# 11

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Уп­рав­ля­ва­щи­ят ди­рек­тор на бур­гас­ки­те за­хар­ни за­во­ди „По­бе­да“АД Са­ва Чо­ро­ле­ев е поз­нат и ка­то соб­с­т­ве­ни­ка на най-го­ля­мо­то ка­зи­но в Слън­чев бряг - „Пла­ти­нум“, как­то и на ед­но­и­мен­ния хо­тел. Спо­ред ре­гис­тъ­ра на Ми­нис­тер­с­т­во­то на ту­риз­ма хо­те­лът се дър­жи от свър­за­но­то с Чо­ро­ле­ев ак­ци­о­нер­но дру­жес­т­во „Бъл­гар­с­ко ту­рис­ти­чес­ко дру­жес­т­во - Гло­бал тур“. Той ин­ди­рек­т­но е и един от ак­ци­о­не­ри­те в кон­це­си­о­не­ра на пла­жа „Слън­чев бряг–се­вер“, ед­но от найп­роб­лем­ни­те та­ки­ва дру­жес­т­ва, зап­ла­ше­но с раз­ва­ля­не на до­го­во­ра за­ра­ди сис­тем­ни на­ру­ше­ния.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.