АБОНИРАНИ ЗА ГИ­ГАН­ТИ­ТЕ

Го­ле­ми­те дос­тав­чи­ци на глас, те­ле­ви­зия и ин­тер­нет прив­ли­чат още кли­ен­ти, но при­хо­ди­те им сто­ят неп­ро­ме­не­ни или па­дат

Capital - - КОМПАНИИ - Алек­сан­д­ра КОЗБУНАРОВА

и „Мо­бил­тел“.

За 2015 г. бро­ят на кли­ен­ти­те на мо­би­лен ин­тер­нет се е уве­ли­чил с ед­на пе­та.

Тв раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то има спад от 6% на при­хо­ди­те през 2015 г., но або­на­ти­те на пла­те­на те­ле­ви­зия ле­ко се уве­ли­ча­ват - с мал­ко над 1%. ТОП 20 ФИКСИРАН ИН­ТЕР­НЕТ ЗА 2015 Г.

1 МО­БИЛ­ТЕЛ + БЛИЗУ МЕ­ДИА ЕНД БРОУДБЕНД 2 БТК 3 БУЛСАТКОМ 4 НЕТУОРКС - БЪЛ­ГА­РИЯ 5 НЕТ 1 6 ЕСКОМ (Хас­ко­во) 7 СКАТ ТВ 8 КАБЕЛ САТ - ЗА­ПАД 9 КОМНЕТ БЪЛ­ГА­РИЯ ХОЛ­ДИНГ 10 М САТ КЕЙБЪЛ 11 ТЕЛНЕТ 12 ТЕЛЕКАБЕЛ 13 ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ 14 НЕТ-СЪРФ.НЕТ 15 ПАУЪРНЕТ 16 ОН­ЛАЙН ДИ­РЕКТ 17 БЕРГОН ИН­ТЕР­НЕТ 18 РИМЕКС 19 ТРА­КИЯ КАБЕЛ 20 КУЛБОКС ТОП 20 ТВ ДОСТАВКА ЗА 2015 Г.

1 БУЛСАТКОМ 2 МО­БИЛ­ТЕЛ + БЛИЗУ МЕ­ДИА ЕНД БРОУДБЕНД 3 БТК 4 НЕТ 1 5 М САТ КЕЙБЪЛ 6 СКАТ ТВ 7 ТЕЛЕКАБЕЛ 8 КАБЕЛ САТ - ЗА­ПАД 9 НОРДЕЛИНК - БЪЛ­ГА­РИЯ 10 ЕСКОМ (Хас­ко­во) 11 ПЛЕ­ВЕН СПРИНТ 12 БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ 13 БДИН БГ КОМ 14 ТВ САТ КОМ 15 ЕТА - ЖЕЛЕВА 16 КРАКРА 17 ТЕЛЕСАТ 18 К И Г УНИСАТ-ТВ 19 Цифрова кабелна те­ле­ви­зия 20 БАЦ 2013

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.