Ис­па­ния и Пор­ту­га­лия ня­ма да бъ­дат гло­бе­ни за де­фи­ци­ти

Capital - - СЕДМИЦАТА -

СПА­СЕ­НИЕ Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия пре­по­ръ­ча в сря­да да не се на­ла­гат гло­би на Ис­па­ния и Пор­ту­га­лия за­ра­ди над­ви­ша­ва­не­то на пос­та­ве­ни­те им поз­во­ле­ни пра­го­ве за бю­джет­ни де­фи­ци­ти ми­на­ла­та го­ди­на. При­чи­ни­те са „пре­диз­ви­ка­тел­на­та ико­но­ми­чес­ка сре­да, уси­ли­я­та за ре­фор­ми и на две­те стра­ни и тех­ни­ят ан­га­жи­мент да спаз­ват пра­ви­ла­та“. Ев­ро­пейс­ки­те пра­ви­тел­с­т­ва мо­гат да ос­по­рят пре­по­ръ­ка­та до 10 дни. Спо­ред ев­ро­ко­ми­са­ря по ико­но­ми­чес­ки­те въп­ро­си Пи­ер Мос­ко­ви­си гло­би­те би­ха би­ли вред­ни за ико­но­ми­ки­те на две­те стра­ни „във вре­ме, ко­га­то хо­ра­та пос­та­вят Европа под въп­рос“. Въп­ре­ки то­ва ЕК за­я­ви, че ще про­дъл­жи да оказ­ва на­тиск вър­ху две­те стра­ни и ако не из­пъл­нят пре­по­ръ­ки­те за бю- дже­ти­те си, част от пла­ща­ни­я­та по ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни фон­до­ве за тях ще бъ­дат зам­ра­зе­ни. Спо­ред пра­ви­ла­та бю­джет­ни­ят де­фи­цит не тряб­ва да е по-ви­сок от 3%, но ми­на­ла­та го­ди­на пор­ту­гал­с­ки­ят дос­тиг­на 4.4% от БВП, а ис­пан­с­ки­ят – 5.1% от БВП. Ис­па­ния и Пор­ту­га­лия при­вет­с­т­ва­ха ре­ше­ни­е­то. Ис­па­ния има срок до 2018 г. да по­ни­жи де­фи­ци­та си под 3%, ко­е­то е дос­та­тъч­но вре­ме за но­во­то пра­ви­тел­с­т­во, за­я­ви за­мес­т­ник-пред­се­да­те­лят на ЕК Вал­дис Дом­б­ров­с­кис. В мо­мен­та до­се­гаш­ни­ят пре­ми­ер Ма­ри­а­но Ра­хой има ман­дат да се опи­та да сфор­ми­ра ка­би­нет след вто­ри­те из­бо­ри в рам­ки­те на ня­кол­ко ме­се­ца. Пор­ту­га­лия ще тряб­ва да на­ма­ли пре­ко­мер­ния си де­фи­цит още та­зи го­ди­на.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.