# 14

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Ре­гис­т­ри­ра­но­то през 2002 г. в Люк­сем­бург ин­вес­ти­ци­он­но дру­жес­т­во „Сиг­ма ке­пи­тъл“, уп­рав­ля­ва­но от Ве­се­лин Да­нев, е съз­да­де­но с цел да е соб­с­т­ве­ник на хо­те­ли по бъл­гар­с­ко­то море. Ин­вес­ти­ци­он­на­та ком­па­ния има три хо­те­ла в Не­се­бър и по един в Об­зор, Злат­ни пя­съ­ци и Слън­чев бряг, раз­п­ре­де­ле­ни в 4 дру­жес­т­ва. Хо­те­лът на Слън­чев бряг е под бран­да Iberostar и се уп­рав­ля­ва през дру­жес­т­во­то „Съ­ни тра­вел клуб“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.