ТРИ­МА МЪ­ЖЕ И ПО­ЛО­ВИ­НА

Capital - - КИНО -

Тво­ят Absolut Invite кок­тейл?

Ми­ке: Absolut Fieldtrip е вдъх­но­вен от чув­с­т­во­то да за­ро­виш нос в пше­ни­че­ни­те по­ле­та на Ахус. Съ­дър­жа ра­пич­но мас­ло, Absolut Elyx, си­роп от слад­ка про­лет­на тре­ва, пче­лен пра­шец и пе­лин. Сер­ви­ра се в мед­на ча­ша с раз­т­ро­шен лед и къ­си слам­ки и е ук­ра­сен с ядив­ни швед­с­ки цве­тя, нап­ръс­ка­ни с кап­чи­ци Absolut Citron за свеж и цве­тен аро­мат.

Ди­ми­тър: Toffee New Fashioned съ­дър­жа 3-4 да­ша ов­ку­се­на с яд­ки ан­гос­ту­ра, 5 мл бъ­тър­с­коч си­роп, 5 мл бо­и­зе, 10 мл фи­но ше­ри и 50 мл Absolut Elyx и е ук­ра­сен с пор­то­ка­ло­ва ко­ра и то­фи ми­ни яй­ца. Ис­ках да нап­ра­вя вод­ка олд фе­шън, из­пол­з­вай­ки мо­дер­ни­те ме­то­ди за пра­ве­не на си­ро­пи, есен­ции и тин­к­ту­ри – дес­ти­ли­рах аро­мат от бъ­тър­с­коч и нап­ра­вих за­ха­рен си­роп с не­го. Сгот­вих ан­гос­ту­ра би­тер с ма­ка­да­мия и леш­ни­ци в Sous Vide. До­ба­вих та­ни­ни (бо­и­зе), тъй ка­то Elyx има се­ри­оз­но тя­ло, не­ха­рак­тер­но за дру­ги­те вод­ки.

Али: Elyx Garden Martini е ба­зи­ран на вку­со­ве, Фи­на­лът на бар­ман­с­кия кон­курс Absoolut Invite е по­вод да си све­рим ча­сов­ни­ка за пос­лед­ни­те тен­ден­ции в мик­со­ло­ги­я­та с по­бе­ди­те­ля Ми­ке Кар­л­сон (33-го­диш­ния соб­с­т­ве­ник на сток­хол­м­с­кия бар Bottles) и два­ма­та фи­на­лис­ти от Бъл­га­рия Ди­ми­тър Ди­мит­ров (36-го­диш­ния съ­ос­но­ва­тел на Бъл­гар­с­ка бар­ман­с­ка гил­дия и бар­ман в со­фийс­кия By The Way) и Али Али (25-го­диш­ния та­лант от бур­гас­кия бар „Се­ло­на“).

ко­и­то са ми поз­на­ти от дет­с­т­во­то, без вод­ка­та, раз­би­ра се. Нап­ра­вих до­ма­шен вер­мут от бя­ло ви­но, хи­бис­кус, пор­то­ка­ло­ви ко­ри, лай­ка, ка­не­ла, пе­лин, че­рен пи­пер, ко­пър, жас­мин и дру­ги, и го под­си­лих с джин. Под­с­ла­дих с френ­с­ки ли­кьор от бъз и до­ба­вих лис­та от ин­д­ри­ше за по­ве­че све­жест. Нак­рая ба­лан­си­рах с би­те­ри.

Как­ви са пос­лед­ни­те тен­ден­ции в мик­со­ло­ги­я­та?

Ми­ке: По- сво­бо­ден под­ход към пра­ве­не­то, кръ­ща­ва­не­то и пи­е­не­то на кок­тей­ли – бар­ма­ни­те, ко­и­то са заб­ра­ви­ли да се за­бав­ля­ват в мо­мен­та, в кой­то са се на­рек­ли мик­со­ло­зи, осъз­на­ват, че има и дру­ги важ­ни ас­пек­ти на та­зи про­фе­сия ос­вен уме­ни­е­то да за­бър­каш съ­вър­шен „Ман­ха­тан“.

Ди­ми­тър: Из­пол­з­ва­не­то на но­ви тех­ни­ки и ме­то­ди за по­доб­ря­ва­не на кок­тей­ли­те от пър­ви­те бар­ман­с­ки учеб­ни­ци и връ­ща­не към ос­но­ви­те на про­фе­си­я­та. По­ве­че прес­ни и до­маш­но при­гот­ве­ни със­тав­ки, ка­чес­т­ве­ни про­дук­ти.

Али: До­маш­но при­гот­ве­ни със­тав­ки плюс пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, съ­об­ра­зе­ни със се­зо­на.

Как­во да пи­ем през ля­то­то?

Ми­ке: Коб­ле­ри, ле­ка би­ра, бър­бън, те­ки­ла, шам­пан­с­ко и дай­ки­ри.

Ди­ми­тър: По­ве­че на­пит­ки от ка­те­го­ри­и­те Sour (слад­ко ки­се­ли), Collins (слад­ко ки­се­ли с добавена со­да), Julep (мен­та, за­хар, ал­ко­хол и нат­ро­шен лед) и Smash (мен­та и раз­лич­ни на­мач­ка­ни пло­до­ве в се­зон).

Али: До­маш­ни­те си­ро­пи или пю­ре­та от яго­ди, че­ре­ши, пъ­пеш, смо­ки­ни, ма­ли­ни, бъз и цве­то­ве­те на раз­лич­ни аро­мат­ни рас­те­ния мо­гат да се из­пол­з­ват за си­ро­пи и тин­к­ту­ри. Въз­пол­з­вай­те се се­зон­ни­те пло­до­ве, бил­ки и зе­лен­чу­ци – кок­тей­ли­те с тях са мно­го по- све­жи и при­ят­ни. | ADVERTORIAL

По­ве­че на absolutinvite.com Текст Све­тос­лав Пет­ров Фо­тог­ра­фия Йо­хан Блом­борг

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.