Ла­че­ни­те обув­ки на Джон Бур­ман

Ви­со­ко ав­тор­с­ко ки­но в „За ко­ро­на­та и стра­на­та“

Capital - - КИНО -

РЕ­ВЮ

За Джон Бур­ман („В упор“, „Из­бав­ле­ние“, „Ек­с­ка­ли­бур“) то­зи филм е оно­ва, ко­е­то за Бер­г­ман е „Фа­ни и Алек­сан­дър“. Лич­на из­по­вед, на­бор случ­ки от соб­с­т­ве­на­та мла­дост. Блен­да­та на спо­ме­на е ли­рич­на, връ­ща­не­то в ми­на­ло­то е през ху­мор и ме­ка иро­ния, с оп­ро­ще­ние от ви­со­та­та на въз­раст­та. Край­но сък­ро­ве­но­то стои уни­вер­сал­но ва­лид­но, с ма­ги­я­та на ки­но­то да пре­съз­да­ва и мо­де­ли­ра жи­во­та. Вла­дее я майс­тор, при­ла­га я оп­рос­те­но и с ле­ко­та – Бур­ман (82) от­дав­на ня­ма как­во по­ве­че да до­каз­ва в ки­но­то.

Фор­мал­но „За ко­ро­на­та и стра­на­та“(Queen and Country), кой­то от­к­ри ми­на­ла­та го­ди­на „14-днев­ка­та на ре­жи­сьо­ри­те“в Кан, е про­дъл­же­ние на съ­що ав­то­би­ог­ра­фич­ния Hope and Glory (1987). Пър­ви­ят ка­дър е от­там – де­вет­го­диш­ни­ят Бил кре­щи от ра­дост „Бла­го­да­ря ти, Хит­лер!“, за­що­то бом­ба е уда­ри­ла учи­ли­ще­то му и пред­с­тои дъл­га ва­кан­ция. Се­га Бил е ве­че на 18, про­дъл­жа­ва да жи­вее с ро­ди­те­ли­те си на иди­лич­ния ос­т­ров на Тем­за, бли­зо до Ок­с­форд и фил­мо­во­то сту­дио в Ше­пър­тън. До­ка­то плу­ва, в съ­сед­с­т­во мно­гок­рат­но прос­т­рел­ват нем­с­ки вой­ник в уни­фор­ма – сни­ма се по­ред­ни­ят филм за вой­на­та. Но в жи­во­та ня­ма дуб­ли, за да оп­ра­виш не­ща­та.

Алю­зии с ки­но­то, ка­то зна­ко­ви заг­ла­вия от епо­ха­та и сре­да­та, са раз­х­вър­ля­ни в дейс­т­ви­е­то. Пред очи­те ни Бил из­рас­т­ва до прин­ци­пи­те си в жи­во­та, в сян­ка ал­тер его­то му Джон Бур­ман – до прин­ци­пи­те си в ки­но­то. Вто­ро­то е ню­ан­си­ра­но и не­нат­рап­чи­во, от­к­ри­ва­не­то на ав­то­под­с­каз­ки­те е ки­но­ман­с­ко удо­вол­с­т­вие.

Спо­ме­ни­те от ка­зар­ма­та са на прин­ци­па на мъж­кия раз­каз след го­ди­ни – ос­та­ват ху­ба­во­то и смеш­но­то. Низ от случ­ки-анек­до­ти, мо­мен­ти на пре­о­до­ле­ни пре­пят­с­т­вия, ос­ме­ни и пре­ца­ка­ни на­чал­ни­ци в сти­ла на „Па­раг­раф 22“, въз­ви­ше­ни ми­го­ве на дру­гар­с­ко съ­зак­лят­ни­чес­т­во. Та­къв мо­мент спо­де­ля Бил с же­на­та на меч­ти­те си, тайн­с­т­ве­на мла­да арис­ток­рат­ка с тъж­ни очи (Там­син Игър­тън) пред ка­ми­на­та в сту­ден­т­с­ка­та й стая в Ок­с­форд. Бур­ман вне­зап­но „ма­ха“чет­вър­та­та сте­на на ста­я­та и „про­жек­ти­ра“там раз­ка­за на вой­ни­ка за тай­но вка­ра­ни­те и ри­ту­ал­но из­пу­ше­ни ци­га­ри ка­то ожи­вял филм в съ­що­то прос­т­ран­с­т­во и в съ­щия мо­мент. Ви­сок при­мер за сли­ва­не на ви­зия и раз­каз. След пър­ва­та ци­га­ра е пър­ва­та лю­бов – плът­с­ка и въз­ви­ше­на, съ­от­вет­но раз­к­ло­не­на към две же­ни. Дру­га­та цен­ност за цял жи­вот, ко­я­то фил­мът на­ла­га, е мъж­ко­то при­я­тел­с­т­во, скре­пе­но с об­що ми­на­ва­не през ме­лач­ка­та на сис­те­ма­та и ед­на об­ща же­на. |

СЮ­ЖЕТ

1952, Ко­рейс­ка­та вой­на, ко­ро­няс­ва­не­то на Ели­за­бет Вто­ра пред­с­тои, Бил (Ка­лъм Тър­нър) е за две го­ди­ни в ка­зар­ма­та. Спри­я­те­ля­ва се с бун­та­ря Пър­си (Кей­лъб Лан­д­ри Джо­унс), за­ед­но пра­вят но­ме­ра на пра­во­ли­ней­ния си стар­ши­на (Дей­вид Тю­лис). Случ­ват се пър­ва­та лю­бов, пър­во­то пуб­лич­но уни­же­ние, пър­во­то при­я­тел­с­т­во.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.