В Кос­мо­са

Ню Йорк

Capital - - POST- IT -

Па­ви­ли­о­нът на НАСА, раз­по­ло­жен в Ню Йорк, поз­во­ля­ва да се чу­ят зву­ци­те от Кос­мо­са, за­пи­са­ни от двай­сет­те са­те­ли­та, ко­и­то в мо­мен­та изу­ча­ват Зе­мя­та. Па­ви­ли­о­нът пред­с­тав­ля­ва арт ин­с­та­ла­ция от алу­ми­ний във фор­ма­та на ми­да. Из­лож­ба­та за­поч­ва с из­с­т­рел­ва­не на ра­ке­та, а виб­ра­ци­и­те са тол­ко­ва сил­ни, че усе­ща­не­то е ка­то на­пъл­но ис­тин­с­ко. Са­унд ди­зай­нер е Шей Мир­бек, кой­то уме­ло смес­ва раз­лич­ни зву­ци и шу­мо­ве, за да пред­с­та­ви двай­сет­те са­те­ли­та. В ком­по­зи­ци­я­та се включ­ват и зву­ци от пи­а­но, стък­ло, вя­тър. Па­ви­ли­о­нът е част от „ Меж­ду­на­род­ния на­у­чен фес­ти­вал“, но ще се по­я­вя­ва на раз­лич­ни мес­та из Ню Йорк през ця­ло­то ля­то.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.