КА­ПИ­ТАЛ НО

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ // МНЕНИЯ -

„Не е въп­ро­сът в то­ва как­ви са бъл­гар­с­ки­те ма­со­ни, не е въп­ро­сът в то­ва, че не­мал­ка част от тях са прос­то ед­ни впи­ян­че­ни чен­ге­та от Дър­жав­на си­гур­ност, ко­и­то си иг­ра­ят на ри­ца­ри и се об­ли­чат в чар­ша­фи. Ог­ро­мен проб­лем на бъл­гар­с­ка­та съ­деб­на сис­те­ма е, че част от те­зи об­ле­че­ни с чар­ша­фи чен­ге­та осъ­щес­т­вя­ват не­рег­ла­мен­ти­ра­ни кон­так­ти по­меж­ду си на ни­во ад­во­кат – про­ку­рор, ад­во­кат – съ­дия, съ­дия – про­ку­рор.“Ра­дан Къ­нев, ли­дер на ДСБ, след от­х­вър­ля­не­то от пар­ла­мен­та на пред­ло­же­ни­е­то на ко­ле­га­та му Пе­тър Сла­вов в За­ко­на за съ­деб­на­та власт да бъ­де за­пи­сан текст, кой­то да ус­та­но­вя­ва не­съв­мес­ти­мост меж­ду учас­ти­е­то в тай­ни ор­га­ни­за­ции и за­е­ма­не­то на ма­гис­т­рат­с­ка длъж­ност, ци­ти­ран от „Днев­ник“

„По­ли­ти­чес­ка­та си­ту­а­ция в Тур­ция тряб­ва да е ак­цент в при­тес­не­ни­я­та на Европа, но аз смя­там, че по­зи­ци­я­та, ко­я­то взе пра­ви­тел­с­т­во­то при опи­та за прев­рат, да­де въз­мож­ност да ка­жем, че сме за де­мок­ра­тич­но из­б­ра­ни­те ин­с­ти­ту­ции.” Цве­тан Цве­та­нов, пред­се­да­тел на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на ГЕРБ, в ин­тер­вю за bTV, ци­ти­ран от в. „24 ча­са“

„Фак­тът, че Кор­не­лия Ни­но­ва нас­то­я­ва из­бо­ри­те да бъ­дат през ок­том­в­ри, и то с ар­гу­мен­та, че през но­ем­в­ри ще се гла­су­ва бю­дже­тът за след­ва­ща­та го­ди­на, ид­ва да по­ка­же, че за БСП е ва­жен де­ба­тът за бю­дже­та, а не пре­зи­ден­т­с­ка­та кам­па­ния.“Ру­мен Пет­ков, зам.-пред­се­да­тел на АБВ, пред ра­дио “Фо­кус”

„Бъл­га­рия се прев­ръ­ща в най-го­ля­ма­та стра­на - из­но­си­тел на яд­ре­но обо­руд­ва­не, без да про­из­веж­да та­ко­ва обо­руд­ва­не“. Ру­мен Ов­ча­ров, бивш ми­нис­тър на енер­ге­ти­ка­та, в от­го­вор на въп­рос за иде­я­та Бъл­га­рия да про­да­де про­из­ве­де­ния в Ру­сия яд­рен ре­ак­тор, пред­наз­на­чен за АЕЦ „Бе­ле­не“, пред bTV

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.