На първо мяс­то прог­ра­мист

Спе­че­ли­ли­ят Next Generation Сте­фан Цанев от MentorMate уп­рав­ля­ва пос­то­ян­но рас­тя­ща ком­па­ния с над 250 ду­ши пер­со­нал

Capital - - КАРИЕРИ - Кон­с­тан­тин НИ­КО­ЛОВ

Раз­с­то­я­ни­е­то от „Ди­а­на­бад“до „Мла­дост“2 не е го­ля­мо - ня­как­ви си три-че­ти­ри ки­ло­мет­ра. Чис­то ге­ог­раф­с­ки про­фе­си­о­нал­ни­ят път на Сте­фан Цанев - от ма­лък апар­та­мент с ня­кол­ко чо­ве­ка пер­со­нал в еди­ния квар­тал до ог­ром­ния офис за 200 чо­ве­ка в дру­гия, мо­же и да не из­г­леж­да впе­чат­ля­ва­що.

Но ка­ри­е­ра­та на опе­ра­тив­ния ди­рек­тор на соф­ту­ер­на­та ком­па­ния MentorMate, кой­то спе­че­ли сед­мо­то из­да­ние на кон­кур­са за мла­ди ме­ни­джъ­ри и пред­п­ри­е­ма­чи Next Generation, включ- ва по­ко­ря­ва­не­то на не ед­но и две пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва. И днес ус­пе­хи­те са на­ли­це: бла­го­да­ре­ние на ра­бо­та­та на Сте­фан и еки­па му фир­ма­та пос­то­ян­но се раз­рас­т­ва и в мо­мен­та в офи­си­те в Со­фия, Плов­див, Ве­ли­ко Тър­но­во и Вар­на ра­бо­тят над 240 ду­ши.

По приз­ва­ние раз­ра­бот­чик

„Прог­ра­мист съм“, каз­ва прос­тич­ко Цанев. С ко­е­то ис­ка да по­ка­же, че пре­ди да стиг­не ме­ни­джър­с­кия пост в MentorМate, е на първо мяс­то раз­ра­бот­чик. За­поч­ва да се за­ни­ма­ва с ком­пют­ри още в чет­вър­ти клас, в кръ­жо­ци по Basic в то­га­ваш­ния пи­о­нер­с­ки дом в Ста­ра За­го­ра. Пос­ле учи и Pascal. Пре­къс­ва сред­но­то си об­ра­зо­ва­ние в 10-и клас, за да се пре­мес­ти през 1998 г. към САЩ. За­ед­но с ро­ди­те­ли­те си по­лу­ча­ва зе­ле­на кар­та и три­ма­та за­ми­на­ват. „Оти­дох­ме всич­ки, но ба­ща ми и май­ка ми се вър­на­ха на пър­вия ме­сец, ка­то един­с­т­ве­на­та им цел бе­ше да се ус­та­но­вя там, за да мо­га да уча и да по­лу­ча доб­ро об­ра­зо­ва­ние. Та­ка ос­та­нах при ле­ля си в Ат­лан­та“, каз­ва той.

Пър­ви­те го­ди­ни в САЩ са труд­ни за тий­нейджъ­ра, кой­то ос­та­вя при­я­те­ли и сре­да на­зад в Ста­ра За- го­ра. „Не бе­ше хич лес­но - бях за­вър­шил 10-и клас тук, млад и зе­лен, съв­сем дру­ги не­ща са ми в гла­ва­та. За­ми­нах там ля­то­то и се ока­за, че тряб­ва още две го­ди­ни да уча гим­на­зия за­ра­ди пред­ме­ти, ко- ито тряб­ва­ше да при­рав­ня“, спом­ня си Цанев и чис­то­сър­деч­но си приз­на­ва, че те­зи две го­ди­ни са би­ли мо­же би най-теж­ки­те в жи­во­та му. „В гим­на­зи­я­та е мал­ко ка­то по фил­ми­те - има си по­пу­ляр­ни де­ца и аут­сай­де­ри. Съ­от­вет­но аз ка­то „ня­ка­къв от Бъл­га­рия“бях аб­со­лю­тен аут­сай­дер“, твър­ди ме­ни­джъ­рът. До­ри оп­ре­де­ля пър­во­на­чал­ния си прес­той там ка­то ка­зар­ма - сам, на 17 го­ди­ни в на­пъл­но не­поз­на­та враж­деб­на сре­да.

