Дър­жа­ва­та пра­ви вто­ри по­да­рък с Плов­див­с­кия па­на­ир

Capital - - СЕДМИЦАТА -

Дър­жа­ва­та се раз­де­ля окон­ча­тел­но със соб­с­т­ве­ност­та си в Плов­див­с­кия па­на­ир. Без да по­лу­чи до­ри лев, тя по­да­ри ак­тив за 130 - 140 млн. лв. - най­ве­че ог­ро­мен те­рен от 350 де­ка­ра на цен­т­рал­но мяс­то в Плов­див. По­лу­ча­те­ли на де­ла от 49% са об­щи­ни­те Плов­див и Вар­на, ка­то вто­ра­та взи­ма до­ри по­ве­че от па­ке­та. Рис­ко­ве­те от сдел­ка­та са, че, раз­де­лен меж­ду две об­щи­ни, па­ке­тът ста­ва по-ма­ло­ва­жен и Ге­ор­ги Гер­гов, кой­то ве­че дър­жи мал­ко над 50% от па­на­и­ра, по-лес­но би мо­гъл да про­кар­ва ре­ше­ния при про­пуск от явя­ва­не на об­що съб­ра­ние или при раз­но­бой меж­ду две­те кмет­с­т­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.