Слън­чев пра­вил­ник

Capital - - 20 ВЪПРОСА -

НН­я­ма да до­саж­дам с дъл­ги обяс­не­ния кол­ко е важ­но да се пред­паз­ва­ме от вред­ни­те слън­че­ви лъ­чи. То­ва си го зна­е­те. За все­ки слу­чай оба­че ще при­пом­ня ня­кои ос­нов­ни пра­ви­ла за мо­ре­то, слън­це­то и пя­съ­ка, ко­и­то ще ви по­мог­нат да пре­ка­ра­те при­ят­но на пла­жа и да се вър­не­те от ва­кан­ция от­по­чи­на­ли, здра­ви и с ин­те­ли­ген­т­но при­до­бит тен.

1. Слън­це­за­щи­та­та е за­дъл­жи­тел­на и е въп­рос на хи­ги­е­на и здрав­на кул­ту­ра.

2. Из­би­рай­те про­дук­ти с ви­сок за­щи­тен фак­тор, не­за­ви­си­мо ка­къв е те­нът и ти­път ко­жа, ко­и­то има­те.

3. Мо­дер­на­та слън­це­за­щи­та пред­ла­га про­дук­ти и за спе­ци­ал­ни, и за чув­с­т­ви­тел­ни ко­жи. От­де­ле­те вре­ме да на­ме­ри­те то­зи, кой­то ще ви пас­не най-доб­ре.

4. Слън­це­за­щит­ни­ят про­дукт се пос­та­вя по­не двай­сет ми­ну­ти пре­ди из­ла­га­не на слън­це. Да се ма­же­те на пла­жа ве­че е твър­де къс­но.

5. Под­но­вя­вай­те слън­це­за­щи­та­та си на все­ки два-три ча­са, не­за­ви­си­мо как­во ви обе­ща­ва ети­ке­тът. Ка­то с 48-ча­со­ви­те де­зо­до­ран­ти е – не ра­бо­ти.

6. Не про­пус­кай­те да за­щи­ти­те и ко­са­та си. Тя, ми­ла­та, ня­ма как да ви по­ка­же, че е из­го­ря­ла, но ско­ро ще го раз­бе­ре­те, ка­то ви ста­ва все по-труд­но да я срес­ва­те и под­дър­жа­те.

7. Из­пол­з­вай­те про­дук­ти и за след слън­це. Те ба­лан­си­рат ко­жа­та, хид­ра­ти­рат я и я под­гот­вят за но­ва до­за слън­це на след­ва­щия ден.

8. И все пак не заб­ра­вяй­те, че ди­рек­т­но­то сто­е­не под слън­че­ви­те лъ­чи не е по­лез­но, осо­бе­но меж­ду 11 и 16 ч.

9. Шап­ки­те изоб­що не са гле­зо­тия.

Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+/ UVA 24 Пър­ва­та слън­це­за­щи­та с ак­ваф­лу­ид­на тек­с­ту­ра и сух за­вър­шек. Ста­ва ду­ма за мно­го лек крем, кой­то при кон­такт с ко­жа­та се втеч­ня­ва и та­ка га­ран­ти­ра рав­но­мер­но раз­п­ре­де­ле­ние на фил­т­ри­те по ця­ло­то тя­ло. Сти­му­ли­ра клет­ки­те на ко­жа­та да си бра­нят ДНК-то от преж­дев­ре­мен­но ста­ре­е­не. Пред­ла­га се в три ню­ан­са – без­ц­ве­тен, све­тъл и зла­тист. Це­на: 29,90 лв. EAUTHERMALE AVENE КРЕМ SPF 50 Ако ко­жа­та ви е су­ха и чув­с­т­ви­тел­на по прин­цип, то­ва е крем, кой­то ще ви поз­во­ли да пре­ка­ра­те спо­кой­ни ча­со­ве на пла­жа. Той е во­до­ус­той­чив, ан­ти­ок­си­дант и до­бър гард сре­щу сво­бод­ни­те ра­ди­ка­ли. Има фо­то­за­щи­тен ком­п­лекс от ми­не­рал­ни ек­ра­ни, ко­и­то да­ват ви­со­ка за­щи­та от UVB и UVA лъ­чи. Под­хо­дящ за хо­ра с алер­гии. AVENE Sun Duo Sprays 50+ adult & kids В коз­ме­тич­ни­те ком­п­лек­ти ви­на­ги има сми­съл. Първо, ви­на­ги пред­ла­гат ня­как­ва ком­п­лек­с­на гри­жа – в слу­чая слън­це­за­щи­та за въз­рас­т­ни и де­ца. Вто­ро, обик­но­ве­но са на пре­фе­рен­ци­ал­на це­на. И тре­то, с ед­но вли­за­не в ап­те­ка­та си ре­ша­ва­те проб­ле­ма със здра­вия тен. Це­на: 54,20 лв. Lancaster Sun Beauty Hair Spray Спрей за ко­са с ши­ро­кос­пек­тър­на за­щи­та, кой­то има тех­но­ло­гич­ни­те пре­дим­с­т­ва на всич­ки про­дук­ти от ли­ни­я­та Sun Beauty. Съ­че­та­ва гри­жи­те за здра­ве­то на ко­са­та и лес­но­то й офор­мя­не, има щит сре­щу UVB, UVA и ин­ф­ра­чер­ве­ни­те лъ­чи. Пре­ди слън­це под­гот­вя ко­са­та, по вре­ме на из­ла­га­не я за­щи­та­ва, а след то­ва я въз­с­та­но­вя­ва. Фор­му­ла­та е под­хо­дя­ща за мо­ре и за ба­сейн, за­що­то дър­жи на по­чет­но раз­с­то­я­ние сол­та и хло­ра. Це­на: 125 мл – 52 лв. LANCASTER Sun Kids Cream SPF 50 Ус­той­чив сре­щу во­да и из­по­тя­ва­не и мо­же да се на­на­ся ди­рек­т­но вър­ху мок­ра ко­жа, без да ос­та­вя сле­ди. То­ва е въз­мож­но, за­що­то спе­ци­ал­на фор­му­ла прис­по­со­бя­ва ори­ги­нал­на­та тек­с­ту­ра на кре­ма и пра­ви на­на­ся­не­то лес­но във вся­ка си­ту­а­ция, осо­бе­но ко­га­то има­те пред се­бе си ма­лък, не­тър­пе­лив, плач­лив и веч­но мо­кър ма­лък чо­век. Не лю­ти на очи­те, не поз­во­ля­ва на пя­съ­ка да по­леп­не по ко­жа­та и ми­ри­ше на пло­до­ве. Це­на: 125 мл – 61 лв. CLARINS Sun Care Oil Spray UVA/UVB 30 Пред­ла­гам ви то­ва су­хо мас­ло, за­що­то знам кол­ко е важ­но слън­це­за­щит­ни­ят про­дукт да е ле­сен за упот­ре­ба. Пред­наз­на­че­но е как­то за ли­це­то и тя­ло­то, та­ка и за ко­са­та, ко­я­то съ­що стра­да от слън­че­во из­га­ря­не. Мас­ло­то е с до­бър за­щи­тен фак­тор, не омаз­ня­ва, под­х­ран­ва и оме­ко­тя­ва. Съ­дър­жа ек­с­т­рак­ти от чи­нар, алое ве­ра, се­на и ор­га­нич­но мас­ло от спе­ци­ал­но дър­во от Ин­до­не­зия, на­ре­че­но ням­п­лунг. Deborah SUNCARE shower after sun

Си­гур­но има­те ярък спо­мен от он­зи пър­ви душ след пла­жа, ко­га­то ко­жа­та е ле­ко за­чер­ве­на и опъ­на­та ка­то аф­ри­кан­с­ки ба­ра­бан. То­зи душ-гел мо­же да оп­ра­ви не­ща­та. Обо­га­тен е със спе­ци­ал­ни със­тав­ки, ко­и­то оме­ко­тя­ват ко­жа­та, въз­с­та­но­вя­ват елас­тич­ност­та й и за­паз­ват те­на по­дъл­го. Под­хо­дящ е за все­ки тип ко­жа. Це­на: 12,30 лв.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.