ИКЕА: Ви­со­ко да те ви­дя

Capital - - POST- IT -

Ми­си­я­та „Ля­то в гра­да“ста­ва въз­мож­на, по-за­бав­на и прох­лад­на с но­ва­та идея на ИКЕА „Бал­кон ту­рист“. На сай­та balkonturist.com все­ки, кой­то ис­ка да сме­ни глед­на­та си точ­ка, е по­ка­нен на ху­ба­ва гледка и при­я­тен ди­зайн на се­дем раз­лич­ни со­фийс­ки бал­ко­на, пре­об­ра­зе­ни от швед­с­ка­та ком­па­ния спе­ци­ал­но за слу­чая. Он­лайн плат­фор­ма­та да­ва въз­мож­ност за нов тип град­с­ко пъ­те­шес­т­вие с ре­зер­ва­ция на на­пъл­но без­п­лат­но мяс­то за сре­ща, пар­ти, обяд или бар­бе­кю с при­я­те­ли – час­тен бал­кон, пре­вър­нат в ма­лък град­с­ки оа­зис. На сай­та са пред­с­та­ве­ни се­дем­те мес­та с раз­лич­на гледка, го­ле­ми­на и ха­рак­тер, ко­и­то са ре­ше­ни в раз­лич­ни те­ми с ми­ни­мал­ни уси­лия от ди­зай­не­ри­те на ИКЕА: „Ро­ман­ти­ка на 6-ия етаж“в „Хи­под­ру­ма“, бал­кон „Пик­ник“в „Пав­ло­во“, бал­кон „Гра­ди­на“на бул. „Си­ме­о­нов­с­ко шо­се“, бал­кон Chill out на ул. „6-и сеп­тем­в­ри“, бал­кон BBQ в „Ма­нас­тир­с­ки ли­ва­ди“, бал­кон „Слу­чай­на сре­ща“на ул. „Со­лун­с­ка“и бал­кон Tet-a-tet в „Ст­рел­би­ще“. Та­ка до 10 юли все­ки мо­же да бъ­де #balkonturist и да усе­ти гра­да по нов и раз­ли­чен на­чин, ка­то ре­зер­ви­ра ня­кой от те­ма­тич­ни­те бал­ко­ни без­п­лат­но на balkonturist.com. | ADVERTORIAL

P

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.