Ки­но в ку­тия

Www

Capital - - POST- IT -

Спо­ред Pizza Hut ки­но­то и пи­ца­та вър­вят ръ­ка за ръ­ка. За­то­ва ди­зай­не­ри­те на ку­ти­и­те за пи­ци из­мис­лят ле­сен на­чин да се про­жек­ти­ра филм нав­ся­къ­де, къ­де­то се на­ми­ра­те. На ку­ти­я­та има QR код, кой­то, след ка­то се ска­ни­ра с те­ле­фон, от­ва­ря линк, от­къ­де­то се сва­ля филм. Пред­ла­гат се че­ти­ри ви­да пи­ци с раз­лич­ни фил­ми – лю­ти­ва­та пи­ца Hot & Ready нап­ри­мер вър­ви с ро­ман­тич­на ко­ме­дия, а на­уч­на­та фан­тас­ти­ка е към пи­ца­та с ан­шоа. Как ста­ва: из­дър­п­ва­те про­жек­ци­он­на­та ле­ща, мон­ти­ра­на на ку­ти­я­та, нап­ред, свър­з­ва­те с те­ле­фо­на и от не­го пус­ка­те фил­ма. Ос­та­ва са­мо да се на­ме­ри бя­ла сте­на.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.