# 7

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Съ­уч­ре­ди­те­лят на при­ва­ти­за­ци­он­ния „Пет­рол фонд“, по­къс­но пре­об­ра­зу­ван в „Си­нер­гон хол­динг“, Бе­до До­га­нян е с три хо­те­ла на Слън­чев бряг. Пър­ва­та хо­тел­с­ка при­до­бив­ка - „Гранд хо­тел Плов­див“, част от ве­ри­га­та Novotel, ста­ва факт през 1997 г. Чрез не­го До­га­нян при­ва­ти­зи­ра хо­тел­с­ки ком­п­лекс „Европа“в Слън­чев бряг, ка­то пла­ти поч­ти ре-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.