В съ­що­то вре­ме в учеб­ни­те за­ня­тия да­леч не е сред аут­сай­де­ри­те. „В Бъл­га­рия не бях най-доб­ри­ят по ма­те­ма­ти­ка, до­ри бях пос­ред­с­т­вен. Но ко­га­то оти­дох в Ат­лан­та, се ока­зах най-доб­ри­ят, прос­то там учат мал­ко по-къс­но ня­кои не­ща“, раз­каз­ва Цанев. След ка­то за­вър­ш­ва сред­но­то си об­ра­зо­ва­ние, за­пис­ва ком­пю­тър­ни на­у­ки в един от най-прес­тиж­ни­те тех­но­ло­гич­ни уни­вер­си­те­ти в САЩ - Georgia Institute of Technology. „ Бе­ше мно­го труд­но: две тре­ти от сту­ден­ти­те от­па­дат до за­вър­ш­ва­не­то“, каз­ва Цанев.

След дип­ло­ми­ра­не­то си е из­п­ра­вен пред ва­жен из­бор: да ос­та­не в САЩ или да се вър­не в Бъл­га­рия. Из­би­ра вто­рия ва­ри­ант, въп­ре­ки че ве­че има пред­ло­же­ния за ра­бо­та от раз­лич­ни щат­с­ки ком­па­нии. „Еди­ни­ят път ми бе­ше яс­но на­чер­тан - ху­ба­ва дип­ло­ма, ра­бо­та, къ­ща, ко­ла, за­е­ми и т.н. Дру­ги­ят ва­ри­ант бе­ше да се вър­на тук и да ви­дя как са не­ща­та. На­те­жа и фак­тът, че през го­ди­ни­те не за­гу­бих връз­ка­та с при­я­те­ли­те си тук“, каз­ва Сте­фан.

Back to Bulgaria

В Бъл­га­рия вед­на­га си на­ми­ра ра­бо­та. Две го­ди­ни ра­бо­ти в соф­ту­ер­ния от­дел на гер­ман­с­ка­та ави­о­ком­па­ния Hahn Air, пре­ди да от­к­рие прив­ле­ка­тел­на обя­ва за ра­бо­та: аме­ри­кан­с­ка­та ком­па­ния за спе­ци­а­ли­зи­ран соф­ту­ер за уеб и мо­бил­ни ус­т­ройс­т­ва MentorMate тър­си прог­ра­мис­ти. Та­ка през 2008 г. в апар­та­мент в „Ди­а­на­бад“за­поч­ва ра­бо­та с още ня­кол­ко „съ­миш­ле­ни­ци“. Пър­во­на­чал­но имат са­мо три­ма кли­ен­ти, но еки­път е спло­тен и ра­бо­ти здра­во.

На Цанев се па­да кли­ент, с кой­то в след­ва­щи­те го­ди­ни съв­мес­т­но рас­тат. Ба­зи­ра­на­та в Ми­не­со­та NativeX e ед­на от во­де­щи­те ком­па­нии за рек­ла­ми­ра­не в мо­бил­ни иг­ри. Сте­фан ра­бо­ти по соф­ту­ер­ни ре­ше­ния за та­зи плат­фор­ма. Пър­во­на­чал­но е сам, но пос­те­пен­но еки­път му се раз­рас­т­ва до 20 ду­ши. С по­доб­ни про­ек­ти MentorMate ста­ва все по­го­ля­ма и в един мо­мент е ну­жен зна­чи­тел­но по­го­лям офис. През 2010 г. ком­па­ни­я­та се пре­мес­т­ва в „Мла­дост“, къ­де­то в мо­мен­та пок­ри­ва ня­кол­ко ета­жа от биз­нес сгра­да.

Цанев е един от ме­ни­джър­с­кия екип от 12-13 ду­ши, ко­и­то ди­рек­т­но се от­чи­тат пред из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на ком­па­ни­я­та в САЩ. В един мо­мент фир­ма­та за­поч­ва да се нуж­дае от опе­ра­ти­вен ди­рек­тор в Бъл­га­рия, кой­то да от­го­ва­ря за всич­ки дей­нос­ти. Та­ка из­бо­рът се спи­ра на Сте­фан. Ос­нов­но­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во в на­ча­ло­то пред не­го е как ще го при­е­мат ко­ле­ги­те му.

