Фон­та­ни­те пе­ят

Capital - - POST- IT -

Зву­ци­те от цен­тъ­ра на Плов­див се обо­га­тя­ват с пе­сен­та на фон­та­ни­те. Чет­вър­тък, пе­тък и съ­бо­та ре­но­ви­ра­ни­те фон­та­ни прив­ли­чат хо­ра око­ло се­бе си не са­мо за­ра­ди прох­ла­да­та, ко­я­то ид­ва от тях, но и за­ра­ди свет­лин­но­то шоу и му­зи­ка­та. При­мам­ли­ва, вдъх­но­вя­ва­ща и спо­кой­на, тя при­тег­ля към об­но­ве­на­та Цар-Симеонова гра­ди­на. Чет­върт век мяс­то­то е би­ло по­то­пе­но в ти­ши­на и заб­ра­ва, но от ме­сец пар­кът е въз­вър­нал ве­ли­ко­ле­пи­е­то си от вре­ме­то на кня­жес­ка Бъл­га­рия. Се­га гра­ди­на­та е из­пъл­не­на с жи­вот, пред­ла­га та­ка тър­се­на­та от всич­ки прох­ла­да през де­ня и въз­мож­ност за ро­ман­тич­ни раз­ход­ки ве­чер. Въз­с­та­но­ве­ни са кра­си­ви­те па­ви­ли­о­ни от 1892 г., в ко­и­то се е про­ве­ло пър­во­то бъл­гар­с­ко Зе­ме­дел­с­ко-про­миш­ле­но из­ло­же­ние, пред­шес­т­ве­ник на днеш­ния Меж­ду­на­ро­ден па­на­ир Плов­див. В пъл­ния му бля­сък ве­че мо­же да се нас­ла­ди­те и на за­бе­ле­жи­тел­ния фон­тан на бо­ги­ня­та на пло­до­ро­ди­е­то Де­мет­ра. Из­ва­ян е от Ар­нал­до Дзо­ки – съ­щи­ят скул­п­тор, ав­тор и на сим­во­лич­ния за Со­фия па­мет­ник на Цар Ос­во­бо­ди­тел. Фон­та­нът на Де­мет­ра има ко­пия в Швей­ца­рия и Аме­ри­ка, но на ориг­на­ла мо­же да се нас­ла­ди­те са­мо и един­с­т­ве­но в Плов­див.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.