То­ва ли бе­ше съ­деб­на­та ре­фор­ма

Capital - - КОМЕНТАРИ АНАЛИЗИ -

Един при­мер от та­зи сед­ми­ца - съ­деб­ни­те кад­ро­ви­ци прак­ти­чес­ки по­мил­ва­ха Вла­ди­ми­ра Яне­ва, ка­то й на­ло­жи­ха сим­во­лич­но по същ­ност­та си на­ка­за­ние, въп­ре­ки че пре­ди го­ди­на тя ста­на сим­вол на ко­руп­ци­он­но­то уп­рав­ле­ние в сис­те­ма­та.

Кол­ко са важ­ни хо­ра­та по­каз­ва имен­но съд­ба­та на Яне­ва. Тя мо­же­ше да е още на пос­та си, ако не бя­ха ня­кол- ко­то де­сет­ки съ­дии от со­фийс­ки­те съ­ди­ли­ща, ко­и­то из­ля­зо­ха с име­на­та си и ка­за­ха за на­чи­на, по кой­то се уп­рав­ля­ва съ­дът - че по­ве­че та­ка не може. Тях­на­та ре­ак­ция по­лу­чи меж­ду­на­род­на под­к­ре­па и за ВСС ста­на прак­ти­чес­ки не­въз­мож­но да про­дъл­жи да без­дейс­т­ва. Про­вер­ка­та оба­че се ока­за ими­та­ция, за­що­то дру­ги­те хо­ра - те­зи във ВСС, „за­во­а­ли­ра­ха“не­ща­та.

В пле­нар­на­та за­ла ка­тас­т­ро­фи­ра и иде­я­та за пре- си­ча­не на скри­ти­те мре­жи. Не слу­чай­но най-ярос­т­ни­те про­тив­ни­ци на иде­я­та бя­ха ДПС, чий­то по­че­тен ли­дер Ах­мед До­ган спо­ред пре­ми­е­ра Бо­ри­сов кон­т­ро­ли­ра съ­деб­на­та власт. Пак не слу­чай­но точ­но ДПС за­вър­тя­ха то­ва пред­ло­же­ние та­ка, че да уда­ри по един­с­т­ве­на­та ор­га­ни­за­ция - Съ­ю­за на съ­ди­и­те, ко­я­то има сме­лост­та да по­соч­ва проб­ле­ми­те.

Ста­тук­во­то в съ­деб­на­та сис­те­ма от­дав­на е по­ка­за­ло, че уме­ло и бър­зо се адап­ти­ра към за­ко­но­да­тел­ни­те из­ме­не­ния. Ето за­що ис­тин­с­ка­та съ­деб­на ре­фор­ма ще дой­де то­га­ва, ко­га­то обиг­ра­ни­те апа­рат­чи­ци, уп­раж­ня­ва­щи власт на всич­ки ни­ва в сис­те­ма­та, бъ­дат сме­не­ни с ма­гис­т­ра­ти, ко­и­то имат мо­рал­ния и ин­те­лек­ту­ал­ния ка­па­ци­тет да я уп­рав­ля­ват в ин­те­рес на за­ко­на и об­щес­т­во­то. А то­ва може да се слу­чи не по-ра­но от края на ман­да­та на то­зи съ­вет.

Ето за­що ис­тин­с­ка­та съ­деб­на ре­фор­ма ще дой­де то­га­ва, ко­га­то обиг­ра­ни­те апа­рат­чи­ци бъ­дат сме­не­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.