Ста­ри­те лю­бим­ци - нем­с­ки­те мар­ки но­ви­те - френ­с­ки и япон­с­ки

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

ан­ни­те на КАТ по про­из­во­ди­те­ли по­каз­ват, че най­тър­се­ни­те упот­ре­бя­ва­ни МПС са гер­ман­с­ки­те пре­ми­ум мар­ки.

Най- по­пу­ляр­ни­ят про­из­во­ди­тел ос­та­ва доб­ри­ят стар Volkswagen с над 518 000 ре­гис­т­ра­ции спря­мо 476 000 две го­ди­ни по-ра­но (пре­диш­ни­те офи­ци­ал­ни дан­ни на МВР са от юли 2014 г.). Вто­ра­та най­лю­би­ма мар­ка на бъл­гар­с­кия шо­фьор - Opel, съ­що е ско­чи­ла с над 20 000 ре­гис­т­ра­ции до 456 000. Но най-яр­ко впе­чат­ле­ние пра­ви ско­кът при Audi (мар­ка на VW), BMW и Mercedes, чий­то брой по бъл­гар­с­ки­те пъ­ти­ща

РЕГИСТРИРАНИ НО­ВИ АВ­ТО­МО­БИ­ЛИ (M1 И N1) (За I шес­т­ме­се­чие 2016 г.)

Dacia Renault Toyota Skoda Ford Peugeot Volkswagen KIA Citroen Opel BMW Mercedes Hyundai 1860 1833 1244 1105 1098 815 768 672 504 467 459 415 383 е на­рас­нал за 24 ме­се­ца об­що с над 90 хил. (виж таб­ли­ца­та). Спо­ред из­точ­ни­ци от бран­ша мо­де­ли­те на те­зи компании са ед­ни от най-тър­се­ни­те на па­за­ра, тъй ка­то бъл­гар­с­ки­ят пот­ре­би­тел ги въз­п­ри­е­ма ка­то си­гур­ни и на­деж­д­ни - ва­жен фак­тор при из­бо­ра на из­пол­з­ван ав­то­мо­бил. Но как­то в це­лия сек­тор, и при три­те мар­ки де­лът на над 20-го­диш­ни­те ав­то­мо­би­ли ос­та­ва най-голям.

В съ­що­то вре­ме ин­те­ре­сен е фак­тът, че нем­с­ки­те мар­ки не са най-пред­по­чи­та­ни при ре­гис­т­ри­ра­ни­те през пър­ви­те шест ме­се­ца но­ви пре­воз­ни сред­с­т­ва: пър­ви­те мес­та са за компании от гру­па­та Renault Nissan - Dacia и Renault, след­ва­ни от Toyota и Skoda.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.