СДЕЛКИ & ПРОЕКТИ

Capital - - СЕДМИЦАТА | -

Стив Мо­лен­копф, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на най-го­ле­мия про­из­во­ди­тел на мо­бил­ни чи­по­ве в све­та Qualcomm, тряб­ва да сее спра­вя с на­ло­же­на­та гло­ба от Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия от 997 млн.н. ев­ро за то­ва, че ком­па­ни­я­та му пла­ща­ла неп­ра­во­мер­но на Apple да из­пол­з­ва чи­по­ве­те й в сво­и­те те­ле­фо­ни.

→ → Siemens ще уве­ли­чи при­със­т­ви­е­то си в Бъл­га­рия с два но­ви хъ­ба във Вар­на и Со­фия.

Те са свър­за­ни с ек­с­пер­ти­за­та на ком­па­ни­я­та в ав­то­мо­бил­на­та ин­дус­т­рия и ще за­ра­бо­тят от про­лет­та, съ­об­щи­ха от ком­па­ни­я­та. Във Вар­на ще бъ­де от­к­рит ин­же­не­рин­гов хъб, а в Со­фия ще се об­ра­бот­ват кли­ен­т­с­ки­те по­ръч­ки на ком­па­ни­я­та в нап­рав­ле­ни­я­та „Ди­ги­та­ли­зи­ра­но про­из­вод­с­т­во“и „Про­цес­ни ин­дус­т­рии и зад­виж­ва­ния“за це­лия ре­ги­он Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па.

→ Бъл­гар­с­ко­то по­де­ле­ние на тех­но­ло­гич­на­та ком­па­ния VMware е склю­чи­ло ед­на от най-го­ле­ми­те сделки на офис па­за­ра за пос­лед­ни­те го­ди­ни.

След ка­то пре­ди по-мал­ко от 3 ме­се­ца глав­ни­ят й из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор Пат Гел­син­гър обя­ви, че ком­па­ни­я­та пла­ни­ра да уд­вои броя на слу­жи­те­ли­те си в Бъл­га­рия до 1500 ду­ши, през из­ми­на­ла­та сед­ми­ца ста­на яс­но, че це­ли­ят й пер­со­нал от раз­вой­ни­те цен­т­ро­ве в стра­на­та ще бъ­де пре­мес­тен в мно­го­фун­к­ци­о­нал­ния ком­п­лекс Garitage Park, къ­де­то са на­е­ти офи­си с об­ща площ 20 хил. кв.м.

→ „Би­о­ма­ши­нос­т­ро­е­не“за­поч­ва шес­т­го­диш­на ин­вес­ти­ци­он­на прог­ра­ма за 10 млн. ев­ро.

Ком­па­ни­я­та е един от най-го­ле­ми­те ев­ро­пейс­ки про­из­во­ди­те­ли на топ­ло­об­мен­ни­ци и съ­до­ве за хи­ми­чес­ка­та, хра­ни­тел­на­та и фар­ма­цев­тич­на­та ин­дус­т­рия. Цел­та й е да се уд­во­ят про­из­вод­с­т­во­то и при­хо­ди­те.

→ „ДЗИ - Жи­во­то­зас­т­ра­хо­ва­не“ис­ка раз­ре­ше­ние за при­до­би­ва­не­то на са­мос­то­я­те­лен кон­т­рол в „ОББ - Мет­лайф“,

ста­на яс­но от съ­об­ще­ние на Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на кон­ку­рен­ци­я­та. И две­те дру­жес­т­ва пред­ла­гат зас­т­ра­хо­ва­тел­ни и пре­зас­т­ра­хо­ва­тел­ни про­дук­ти в сфе­ра­та на жи­во­то­зас­т­ра­хо­ва­не­то. При­до­би­ва­не­то на ос­та­тъч­ния дял от 40% в „ОББ - Мет­лайф“е про­дъл­же­ние на сдел­ка­та за ОББ и по­куп­ка­та й от бел­гийс­ка­та бан­ко­во-зас­т­ра­хо­ва­тел­на гру­па KBC, соб­с­т­ве­ник на Си­банк и ДЗИ в Бъл­га­рия.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.