gruppe очер­та­ха очак­ва­ни­я­та си за мес­т­ния па­зар пред „Ка­пи­тал“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.