Емиг­ри­ра­не­то в Аме­ри­ка

Capital - - КАРИЕРИ -

ова бе­ше ре­ше­ни­е­то да емиг­ри­рам в Аме­ри­ка, ко­га­то бях на 16 го­ди­ни. Въп­ре­ки че ро­ди­те­ли­те ми пред­с­та­ви­ха та­зи въз­мож­ност мак­си­мал­но обек­тив­но и осъз­на­вах пол­зи­те, въз­раст­та, на ко­я­то бях, ме тег­ле­ше да ос­та­на в Бъл­га­рия. Да на­пус­на се­мей­ния дом, при­я­те­ли­те си, гим­на­зи­я­та ед­на го­ди­на пре­ди за­вър­ш­ва­не и да се пре­мес­тя в не­поз­на­та стра­на, в ко­я­то тряб­ва мал­ко или мно­го да се спра­вям сам, ми се стру­ва­ше пла­ше­що и драс­тич­но. От дру­га­та стра­на сто­я­ха пер­с­пек­ти­ви­те за ед­но доб­ро об­ра­зо­ва­ние, пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во­то и опоз­на­ва­не­то на све­та. Ог­ром­на ро­ля във взи­ма­не­то на то­ва ре­ше­ние и впос­лед­с­т­вие на ус­та­но­вя­ва­не­то ми в Аме­ри­ка има­ше мо­я­та ле­ля, ко­я­то бе­ше емиг­ри­ра­ла там го­ди­на пре­ди то­ва. Труд­ни­те мо­мен­ти в пър­ви­те го­ди­ни бя­ха мно­го, но те ме на­у­чи­ха на пос­то­ян­с­т­во, от­го­вор­нос­ти и на то­ва, че све­тът е ог­ро­мен и пъ­лен с въз­мож­нос­ти.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.