До­пъл­ни­тел­ни че­ти­ва

Capital - - МНЕНИЯ И ИДЕИ -

Макс Ве­бер. По­ли­ти­ка­та ка­то приз­ва­ние. Луд­виг фон Ми­зес. Бю­рок­ра­ци­я­та. J. R. Clark and Dwight R. Lee, Leadership, Prisoners’ Dilemmas and Politics, Cato Journal, Vol. 25, No. 2 (Spring/Summer 2005). * Кра­сен Стан­чев е до­цент в Со­фийс­кия уни­вер­си­тет ** Виж: Ruta Vainiene (editor and coordinator), RESTART THE EU BUDGET: „Ctrl+Alt+Del“(Control Spending, Always Think of Alternatives, Delete Inefficiencies), Position Paper, Coalition for a Free Europe,

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.