„Яза­ки“ще строи тре­ти за­вод в Бъл­га­рия

Capital - - СЕДМИЦАТА -

ИНВЕСТИЦИЯ Япон­с­ки­ят про­из­во­ди­тел на ав­то­мо­бил­ни ка­бе­ли „Яза­ки“до ед­на го­ди­на ще има още един, тре­ти за­вод в Бъл­га­рия. Но­во­то пред­п­ри­я­тие ще е до Ди­мит­ров­г­рад и в не­го ще бъ­дат ин­вес­ти­ра­ни 50 млн. ев­ро. То ще е раз­по­ло­же­но вър­ху те­рен с площ 64.5 дка, а раз­гъ­на­та­та му площ ще бъ­де поч­ти 30 хил. кв.м. Про­ек­тът ще бъ­де из­пъл­нен от стро­и­тел­но­ин­вес­ти­ци­он­на­та ком­па­ния „Хо­ри­зонт-Ива­нов“, а „Яза­ки“ще на­е­ме по­ме­ще­ни­я­та. Ре­ше­ни­е­то за за­во­да е свър­за­но с по­ръч­ка на нов кли­ент, за кой­то ня­ма под­роб­нос­ти. В мо­мен­та „Яза­ки“ра­бо­ти за ав­то­мо­бил­ни­те про­из­во­ди­те­ли Renault, Daimler и Ford.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.