Бъл­га­рия е ли­дер по въз­раст на ав­то­мо­би­ли­те и ще ос­та­не дъл­го та­ка­ва, ако не взе­ме бър­зи мер­ки

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ - Кон­с­тан­тин НИКОЛОВ

Въп­ре­ки че не е яс­но кол­ко от 1.8-те ми­ли­о­на над 20го­диш­ни ко­ли са в дви­же­ние и кол­ко гни­ят по га­ра­жи и дво­ро­ве, ста­тис­ти­ка­та на КАТ яс­но по­каз­ва, че Бъл­га­рия е мно­го „нап­ред“по въз­раст на ав­то­пар­ка спря­мо дру­ги в Ев­ро­пейс­кия съ­юз.

Най-близ­ко до нас е Гър­ция, къ­де­то де­лът на ав­то­мо­би­ли­те над 10 го­ди­ни е над 67%. В Ру­мъ­ния те са око­ло 56% от всич­ки ле­ки ко­ли, а на на­шия ос­но­вен „ав­то­пар­т­ньор“- Ита­лия, е 50% (виж ин­фог­ра­фи­ка­та).

Но извън су­хи­те чис­ла впе­чат­ле­ние пра­ви един ос­но­вен факт - око­ло 40% от всич­ки МПС в Бъл­га­рия са с ди­зе­ло­ви дви­га­те­ли. Го­ля­ма част от тях са ко­ли над 10 го­ди­ни, ко­е­то пред­вид ло­шия кон­т­рол при ре­гис­т­ра­ция и прег­ле­ди оз­на­ча­ва мно­го, ама мно­го ца­па­щи ко­ли. В Бъл­га­рия по­пад­на­ха ста­ри­те во­зи­ла на стра­ни ка­то Ита­лия, Фран­ция и Гер­ма­ния, а те­зи стра­ни са ед­ни от най-го­ле­ми­те про­из­во­ди­те­ли и пре­жи­вя­ха бум на ди­зе­ло­ви­те дви­га­те­ли през 90-те го­ди­ни на ми­на­лия век. Ку­пу­ва­не­то на та­ки­ва ав­то­мо­би­ли се сти­му­ли­ра­ше, тъй ка­то Ев­ро­пейс­ки­ят съ­юз се зае да бо­ри гло­бал­но­то за­топ­ля­не чрез ог­ра­ни­ча­ва­не на въг­ле­род­ни­те еми­сии. По та­зи при­чи­на за­ло­жи на ди­зе­ла, кой­то е по-ико­но­ми­чен, но от­де­ля да­леч по­ве­че азот­ни ок­си­ди и фи­ни пра­хо­ви час­ти­ци. Скан­да­лът във Volkswagen по вся­ка ве­ро­ят­ност ще про­ме­ни кар­ти­на­та след вре­ме, но ди­зе­лът ос­та­ва пред­по­чи­та­но го­ри­во в Европа. Та­ка или ина­че след вре­ме ста­ри­те ав­то­мо­би­ли се озо­ва­ха в Из­точ­на Европа. И се оказ­ва, че ед­но от най-ев­ти­ни­те мес­та да си ку­пиш та­ки­ва ко­ли е Бъл­га­рия. Ко­е­то обяс­ня­ва и про­дъл­жа­ва­що­то на­рас­т­ва­не на про­даж­би­те на ко­ли вто­ра ръ­ка.

По-ев­ти­ни, но не за­дъл­жи­тел­но доб­ри

Спо­ред из­точ­ни­ци от бран­ша упот­ре­бя­ва­ни­те ав­то­мо­би­ли се пред­ла­гат на по-нис­ки це­ни тук от дру­ги дър­жа­ви в ре­ги­о­на. Ед­на от при­чи­ни­те е, че тър­гов­ци­те на­ма­ля­ват пе­чал­ба­та си са­мо и са­мо да про­да­ват по-бър­зо. На ко­ла от 10 000 лв. мар­жът на про­да­ва­ча в ня­кои слу­чаи е под 800 лв. Ав­то­къ­ща­та ус­пя­ва да си из­бие раз­хо­ди­те, тъй ка­то ку­пу­ва ко­ли­те от За­пад­на Европа на па­ке­ти от 15 и по­ве­че и по­лу­ча­ва доб­ри от­с­тъп­ки от пар­т­ньо­ри­те си. И ма­кар про­даж­би­те на срав­ни­тел­но по-но­ви ко­ли да са пред­по­чи­та­ни от по­ве­че­то ку­пу­ва­чи в ня­кои от по-из­вес­т­ни­те ав­то­къ­щи от Асо­ци­а­ци­я­та на вно­си-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.