Ро­зе

Capital - - НЕЩА -

Ро­зе­то е ви­но, с ко­е­то е из­к­лю­чи­тел­но труд­но да сгре­ши­те по ко­е­то и вре­ме на го­ди­на­та да го из­бе­ре­те, по ка­къв­то и да е по­вод, със или без хра­на. Раз­но­об­ра­зи­е­то на па­за­ра е ог­ром­но, ка­то кла­си­ка­та от френ­с­кия Про­ванс е в изо­би­лие, а ве­че поч­ти всич­ки бъл­гар­с­ки про­из­во­ди­те­ли имат по­не по ед­но прек­рас­но ро­зе. Род­ни­те ви­на­ри при­поз­на­ха про­ван­сал­с­кия стил ка­то свой и го пред­по­чи­тат мно­го свет­ло на цвят, ле­ко и све­жо. Все пак имай­те пред­вид, че то­ва ви­но се дър­жи ка­то бя­ло, но се пра­ви от чер­ве­но гроз­де, та­ка че в го­ре­що­то вре­ме тър­се­те ал­ко­хо­лен гра­дус око­ло и под 13%.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.