85% от ко­ли­те са над 10-го­диш­ни

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

Ав­то­пар­кът в Бъл­га­рия е мно­го, мно­го стар. Спо­ред КАТ над 85% от 4.1 млн. пре­воз­ни сред­с­т­ва в Бъл­га­рия са над 10-го­диш­ни (виж ин­фог­ра­фи­ка­та).

Но още по-зле - над 43% са над 20-го­диш­ни, ка­то са­мо за пос­лед­ни­те две го­ди­ни бро­ят им е на­рас­нал с 300 000 (от 147 на 179 хил.). Раз­би­ра се, ни­кой не може да ка­же кол­ко от тях още се из­пол­з­ват. Спо­ред пред­с­та­ви­те­ли на па­за­ра не­мал­ко от те­зи ко­ли още не са мах­на­ти от от­чет и са по га­ра­жи и дво­ро­ве, без да са в дви­же­ние. Въп­ре­ки то­ва дру­га зна­чи­тел­на част про­дъл­жа­ва да се дви­жи по род­ни­те пъ­ти­ща, без да бъ­де от­пис­ва­на (за пър­во­то по­лу­го­дие са от­пи­са­ни поч­ти 50 000 пре­воз­ни сред­с­т­ва).

В ця­ла­та та­зи ка­ша има и срав­ни­тел­но доб­ра но­ви­на - за пос­лед­ни­те две го­ди­ни ав­то­мо­би­ли­те на въз­раст до пет го­ди­ни са ско­чи­ли с над 16%. Но про­цен­тът им ос­та­ва из­к­лю­чи­тел­но ни­сък от об­щи­те ре­гис­т­ра­ции - ед­ва 3.6%. Спо­ред АСЕА про­даж­би­те на но­ви ле­ки ав­то­мо­би­ли в Бъл­га­рия са ско­чи­ли със 7% през пър­во­то по­лу­го­дие. Не­о­фи­ци­ал­ни­те дан­ни на ААП по­каз­ват схо­ден рас­теж - око­ло 6%.

Бъл­гар­с­ки­те пот­ре­би­те­ли ку­пу­ват зна­чи­тел­но по­ве­че по-ста­ри ав­то­мо­би­ли, ко­е­то се до­каз­ва и от ин­фор­ма­ци­я­та за пър­во­то шес­т­ме­се­чие на та­зи го­ди­на. От око­ло 150 000 регистрирани МПС 96 000 са на над 10 го­ди­ни. Око­ло 20 000 са ре­гис­т­ри­ра­ни­те но­ви МПС. От тях ле­ки­те са око­ло 15 000, ка­то тук вли­зат и те­зи от ка­те­го­рия N1, ко­и­то по­не на хар­тия се во­дят ле­ко­то­вар­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.