Търси се: хапче за по-голям ръст

Capital - - КОМПАНИИ -

Фар­ма­цев­тич­ни­ят пазар, чи­и­то го­диш­ни про­даж­би са на стой­ност 2.9 мл­рд. лв., про­дъл­жа­ва да има ръст, но той е най-нис­ки­ят от пет го­ди­ни на­сам.

При­чи­ни­те за за­ба­вя­не­то са мер­ки­те за на­ма­ля­ва­не на це­ни­те на ле­кар­с­т­ва­та и лип­са­та на грип­на епи­де­мия през зи­ма­та.

Пе­чал­би­те на ап­те­ки­те от ле­кар­с­т­ва са ми­ни­мал­ни. До­се­га те раз­чи­та­ха на мар­жа от хра­ни­тел­ни­те до­бав­ки, ко­и­то има­ха дву­циф­рен ръст вся­ка от пос­лед­ни­те пет го­ди­ни. За пръв път оба­че ръс­тът при те­зи про­дук­ти е ед­но­циф­рен, за­то­ва ап­те­ки­те ще тър­сят но­ви из­точ­ни­ци на при­хо­ди. ба­лан­си­рат ин­те­ре­си­те в ина­че слож­ния и на­си­тен с ог­ра­ни­че­ния пазар на ме­ди­ка­мен­ти. Спо­ред оцен­ки­те на IMS Health та­зи го­ди­на той ще над­ви­ши 3 мл­рд. лв., ко­е­то ще е с око­ло 4% по­ве­че спря­мо 2015 г.

По-ев­ти­ни, но и по-мал­ко

През ми­на­ла­та го­ди­на пра­ви­тел­с­т­во­то въ­ве­де мно­жес­т­во до­пъл­ни­тел­ни це­но­ви ре­гу­ла­ции във фар­ма­цев­тич­ния сек­тор, ко­и­то вли­я­ят на па­за­ра в по­со­ка сви­ва­не на ръс­то­ве­те. Ос­нов­на­та от тях бе­ше изис­к­ва­не­то за за­дъл­жи­тел­на от­с­тъп­ка от 10% от це­на­та на ле­кар­с­т­ва­та без ана­лог и под па­тен­т­на за­щи­та (т.нар. ори­ги­нал­ни ле­кар­с­т­ва), ко­я­то по­лу­ча­ва здрав­на­та ка­са, ако ком­па­ни­я­та ис­ка ме­ди­ка­мен­тът й да бъ­де пла­тен от нея. За най-но­ви­те ле­кар­с­т­ва до­ри се изис­к­ва ин­ди­ви­ду­а­лен до­го­вор с още по-голям про­цент на­ма­ле­ние. Та­ка през ми­на­ла­та го­ди­на фар­ма­цев­тич­ни­те компании са нап­ра­ви­ли от­с­тъп­ки на ка­са­та об­що за око­ло 44 млн. лв., ко­е­то ло­гич­но се от­ра­зи в за­ба­вя­не на ръс­та на про­даж­би­те в стой­ност. През та­зи го­ди­на се очак­ва та­зи су­ма да дос­тиг­не око­ло 75 млн. лв. Ос­вен то­ва има за­ко­но­во изис­к­ва­не це­на­та на фар­ма­цев­тич­ни­те про­дук­ти на ни­во про­из­во­ди­тел да е най­нис­ка в срав­не­ние с ос­та­на­ли­те дър­жа­ви от ЕС. Бя­ха въ­ве­де­ни це­но­ви ко­ри­до­ри, в ко­и­то да се дви­жи стой­ност­та на ле­кар­с­т­ва­та, и оцен­ка на здрав­ни­те тех­но­ло­гии, при ко­я­то се пре­це­ня­ва да­ли е ико­но­ми­чес­ки ефек­тив­но здрав­на­та ка­са да пла­ща оп­ре­де­ле­на ме­ди­ка­мен­тоз­на те­ра­пия.

За­ра­ди мно­го­то мер­ки за на­ма­ля­ва­не на це­ни­те част от ком­па­ни­и­те из­тег­ли­ха про­дук­ти­те си, ко­и­то се пла­щат от ка­са­та, а мно­го ле­кар­с­т­ва изоб­що спря­ха да се про­да­ват в Бъл­га­рия. Ед­на от при­чи­ни­те е, че чес­то се случ­ва На­ци­о­нал­ни­ят съ­вет по це­ни­те ав­то­ма­тич­но да на­ма­ля­ва стой­ност­та на оп­ре­де­ле­но ле­кар­с­т­во, ако от­к­рие в ос­та­на­ли­те ев­ро­пейс­ки стра­ни по­нис­ка це­на. Те оба­че са ре­зул­тат на спе­ци­ал­ни дъл­гос­роч­ни до­го­во­ри на съ­от­вет­на­та здрав­на ка­са с фар­ма­цев­тич­на­та ком­па­ния за по­куп­ка на го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва, ко­и­то ня­ма как ав­то­ма­тич­но да се при­ло­жат и за Бъл­га­рия. Или пък ста­ва въп­рос за мо­мен­т­ни кур­со­ви раз­ли­ки, в ре­зул­тат на ко­и­то се по­лу­ча­ва по-нис­ка це­на. Ос­вен то­ва Бъл­га­рия е ма­лък пазар, но е ре­фе­рен­т­на дър­жа­ва за ос­та­на­ли­те ев­ро­пейс­ки стра­ни. То­ва може да пов­ли­яе на­до­лу на це­на­та на оп­ре­де­ле­но ле­кар­с­т­во на най-го­ле­ми­те па­за­ри - Гер­ма­ния, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, и за­ра­ди то­ва ком­па­ни­и­те из­тег­лят част от ме­ди­ка­мен­ти­те си от на­шия пазар. Чес­то има лип­си на ле­кар­с­т­ва и по дру­га при­чи­на - па­ра­лел­ни­ят из­нос. За­ра­ди нис­ки­те це­ни тук тър­гов­ци­те ку­пу­ват ле­кар­с­т­ва и ги из­на­сят в за­пад­ни­те стра­ни, къ­де­то те са по-скъ­пи. За на­ма­ле­ния брой ме­ди­ка­мен­ти може да се съ­ди по дан­ни­те на най-го­ле­мия пла­тец за тях - здрав­на­та ка­са. Тя е пла­ща­ла 1817 ме­ди­ка­мен­та в края на 2015 г., до­ка­то в мо­мен­та са 1753, ка­то в тях вли­зат 17 но­ви. Съ­що­то се от­на­ся и за он­коп­ро­дук­ти­те за ле­че­ние извън бол­ни­ца, ко­и­то в мо­мен­та са с 5 по-мал­ко.

“НЗОК пла­ща ле­че­ни­е­то на все­ки 10-и па­ци­ент бла­го­да­ре­ние на от­с­тъп­ки­те, пре­дос­та­ве­ни от ин­дус­т­ри­я­та. Те оба­че са теж­ко бре­ме за нас, ко­е­то в съ-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.