Умен тран­с­порт или блъс­ка­щи се ко­лич­ки

Ин­ци­ден­ти­те с Tesla и стран­ни­те пла­но­ве на Илон Мъск за са­мо­уп­рав­ля­ва­щи се ка­ми­о­ни са все по-до­бър по­вод да се за­пи­та­ме да­ли, ко­га и как ав­то­ном­ни­те ко­ли ще тръг­нат по пъ­ти­ща­та

Capital - - ТЕХНОЛОГИИ - Мар­тин ДИ­МИТ­РОВ, Алек­сан­да КОЗБУНАРОВА

ре­гу­ла­тор­но ни­во, и до­ри в на­чи­на си на мис­ле­не, от он­зи мо­мент, в кой­то ав­то­ном­ни­те ко­ли ще нав­ля­зат в ежед­не­ви­е­то ни.

Мал­ко след ка­то обяс­ни ин­ци­ден­та с Model S с до­во­да, че иде­я­та на ав­то­пи­ло­та не е той да за­мес­т­ва во­да­ча (все пак ав­то­пи­лот и ав­то­ном­но уп­рав­ле­ние са две съв­сем раз­лич­ни не­ща), глав­ни­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор и все­из­вес­тен ви­зи­о­нер Илон Мъск пред­с­та­ви но­вия си ам­би­ци­о­зен план за след­ва­щи­те де­сет го­ди­ни. В не­го ся­каш ка­то най-ло­гич­но про­дъл­же­ние на ус­пе­шен биз­нес мо­дел се на­мък­ва иде­я­та за са­мо­уп­рав­ля­ва­щи се пи­ка­пи, ка­ми­о­ни, автобуси. Мал­ко след но­ви­на­та ак­ци­и­те на Tesla пад­на­ха с 3.4% - ясен сиг­нал за не­до­ве­ри­е­то на ак­ци­о­не­ри­те. А въз­мож­ни­те при­чи­ни са две - или не­дал­но­вид­ност­та на Мъск, кой­то про­пус­на да спо­ме­не кол­ко па­ри ще му тряб­ват да осъ­щес­т­ви меч­ти­те си, или все по-наз­ря­ва­що­то чув­с­т­во на ин­вес­ти­то­ри­те, че то­зи тип тран­с­порт може би е мал­ко по­от­да­ле­чен в бъ­де­ще­то по ред доб­ри при­чи­ни. Та­ки­ва нап­ри­мер са мно­го­то ре­гу­ла­тор­ни не­яс­но­ти или лип­са­та на адек­ват­на за тех­но­ло­ги­я­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра.

„Скай­нет“vs. прос­то сен­зо­ри

Може би до­ри прогноза- та, че па­за­рът на ав­то­ном­ни ко­ли ще дос­тиг­не 900 мл­рд. па­ун­да през 2025 г., как­то из­чис­ля­ва The Telegraph, не е дос­та­тъ­чен ар­гу­мент ни­то за ин­вес­ти­то­ри­те, ни­то за бъ­де­щи­те пот­ре­би­те­ли сля­по да се до­ве­рят на ма­ши­на, ма­кар и дос­та тес­т­ва­на (Tesla до мо­мен­та са ми­на­ли над 300 млн. проб­ни ми­ли на ав- то­пи­лот, а раз­ра­бот­ки­те на Google за ав­то­ном­ни ав­то­мо­би­ли - 1.5 млн. ми­ли). Ис­ти­на­та е, че ед­на та­ка­ва ко­ла до­ри не е тол­ко­ва ин­те­ли­ген­т­на, кол­ко­то зву­чи. В ос­но­ва­та на тех­но­ло­ги­я­та са сен­зо­ри, ра­да­ри и един цен­т­ра­лен ком­пю­тър, кой­то ана­ли­зи­ра дан­ни­те и се ори­ен­ти­ра по пъ­тя.

В хай­тек ос­но­ва­та на ав­то­ном­ни­те ко­ли са за­лег­на­ли ня­кол­ко сис­те­ми, ко­и­то ра­бо­тят за­ед­но. От ед­на­та стра­на са ра­дар­ни­те сен­зо­ри, пръс­на­ти из ко­ла­та, ко­и­то сле­дят по­зи­ци­я­та на дру­ги пре­воз­ни сред­с­т­ва в бли­зост. Чрез ви­де­о­ка­ме­ри се сле­дят све­то­фа­ри­те, път­ни­те зна­ци и мар­ки­ров­ка, по­ло­же­ни­е­то на дру­ги­те учас­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то, вклю­чи­тел­но и пе­ше­ход­ци, как­то и дуп­ки, пре­пят­с­т­вия и т.н. За иден­ти­фи­ци­ра­не на по-от­да­ле­че­ни обек­ти се из­пол­з­ват LIDAR (сис­те­ма от ла­зе­ри и ка­ме­ри) сен­зо­ри. Ул­т­раз­ву­ко­ви­те дат­чи­ци в ко­ле­ла­та мо­гат да от­к­ри­ват бор­дю­ри и дру­ги пре­воз­ни сред­с­т­ва при пар­ки­ра­не. И не на пос­лед­но мяс­то всич­ко то­ва се уп­рав­ля­ва от един цен­т­ра­лен ком­пю­тър, кой­то съ­би­ра и ана­ли­зи­ра ин­фор­ма­ци­я­та от раз­но­род­ни­те сен­зо­ри и под­с­каз­ва на ум­на­та ко­ла ко­га и как да се уп­рав­ля­ва, ус­ко­ря­ва или спи­ра.

Е, има и ва­ри­ант, кой­то мал­ко по­ве­че при­ли­ча на „Скай­нет“- то­зи, в кой­то ко­ли­те си об­щу­ват, или т.нар кон­цеп­ция за свър­за­ни пре­воз­ни сред­с­т­ва. Ста­ва въп­рос за свър­з­ва­не на ко­ли­те с цел да об­ме­нят ин­фор­ма­ция, ка­то всич­ки се включ­ват в един вир­ту­а­лен сър­вър, т.е. об­лак, къ­де­то кач­ват дан­ни, ана­ли­зи­рат та­ки­ва и на та­зи ба­за за­у­ча­ват си­ту­а­ции, за да по­доб­рят шо­фьор­с­ки­те си уме­ния. По­доб­ни ви­зии и раз­вой­на дей­ност в та­зи на­со­ка имат компании ка­то гер­ман­с­ка­та гру­па BOSCH нап­ри­мер. И ако по ня­ка­къв на­чин зву­чи уто­пич­но, то е са­мо и един­с­т­ве­но за­що­то под­дръж­ка­та на та­ка­ва сис­те­ма изис­к­ва си­гур­на мо­бил­на ин­тер­нет връз­ка, как­ва-

Без­пи­лот­ни­те ко­ли може и да не са чак тол­ко­ва ум­ни,

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.