„За мен бе­ше мно­го ин­те­ре­сен пре­хо­дът от рав­но­пос­та­вен с ос­та­на­ли­те тук до ръ­ко­во­ди­тел. Не зна­ех как ще ме въз­п­ри­е­мат всич­ки ос­та­на­ли ко­ле­ги, да­ли ще ме раз­поз­на­ят ка­то ли­дер. Смя­там, че ус­пях да спе­че­ля до­ве­ри­е­то им: все пак ме­ни­джър­с­ки­ят екип е съз­да­ден от хо­ра, ко­и­то ка­то мен са от­дав­на във фир­ма­та и са сви­де­те­ли на рас­те­жа от апар­та­мен­та в „Ди­а­на­бад“до се­гаш­ни­те ус­пе­хи“, твър­ди Цанев.

Ос­нов­но ве­рую: раз­но­об­ра­зие нав­ся­къ­де

За Сте­фан Цанев фор­му­ла­та на ус­пе­ха ка­то ме­ни­джър се крие в ед­но прос­то пра­ви­ло: да има раз­но­об­ра­зие във всич­ки сфе­ри на дей­ност­та на ком­па­ни­я­та. Ко­е­то спо­ред не­го ва­жи как­то за най­раз­лич­ни­те тех­но­ло­гии, кли­ен­ти и за­да­чи, та­ка и за ра­бот­на­та сре­да. „Не тряб­ва да бъ­дат пос­та­вя­ни ни­как­ви гра­ни­ци пред въз­мож­нос­ти­те на хо­ра­та да раз­гър­нат по­тен­ци­а­ла си“, каз­ва той. Ка­то при­мер ме­ни­джъ­рът да­ва раз­лич­ни­те ини­ци­а­ти­ви във фир­ма­та, ко­и­то са за­поч­на­ти от слу­жи­те­ли­те. Нап­ри­мер все­ки втор­ник хо­ра­та тан­цу­ват сал­са на пок­ри­ва, ка­то учас­т­ват и в раз­лич­ни ме­роп­ри­я­тия. От­с­ко­ро иг­ра­ят и на­род­ни тан­ци. MentorMate за­поч­ва и тур­нир по те­нис на ма­са за IT фир­ми. „Твър­до вяр­вам, че фир­ме­на­та кул­ту­ра се съз­да­ва от­вът­ре, а не се на­ла­га от­го­ре“, спо­де­ля Цанев. Спо­ред не­го ед­на та­ка­ва сре­да сти­му­ли­ра хо- ра­та да не се стра­ху­ват да из­ка­жат мне­ни­е­то си, ко­га­то не­що не е на­ред.

В съ­що­то вре­ме, за да има про­дъл­жи­те­лен ус­пех, та­зи сре­да тряб­ва пос­то­ян­но да се по­доб­ря­ва. По та­зи при­чи­на в ком­па­ни­я­та се ор­га­ни­зи­рат раз­лич­ни обу­че­ния. В мо­мен­та един от най-ус­пеш­ни­те тре­нин­ги е то­зи за удов­лет­во­ре- ние на кли­ен­та. Тъй ка­то MentorMate е сър­вис ком­па­ния, раз­ра­бот­чи­ци­те са в пос­то­я­нен кон­такт с кли­ен­ти­те и со­ци­ал­ни­те уме­ния са из­к­лю­чи­тел­но важ­ни. Обу­че­ни­е­то се рад­ва на го­лям ус­пех сред слу­жи­те­ли­те и ве­че се раз­п­рос­т­ра­ня­ва в ця­ла­та ор­га­ни­за­ция, ка­то от­зи­ви­те са от­лич­ни и от кли­ен­ти­те.

