Се­вер­ни звез­ди

Capital - - НЕЩА -

Мъ­нич­ка­та Ав­с­т­рия е про­из­во­ди­тел на из­к­лю­чи­тел­но ка­чес­т­ве­ни, мо­дер­ни ка­то стил и ат­рак­тив­ни ви­на. А сред тях осо­бе­но яр­ко све­тят две­те бе­ли звез­ди – грю­нер вел­т­ли­нер и риз­линг. В за­ви­си­мост от ре­ги­о­на те мо­гат да са по-ми­не­рал­ни и еле­ган­т­но стро­ги или по-соч­ни, с под­чер­та­на пло­до­ва све­жест и пи­кан­т­ност, до­ри пищ­ни.

Грю­нер вел­т­ли­нер е осо­бе­но под­хо­дящ за неб­реж­но лят­но питие, но по­доб­но на слож­ния и бла­го­ро­ден риз­линг съ­що има за­бе­ле­жи­те­лен по­тен­ци­ал за ста­ре­е­не и мо­же да бъ­де по-се­ри­оз­но ком­п­лек­с­но ви­но.

В пос­лед­ни­те го­ди­ни ав­с­т­рийс­ки­те ви­на ус­пя­ха да си от­г­ле­дат мал­ка, но от­да­де­на пуб­ли­ка в Бъл­га­рия. Ав­с­т­рийс­ки­те ви­на ка­то ця­ло да­леч не са ев­ти­ни, но пък си стру­ват.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.