Exit на 15 го­ди­ни

Сър­бия

Capital - - POST- IT -

Най- го­ле­ми­ят му­зи­ка­лен фес­ти­вал на Бал­ка­ни­те ста­ва на пет­най­сет го­ди­ни. Бо­ян Бош­ко­вич и не­го­ви­те при­я­те­ли съз­да­ват фес­ти­ва­ла ка­то сту­ден­ти в знак на про­тест сре­щу то­га­ваш­ния пре­зи­дент на Сър­бия Сло­бо­дан Ми­ло­ше­вич. От­то­га­ва фес­ти­ва­лът се про­веж­да вся­ка го­ди­на на Пет­ро­ва­ра­дин­с­ка кре­пост. Та­зи го­ди­на EXIT се про­веж­да меж­ду 9 и 18 юли. На пет­най­се­то­то из­да­ние ще сви­рят John Newman, Napalm Death, Faithless, Motorhead и Prodigy, а и Tom Odell, Hardwell, Martin Garrix, Clean Bandit. exitfest.org

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.