За Ба­ре­ков, Victoria's secret и да­нъч­ни­те

Съ­дът пот­вър­ди ре­ви­зи­о­нен акт на НАП сре­щу ли­де­ра на „Бъл­га­рия без цен­зу­ра“

Capital - - ИМЕНА -

К“Ко­га­то пъ­ту­вам в стра­на­та и виж­дам бед­ни­те хо­ра, аз пла­ча. Имам бо­га­ти при­я­те­ли, те ме по­мо­ли­ха да ка­жа: и ние пла­чем, ко­га­то виж­да­ме бед­ни­те“, ка­за в на­ча­ло­то на 2014 г. ли­де­рът на „Бъл­га­рия без цен­зу­ра“Ни­ко­лай Ба­ре­ков. Ня­кол­ко ме­се­ца по-къс­но той и Ан­гел Джам­баз­ки щя­ха да ста­нат ев­ро­де­пу­та­ти след мощ­на кам­па­ния, ре­сур­си за ко­я­то са дош­ли от из­то­че­на­та КТБ. Кра­хът на бан­ка­та оба­че до­ве­де до сгъс­тя­ва­не на об­ла­ци­те над гла­ва­та на Ба­ре­ков и по раз­по­реж­да­не на про­ку­ра­ту­ра­та през ля­то­то на съ­ща­та го­ди­на да­нъч­ни­те за­поч­на­ха да­нъч­на ре­ви­зия на бив­шия те­ле­ви­зи­о­нен во­дещ. „Ка­пи­тал“на­у­чи, че ре­ви­зи­я­та е за­вър­ши­ла през есен­та на 2014 г. със зак­лю­че­ни­е­то, че Ни­ко­лай Ба­ре­ков тряб­ва да вне­се бли­зо 50 хил. лв. дъл­жим да­нък за пе­ри­о­да от 2008 до 2012 г. за­ед­но с лих­ви­те. През фев­ру­а­ри та­зи го­ди­на съ­дът е пот­вър­дил ак­та на да­нъч­ни­те. Пред ад­ми­нис­т­ра­тив­ни­те съ­дии ли­де­рът на ББЦ е раз­вил те­за­та, че чес­ти­те му пъ­ту­ва­ния и по­куп­ки в чуж­би­на всъщ­ност са пок­ри­ва­ни от ра­бо­то­да­те­ля, тъй ка­то ста­ва ду­ма за ко­ман­ди­ров­ки. Съ­дът от­х­вър­ля те­за­та: „Дру­га ог­ром­на част от нап­ра­ве­ни­те раз­хо­ди, вид­но от под­роб­ни­те из­в­ле­че­ния в таб­ли­чен вид, пред­с­тав­ля­ват лук­соз­ни раз­хо­ди за лич­ни нуж­ди (оче­вид­но по­куп­ки на лук­соз­ни сто­ки в раз­лич­ни дър­жа­ви, гра­до­ве, на­се­ле­ни мес­та и ле­ти­ща и в раз­лич­ни ма­га­зи­ни на мар­ки­те Louis Vuitton, United Colors of Benetton, Armani Jeans, Hugo Boss, Calvin Clein, Gucci, Dolche & Gabbana, Christian Dior, Chanel, Sarl Arianie, Victoria's secret и мно­го дру­ги), ко­и­то съ­що не мо­гат, а и ня­ма ло­ги­ка да бъ­дат прис­пад­на­ти от на­чис­ле­ни­те ка­то раз­ход су­ми за днев­ни и квар­тир­ни па­ри.“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.