# 8

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Бур­гас­ки­ят „Понс хол­динг“, учас­т­вал в ре­а­ли­за­ци­я­та на ре­ди­ца ин­ф­рас­т­рук­тур­ни проекти в стра­на­та и смя­тан за бли­зък до БСП, има 3 хо­те­ла в ку­рор­та. Соб­с­т­ве­ни­кът на „Понс“Мил­ко Мил­ков и Зла­то­мир Ива­нов-Ба­ре­та­та за­ед­но са об­ви­ня­е­ми ка­то ли­де­ри на прес­тъп­на гру­па за из­точ­ва­не на ДДС. След­ва­що­то за­се­да­ние по де­ло­то е през ок­том­в­ри. В пос­лед­ни­те го­ди­ни Мил­ков е и бли­зък с по­ли­ти­ци ка­то бив­шия пре­ми­ер Пла­мен Оре­шар­с­ки. Не­го­ва­та „Понс хол­динг“учас­т­ва­ше в кон­сор­ци­у­ма от фир­ми, ко­и­то тряб­ва­ше

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.