Пъ­тят е са­мо на­го­ре

От ав­густ ми­на­ла­та го­ди­на Mе­ntorMate е част от дру­га аме­ри­кан­с­ка ком­па­ния - Taylor Corp. „Има­ше при­тес­не­ния, че всич­ко тук ще се раз­бу­та, как­то и мал­ко тъ­га, че ве­че ня­ма да сме си ние, а ще сме под кон­т­ро­ла на ня­кой друг“, приз­на­ва Цанев. За­да­ча­та пред не­го е

да де­мон­с­т­ри­ра на новия соб­с­т­ве­ник, че бъл­гар­с­ки­те опе­ра­ции са сър­це­то на ком­па­ни­я­та. „Ко­га­то дой­до­ха тук пър­вия път, клю­чо­во­то бе­ше да им по­ка­жем, че тук има не­що спе­ци­ал­но, ко­е­то ра­бо­ти мно­го доб­ре, и аб­со­лют­но не е в те­хен ин­те­рес да го раз­ва­лят. За­поз­нах­ме ги с въз­мож­но най-мно­го хо­ра, точ­но то­га­ва ви­зи­та­та им съв­пад­на със за­вър­ш­ва­не­то на ед­но дру­го на­ше обу­че­ние - „Уме­ния за ли­де­ри“, ко­е­то ги впе­чат­ли. От­то­га­ва не сме има­ли ни­как­ви проб­ле­ми“, от­к­ро­вен е ме­ни­джъ­рът.

Ес­тес­т­ве­но с по­рас­т­ва­не­то на MentorMate не спи­рат и пре­диз­ви­ка­тел- ст­ва­та пред Сте­фан Цанев. До­ка­то в ера­та на „Ди­а­на­бад“ком­па­ни­я­та е има­ла три про­ек­та, се­га ра­бо­ти с 30 - 40 най-раз­лич­ни кли­ен­ти. Не­съм­не­но е въл­ну­ва­що да уп­рав­ля­ваш пос­то­ян­но рас­тя­ща ком­па­ния, но то­ва но­си и не­мал­ко труд­нос­ти. Най-го­ля­ма­та е дъл­го­го­диш­на­та бо­леж­ка на IT сек­то­ра в Бъл­га­рия. „Ние не рас­тем с про­даж­би, а с хо­ра, и сме за­ви­си­ми от слу­жи­те­ли­те“, приз­на­ва Цанев. За­да­ча­та пред не­го и еки­па му е в един та­къв кон­ку­рен­тен па­зар да ус­пе­ят да на­ме­рят и на­е­мат нуж­ни­те им хо­ра, без да по­ни­жат кри­те­ри­и­те си. „Пра­вим по 50 - 100 ин­тер­вю­та на ме­сец, но тряб­ва да под­дър­жа­ме ба­лан­са и ви­со­ки­те изис­к­ва­ни­я­та към кан­ди­да­ти­те“, каз­ва ме­ни­джъ­рът. И до­пъл­ва, че пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во е и как да за­дър­жиш слу­жи­те­ли­те. „За мен па­ри­те не са най-важ­но­то. Осъз­на­вам, че тук има­ме не­що спе­ци­ал­но. Ето за­що не мис­ля, че хо­ра­та, за ко­и­то зап­ла­та­та е на първо мяс­то, би­ха пас­на­ли в на­ша­та фир­ма.“MentorMate раз­ви­ва и соб­с­т­ве­на ака­де­мия за обу­че­ние на мо­бил­ни прог­ра­мис­ти, ко­я­то има мо­ду­ли за раз­ра­бот­ка на iOS и Android при­ло­же­ния. Тя се про­веж­да па­ра­лел­но и в офи­са в Плов­див.

За Сте­фан Цанев на първо мяс­то не е из­ди­га­не­то му в кор­по­ра­тив­на­та стъл­би­ца. Дър­жи да под­чер­тае, че зад ус­пе­ха му сто­ят це­ли­ят му екип и слу­жи­те­ли­те на ком­па­ни­я­та. „За мен ме­ни­дж­мънт ро­ля­та е под­дър­жа­ща. Ос­нов­на­та й цел е да оси­гу­ри мо­ти­ви­ра­ща сре­да за изя­ва на еки­па си и да им по­ма­га да из­пол­з­ват по­тен­ци­а­ла си. Ус­пе­хи­те на един ли­дер се из­мер­ват с пос­тиг­на­то­то от не­го­вия екип и всич­ки пос­ти­же­ния на Ме­ntorMate са плод на дъл­го­го­диш­ни­те и пос­ле­до­ва­тел­ни уси­лия на всич­ки слу­жи­те­ли. Ето за­що приз­на­ни­е­то за Next Generation ли­дер на 2015 за мен не е лично, а ко­лек­тив­но.“

СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Сте­фан Цанев

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.