ВИЗИТКА

Capital - - КАРИЕРИ -

Сте­фан Цанев се за­ни­ма­ва със соф­ту­ер­но прог­ра­ми­ра­не още от на­ча­ло­то на 90-те, ко­га­то е раз­ра­бот­вал иг­ри с BASIC и PASCAL. За­вър­ш­ва вис­ше­то си об­ра­зо­ва­ние в Georgia Institute of Technology, спе­ци­ал­ност „Computer Science“. Пре­ди ка­ри­е­ра­та си в MentorMate Сте­фан е пре­ка­рал ня­кол­ко го­ди­ни в аме­ри­кан­с­ки и ев­ро­пейс­ки соф­ту­ер­ни ком­па­нии, ка­то учас­т­ва в пъл­ния ци­къл на из­ра­бот­ва­не на про­дук­та - пла­ни­ра­не, из­г­раж­да­не и дос­та­вя­не на соф­ту­ер­ни ре­ше­ния. При­съ­е­ди­ня­ва се към MentorMate през 2008 и за­е­ма ре­ди­ца длъж­нос­ти от прог­ра­мист през соф­ту­е­рен ар­хи­тект до ме­ни­джър на сис­тем­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция и от­го­ва­ря за вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та на ком­па­ни­я­та с един от най-го­ле­ми­те й кли­ен­ти. От ап­рил 2014 г. е опе­ра­ти­вен ди­рек­тор на фир­ма­та. В та­зи ро­ля той ръ­ко­во­ди ме­ни­дж­мънт еки­па и от­го­ва­ря за ус­пеш­ния рас­теж и ви­со­ко ка­чес­т­во на соф­ту­ер­ни­те ус­лу­ги, пре­дос­та­вя­ни от над 240 слу­жи­те­ли в Со­фия, Плов­див, Ве­ли­ко Тър­но­во и Вар­на. В сво­бод­но­то си вре­ме Сте­фан оби­ча да ка­ра дъ­ще­ря си да се смее, да ка­те­ри кра­си­ви­те бъл­гар­с­ки пла­ни­ни и да пъ­ту­ва нав­ся­къ­де по све­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.