За­що ру­мън­с­ки­ят рек­ла­мен пазар рас­те

Клю­чът за то­ва в се­вер­на­та ни съ­сед­ка е на­ма­ле­на­та став­ка на ДДС, но па­за­рът в Бъл­га­рия съ­що да­ва оп­ти­ми­зъм

Capital - - МЕДИА И РЕКЛАМА - Ве­сис­ла­ва АНТОНОВА

В края на юли соб­с­т­ве­ни­кът на bTV Central European Media Enterprises (CME) пуб­ли­ку­ва фи­нан­со­вия си от­чет за вто­ро­то три­ме­се­чие на 2016 г. (ап­рил - юни). В не­го ком­па­ни­я­та от­бе­ляз­ва, че при­хо­ди­те й от те­ле­ви­зи­он­на рек­ла­ма през пър­ва­та по­ло­ви­на на 2016 г. са се уве­ли­чи­ли с бли­зо 4%.

Зна­чи­тел­ни­ят рас­теж се обяс­ня­ва с па­за­ри­те в Ру­мъ­ния и Сло­ва­кия, как­то и с въз­с­та­но­вя­ва­не­то на рас­те­жа в Бъл­га­рия през вто­ро­то три­ме­се­чие.

В Ру­мъ­ния при­хо­ди­те на те­ле­ви­зи­он­на­та гру­па на СМЕ, ко­я­то включ­ва де­вет те­ле­ви­зи­он­ни ка­на- ла, от ап­рил до юни са на­рас­на­ли с 11% и дос­ти­гат бли­зо 50 ми­ли­о­на щат­с­ки до­ла­ра. За срав­не­ние - през съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на биз­не­сът на СМЕ в Ру­мъ­ния е прив­ля­къл 44 млн. до­ла­ра. През вто­ро­то три­ме­се­чие при­хо­ди­те от те­ле­ви­зи­он­на рек­ла­ма са на­рас­на­ли с 14.8% до 37.8 млн. до­ла­ра, ка­то към тях се при­ба­вят и над 10 млн. до­ла­ра при­ход от так­си от або­на­ти и още 1 млн. до­ла­ра от дру­ги дей­нос­ти. С те­зи ре­зул­та­ти ру­мън­с­ки­ят пазар се доб­ли­жа­ва до най-сил­ния в гру­па­та на СМЕ - чеш­кия, чий­то при­ход за вто­ро­то три­ме­се­чие на го­ди­на­та е бли­зо 51 млн. до­ла­ра. За раз­ли­ка от съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на оба­че па­за­рът там от­чи­та спад с 2.3%. Та­ка за пър­ва­та по­ло­ви­на от 2016 г. в топ три по ръст на прив­ле­че­ни­те ин­вес­ти­ции от рек­ла­ма и так­си от або­на­ти се на­реж­дат па­за­ри­те в Сло­ва­кия (с ръст 10.1%), Ру­мъ­ния (4.8%) и Сло­ве­ния (4.6%). Точ­но те са и дви­га­те­ли­те за ця­ла­та ме­дий­на гру­па на СМЕ. Са­мо доп­ре­ди две го­ди­ни оба­че Ру­мъ­ния по­па­да­ше в ка­те­го­ри­я­та пазар в ре­це­сия. На как­во се дъл­жи ръс­тът на рек­лам­ния и на ме­дий­ния й пазар се­га?

Ус­пех по ру­мън­с­ки

Въз­с­та­но­вя­ва­не­то на бъл­гар­с­кия и на ру­мън­с­кия рек­ла­мен пазар за­поч­на през 2014 г. па­ра­лел­но със съ­жи­вя­ва­не­то на ико­но­ми­ка­та (виж гра­фи­ка­та). Ру­мън­с­ка­та икономика оба­че, ос­вен че е зна­чи­тел­но по-го­ля­ма от бъл­гар­с­ка­та, по­каз- ва и по-бър­зи тем­по­ве на въз­с­та­но­вя­ва­не, ко­е­то не­из­беж­но се от­ра­зя­ва и на рек­лам­ния пазар. По дан­ни на Ев­рос­тат ръс­тът на брут­ния вът­ре­шен про­дукт (БВП) в Бъл­га­рия през 2015 г. е 3%, а прог­но­за­та за 2016 г. е 2.1%. Дан­ни­те за Ру­мъ­ния са съ­от­вет­но 3.8% и 4%.

Ди­рек­то­рът „Ме­диа ку­пу­ва­не“в аген­ция „Zenith Ру­мъ­ния“Ло­ре­да­на Ба­ра­ку обяс­ня­ва пред „Ка­пи­тал“, че осо­бе­но важ­но в кон­тек­с­та на раз­ви­ти­е­то на рек­лам­ния пазар е от как­во рас­те БВП. „До­ка­то в Ру­мъ­ния ръс­тът на БВП е обус­ло­вен пре­дим­но от уве­ли­че­но­то пот­реб­ле­ние, ко­е­то на свой ред е сти­му­ли­ра­но от на­ма­ле­ни­е­то на ДДС за раз­лич­ни ти­по­ве сто­ки, в Бъл­га­рия ръс­тът на БВП е ре­зул­тат ос­нов­но от из­нос“, обяс­ня­ва тя. През 2015 г. ДДС в се­вер­на­та ни съ­сед­ка бе­ше на­ма­лен за хра­ни, на­пит­ки и ле­кар­с­т­ва от 24% на 9%, а та­зи го­ди­на да­нъ­кът за всич­ки нех­ра­ни­тел­ни сто­ки пад­на от 24% на 20%.

Спо­ред Ба­ра­ку ръс­тът в рек­лам­ни­те ин­вес­ти­ции и на два­та па­за­ра се дви­жи ос­нов­но от те­ле­ви­зия и ин­тер­нет (виж гра­фи-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.